Subsidieregeling Volwasseneneducatie 2024

Algemeen

Deze Subsidieregeling heeft als doel het versterken van de basisvaardigheden van volwassenen. De subsidie is beschikbaar voor organisaties die educatie op het gebied van taal, rekenen, schrijven en digitale vaardigheden bieden.

Aanbieders van formele en non-formele volwasseneneducatie kunnen subsidieaanvragen doen voor 2024. Formele educatie leidt tot een certificaat of diploma. Non-formele educatie leidt niet tot een certificaat of diploma, maar verbetert wel de basisvaardigheden. Denk aan de inzet van taalmaatjes of een taalcafé.

Voor wie

Volwasseneneducatie is voor alle volwassen inwoners van onze regio die hun basisvaardigheden willen verbeteren. Het kan gaan om taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. 
Organisaties kunnen een cursus of activiteit aanbieden voor deze mensen. Zij kunnen daarvoor een subsidie aanvragen bij de gemeente Amersfoort op basis van:

het Regionaal Programma Volwasseneneducatie regio Amersfoort 2024

de Subsidieregeling Volwasseneneducatie regio Amersfoort 2024

Het gaat om cursussen en activiteiten in zes gemeenten van de arbeidsmarktregio: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Soest. Voor Woudenberg is het niet mogelijk subsidie aan te vragen, omdat het DigiTaalhuis (via de bibliotheek) daar het aanbod coördineert, organiseert en realiseert. In de andere gemeenten krijgen DigiTaalhuizen ook bijdragen via een andere subsidieaanvraag. Deze gemeenten houden echter nog middelen over voor formeel en non-formeel aanbod. Daarom kunnen wel aanvragen worden ingediend in de andere zes gemeenten in de regio.

Voorwaarden

In de Subsidieregeling staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Hierin zijn ook de criteria voor de beoordeling van een aanvraag opgenomen.

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie volwasseneneducatie kan van 1 juli tot en met 8 september 2023. Het is belangrijk daarbij duidelijk aan te geven voor welke gemeente(n) het aanbod bedoeld is. 

Subsidie volwasseneneducatie aanvragen

Aanvragen

Afhandeling

Een commissie bepaalt of de aanvraag aan de eisen voldoet. Als er meer is aangevraagd dan er geld beschikbaar is (per gemeente) dan gaat de commissie de aanvragen ook op kwaliteit beoordelen. Daarvoor is een beoordelingsformulier opgenomen in de bijlage bij de subsidieregeling.

Op basis van hun advies neemt het college een besluit over de toekenning van de subsidie.

Contact

Vragen over de subsidieregeling? Neem contact op met Dursun Batman via telefoonnummer 14 033 of stuur een e-mail naar D.Batman@amersfoort.nl.

Inhoudelijke vragen? Neem contact op met de Regionaal projectleider/adviseur Volwasseneneducatie, Hanneke Dullemond, jg.dullemond@amersfoort.nl of bel via 14 033.