Subsidie Projecten #InDeBuurt

Algemeen

Een subsidie voor ideeën en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen of die mensen ondersteunen of samen brengen. Indebuurt033 voert de subsidieregeling uit.

Waarvoor deze subsidie?

Indebuurt033 heeft van de gemeente subsidie gekregen om inwoners informatie en advies te geven, ondersteuning te bieden en te zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. De activiteiten die hiervoor nodig zijn coördineert Indebuurt033. Maar zij doen niet alles zelf en mogen ook niet alles zelf uitvoeren. De ambitie is dat de komende jaren een steeds groter deel van de taken via de subsidieregeling gaat lopen.

Indebuurt033 heeft samen met inwoners wijkplannen en een stedelijk plan opgesteld. Deze plannen staan op de website van Indebuurt033. Met de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt kunnen projecten gefinancierd worden die bijdragen aan de doelen uit de wijkplannen en het stedelijk plan. De doelen verschillen per wijk. Voorbeelden zijn het verminderen van druk op mantelzorg, het bieden van opvoedondersteuning, gelijke kansen voor kinderen en jongeren en het verminderen van eenzaamheid.

Voor wie?

Zowel inwoners als organisaties kunnen subsidie voor een activiteit aanvragen. Wel zijn er een aantal vereisten aan de aanvraag, afhankelijk van de omvang van het aangevraagde budget. Onder het kopje wet- en regelgeving en in het stappenplan hieronder lees je hier meer over.

Aanvragen

Elk kwartaal kan een subsidieaanvraag ingediend worden bij Indebuurt033. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.indebuurt033.nl/subsidie.

Budget

Elk jaar stelt het college van de gemeente het budget voor de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt vast, binnen de financiële kaders die door de gemeenteraad worden bepaald. Per wijk is er een beperkt budget. In de wijkplannen en het stedelijk plan staan de budgetten vermeld.

Als er in een wijk geld overblijft, kan dit doorgeschoven worden naar de volgende aanvraagperiode. Als het budgetplafond in een wijk in een bepaalde periode door het aantal aanvragen is bereikt, dan worden aanvragen gerangschikt en worden de hoogste in rang toegekend tot het budget op is.

Relatie andere subsidies en buurtbudgetten

De gemeente heeft verschillende soorten subsidieregelingen. Het is toegestaan om een project vanuit verschillende subsidieregelingen te financieren. Maar het is niet toegestaan om een activiteit dubbel te financieren. Als voor dezelfde activiteit 2 keer geld wordt aangevraagd is dit een reden om de aanvraag te weigeren. Geef daarom in de aanvraag aan als er een relatie is met een andere subsidieregeling.

Wet- en regelgeving

Bekijk de volledige regeling op de website Overheid.nl.

Stappenplan aanvragen subsidie

Stap 1: Past je idee bij de wijkplannen/het stedelijk plan?

Kijk of jouw idee past bij de doelen uit de wijkplannen en het stedelijk plan dat Indebuurt033 samen met inwoners heeft opgesteld. Voorbeelden van doelen zijn opvoedondersteuning, een sociale wijk maken en eenzaamheidsbestrijding. Twijfel je of je idee past bij de wijkplannen of voldoende uitgewerkt is? Neem dan contact op met Indebuurt033 om te overleggen. Kijk voor meer informatie op de website van Indebuurt033.

Stap 2: voorbereiden aanvraag subsidie

Maak een financieringsplaatje voor jouw idee. Bestaat je aanvraag uit meerdere activiteiten? Maak dan een overzicht per activiteit. Hoe je je aanvraag moet indienen, ligt aan de hoogte van het benodigde bedrag. Houd er rekening mee dat het een aantal weken duurt voordat je de beslissing op je aanvraag hoort. Dien de aanvraag op tijd in.

In het kort geldt: elke inwoner mag een aanvraag indienen tot € 5.000,-. Voor bedragen daarboven moet je een rechtspersoon zijn en dus ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Vereisten

  • Stuur een volledig ingevuld aanvraagformulier, te vinden op de website van Indebuurt033.

  • Geef een duidelijke omschrijving van de activiteit(en), de doel(en) en specifiek budget per activiteit.

  • De activiteit(en) draagt bij aan de in de wijkplannen en het stedelijk plan aangegeven doelen.

  • De activiteit moet uitvoerbaar en realistisch zijn.

  • Als voor de activiteit een vergunning nodig is (zoals bij horeca-activiteiten), moet de verkregen vergunning worden meegestuurd.

Stap 3: Aanvraag indienen

Je vraagt de subsidie aan via de website van Indebuurt033. Kun je het aanvraagformulier niet gebruiken? Overleg dan met Indebuurt033 op welke andere manier je de aanvraag indient.

Indebuurt033 publiceert per kwartaal een overzicht van de initiatieven die subsidie hebben gekregen. Kijk voor meer informatie op de website van Indebuurt033.

Stap 4: Beslissing aanvraag

Indebuurt033 beoordeelt de aanvraag samen met inwoners in de Buurtbesturen. Als het totaal van de aanvragen groter is dan het beschikbare budget, worden de subsidieaanvragen gerangschikt. Bij meerdere activiteiten per aanvraag, worden de afzonderlijke activiteiten gerangschikt. Deze rangschikking is in overleg met vertegenwoordigers van de Buurtbesturen en Indebuurt033 opgesteld (zie subsidieregeling artikel 11 onder wet- en regelgeving).

De rangschikking betekent dat er eerst een bedrag wordt toegekend aan een of meer aanvragen of activiteiten die voldoen aan criterium 1, daarna aan criterium 2, et cetera. Zijn er binnen criterium 1 nog steeds te veel aanvragen voor het budget? Dan wordt gekeken naar de aanvragen die ook voldoen aan criterium 2 en zo verder.

Krijg je een positieve reactie op je aanvraag? Dan kun je aan de slag. In de brief (de beschikking) die je krijgt, staan de afspraken op papier.

Is je aanvraag (nog) niet goedgekeurd? De buurtnetwerker van Indebuurt033 denkt met je mee en kijkt wat er nodig is om jouw initiatief te kunnen uitvoeren. Het kan ook zijn er een andere subsidieregeling is die meer past bij je plan. Kijk hiervoor op de pagina Subsidies of Buurtbudget. Als je het niet eens bent met het besluit over je aanvraag, kun je bezwaar maken. Zie hiervoor de brief die je ontvangt van Indebuurt033.

Stap 5: Uitvoering plan

Heb je tijdens de uitvoering van je idee hulp nodig of wil je sparren? Neem dan gerust contact op met Indebuurt033.

Stap 6: Evalueren en verantwoorden

Afhankelijk van de grootte van je idee moet je de gemaakte kosten verantwoorden.