Subsidieregeling monumenten Amersfoort

Algemeen

Subsidie voor het restaureren en/of verduurzamen van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort.

Voor wie

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

De subsidie is bedoeld voor de kosten van restauratie- en verduurzamingswerkzaamheden aan:

 • Rijksmonumenten; enkel voor monumentale onderdelen waarvoor het Rijk geen subsidie of financiering verleent.
 • Gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.
 • Bijzondere gebouwen die beeldbepalend zijn in het straatbeeld.

Voorwaarden

De subsidie geldt alleen voor:

 • Restauratiewerk aan historische onderdelen van het gebouw.
 • Verduurzamingswerkzaamheden waarbij de erfgoedwaarden van het monument worden gerespecteerd en er geen gevolgschade kan ontstaan (bijvoorbeeld door condensatie door ondeskundige wijze van isoleren).

De afdeling Monumentenzorg beoordeelt dit. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Je vraagt de subsidie aan voor aanvang van de werkzaamheden. Als de werkzaamheden al gestart of uitgevoerd zijn dan wordt er geen subsidie verstrekt. 
 • Je krijgt geen andere overheidssubsidie of belastingaftrek voor de werkzaamheden. 
 • Voor verduurzamingsmaatregelen is er een landelijke subsidieregeling (zie www.rvo.nl ). Alleen verduurzamingswerkzaamheden die bij die landelijke regelingen niet vergoed worden, kunnen binnen deze gemeentelijke subsidieregeling aangevraagd worden.
 • Het pand waar de subsidie voor wordt aangevraagd staat op de digitale monumentenkaartvan Amersfoort (te vinden op www.amersfoort-in-beeld.nl/#monumenten).
 • Als de subsidie toegekend is, dan begin je binnen 26 weken met de werkzaamheden.
 • De werkzaamheden zijn binnen 104 weken na de verlening klaar. Je meldt dit meteen.
 • Je laat controleurs het pand binnen als zij langskomen.
 • Je laat alle gegevens zien die met de werkzaamheden te maken hebben, als hierom gevraagd wordt.
 • Indien er een subsidie wordt toegekend dan wordt dat bedrag gereserveerd. Pas na afronding en gereed melding (zie verderop) van de werkzaamheden wordt het definitief vastgestelde subsidiebedrag uitbetaald.
 • De subsidie kan het gehele jaar aangevraagd worden zolang er geld beschikbaar is. Elk jaar wordt in het najaar nieuw budget vastgesteld wat beschikbaar komt vanaf begin van het daaropvolgend nieuwe jaar. In de loop van het jaar kan het subsidiepotje opraken als er veel vraag naar is.

Subsidieregeling Monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort inclusief toelichting

Aanvragen

Subsidie aanvragen kan alleen online en je hebt hiervoor je DigiD nodig. Bedrijven en stichtingen kunnen inloggen met eHerkenning of door de gegevens handmatig online in te vullen.

U kunt de aanvraag starten via onderstaande rode button “Aanvragen”.

Tijdens het aanvraagproces dient u diverse vragen te beantwoorden en gegevens in te vullen zoals persoonsgegevens, adres van het pand, de verwachte kosten waarvoor u subsidie aanvraagt e.d.

Er wordt ook gevraagd om enkele bewijsstukken toe te voegen (te uploaden). Houd de volgende digitale stukken bij de hand:

 • Een beschrijving van de werkzaamheden, de te gebruiken materialen en hoe deze verwerkt worden.
 • een digitale kopie van de offerte van de aannemer(s) of een naar werkzaamheid uitgesplitste begroting.
Aanvragen

Afhandeling aanvraag

De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. De datum geldt vanaf het moment dat alle informatie compleet is aangeleverd.

Gereed melden restauratie

Heb je van Gemeente Amersfoort bericht gehad dat er voor de restauratie en/of verduurzaming van jouw pand een subsidiebedrag is gereserveerd? En zijn de werkzaamheden afgerond? Laat ons dan weten dat het werk is gedaan.

Je kan de werkzaamheden digitaal gereed melden via onderstaande rode button ‘Melding doen’.

Tijdens het proces worden enkele vragen gesteld die je moet beantwoorden en er wordt gevraagd om enkele bewijsstukken toe te voegen (te uploaden). Houd de volgende digitale stukken bij de hand:

 • Een digitale kopie van de factuur of facturen van de aannemer(s).
 • Een bewijs van betaling van de facturen (bijvoorbeeld een digitale kopie van een bankafschrift).

Om de gereedmelding online te doen, heb je DigiD nodig. Bedrijven en stichtingen kunnen inloggen met eHerkenning of door de gegevens handmatig in te vullen.

Melding doen

Beschikbaar budget

Voor 2024 heeft Gemeente Amersfoort een budget beschikbaar van € 75.344,- voor restauratiewerkzaamheden en een budget van € 70.110,- beschikbaar voor verduurzamingswerkzaamheden.

Toekenning van de subsidie gebeurt op basis van de datum en indiening van de complete aanvraag. Van de kosten waarvoor je subsidie kunt krijgen, krijg je 50% terug voor (bouwkundige)onderzoeken en 20% terug voor de werkzaamheden. De subsidie is maximaal € 1.000,- voor onderzoeken en € 6.000,- voor de werkzaamheden per categorie. De subsidies zijn stapelbaar; er mag gelijktijdig (of op een ander moment in het jaar) voor zowel restauratie als verduurzaming (inclusief onderzoeken) subsidie worden aangevraagd. Je dient voor het verkrijgen van de maximale subsidie mogelijkheid dus:

€ 2.000,- + € 30.000,- + € 2.000,- + € 30.000,- = € 64.000,- aan subsidiabele kosten te maken om  € 1.000 (=50% van € 2.000,-) + 6.000,- (=20% van € 30.000,-) aan restauratieonderzoeken en -werkzaamheden te laten doen en € 1.000,- (=50% van € 2.000,-) + € 6.000,- (=20% van € 30.000,-) aan verduurzamingsonderzoeken en -werkzaamheden te laten doen om in totaal € 14.000,- aan subsidie te ontvangen.