Subsidies

Overzicht van subsidies van de gemeente Amersfoort.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en subsidies

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat gedetailleerde verplichtingen voor organisaties om persoonsgegevens te beschermen en datalekken tegen te gaan. Het is belangrijk dat u hiermee rekening houdt, ook bij het indienen van subsidieaanvragen en verantwoordingen over subsidies bij de gemeente Amersfoort. Meer informatie

Subsidieregister

Op deze pagina vindt u het meest actuele subsidieregister. Meer informatie

Subsidieregeling zakelijk gebruik elektrisch vervoer Amersfoort 2018

Een subsidieregeling om de overstap naar schoner en gezonder vervoer voor zakelijk gebruik te stimuleren. Voor iedere ingeleverde benzinescooter komt een elektrische scooter of elektrische fiets terug. Meer informatie

Open Call Curatoren 2019: indienen projectplannen beeldende kunst

De gemeente verstrekt jaarlijks een opdracht voor het uitvoeren van een nieuw beeldend kunstproject dat een impuls geeft aan het beeldende kunstklimaat in de stad. Dit jaar vragen we tentoonstellingsmakers om hiervoor vernieuwende projectplannen in te dienen. Dat kan tot en met 16 september 2018. Meer informatie

Subsidieregeling Volwasseneneducatie 2019

Deze subsidie is beschikbaar voor organisaties die onderwijs aanbieden aan volwassenen. De subsidie is voor taal- en rekenonderwijs aan volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Meer informatie

Toekomstfonds voor innovaties in zorg en welzijn

Een subsidieregeling voor projecten en activiteiten die bijdragen aan vernieuwingen in het sociale domein. Het toekomstfonds dient als aanjager voor innovaties in zorg en welzijn die bijdragen aan betere en adequatere zorg in Amersfoort. Meer informatie