Subsidie voor Voorschoolse educatie

Algemeen

Kinderopvangorganisaties konden tot en met 6 december 2022 23.59 uur subsidie aanvragen voor voorschoolse educatie (VVE) voor 2023 en 2024 aan peuters van 2,5 tot 4 jaar met een (risico op een) taal- of ontwikkelingsachterstand.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie (willen gaan) aanbieden.

Waarvoor

De subsidie is bedoeld om de ontwikkeling te stimuleren van peuters van 2,5 tot 4 jaar die het risico lopen dat ze straks niet goed mee kunnen komen op de basisschool. Het is ook bestemd voor peuters van 2,5 tot 4 jaar van wie de ouder(s)/verzorgers geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Voorschoolse educatie draagt eraan bij dat kinderen zoveel mogelijk met gelijke kansen beginnen aan de basisschool.

Voorwaarden

De subsidie geldt voor peutergroepen in een kinderopvangorganisatie in Amersfoort, waarin naast reguliere peuters ook peuters met een VVE-indicatie zitten. Er gelden onder andere de volgende voorwaarden:

De subsidieontvanger heeft tenminste 1 groep voor voorschoolse educatie opgestart en beschikt over: 

 1. een voorschools educatieprogramma
 2. een kindvolgsysteem
 3. een aansluiting op de Peutermonitor
 4. een aansluiting op de Verwijsindex Eemland
 5. voldoende beroepskrachten voorschoolse educatie

Kijk voor een volledig overzicht van alle voorwaarden en (kwaliteits)eisen in de Subsidieregeling Voorschoolse educatie 2023 en 2024 op Overheid.nl.

Aanvragen (niet meer mogelijk)

Aanvragen is niet meer mogelijk. 

Vereiste bijlagen

 • Prestatievoorstel, waarin in ieder geval wordt ingegaan op:
  • de visie van de aanvragen op voorschoolse educatie, die ingaat op hoe het aanbod de kinderen voorbereidt op de basisschool en hoe de aangevraagde subsidie in aansluiting op die visie wordt ingezet.
  • de wijze waarop de aanvrager voldoet aan de kwaliteitseisen in bijlage 1 van de Subsidieregeling.
 • Sluitende begroting 
 • Prognose over het jaar 2023 van:
  • het aantal groepen voor voorschoolse educatie
  • het aantal deelnemende vve-geïndiceerde kinderen per groep, en 
  • het aantal deelnemende kinderen van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag per groep, en welk aantal daarvan vve-geïndiceerde kinderen betreft.
 • Kopie vastgestelde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Kopie van de meest recente oprichtingsakte of statuten en een actueel uittreksel uit het handelsregister (tenzij wij al over een kopie beschikken)
 • Verklaring omtrent het gedrag voor de rechtspersoon van de aanvrager

Aanvullende aanvraag

De subsidieontvanger aan wie op de initiële aanvraag subsidie is verleend kan jaarlijks een aanvullende aanvraag doen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling. Deze aanvullende aanvraag kan worden ingediend tussen 1 januari en 15 januari volgend op het jaar waarvoor de initiële subsidie is verleend.

Mocht het volledig toewijzen van alle aanvragen leiden tot het overschrijden van het subsidieplafond, dan wordt het beschikbare bedrag verdeeld naar rato van de hoogte van deze aanvragen.

Subsidie 2024

Het recht op subsidie wordt bij voldoen aan alle voorwaarden toegekend voor 2023 en 2024. Het subsidiebedrag voor 2024 wordt in 2024 vastgesteld aan de hand van een prognose over 2024. Hiervoor wordt tussen 1 januari 2023 en 15 januari 2023 een prognose ingediend op dezelfde wijze als hierboven vermeld onder 1 c.

Uiterste aanvraagtermijn

Aanvragen was mogelijk tot en met 6 december 2022 23.59 uur.

Wat doet de gemeente met uw aanvraag?

Na 6 december 2022 worden alle aanvragen beoordeeld volgens de regels uit de Subsidieregeling en onderliggende wet- en regelgeving. Op uiterlijk 31 december 2022 wordt bekend gemaakt welke subsidieaanvragen worden toegekend.

Kijk voor een volledig overzicht van alle voorwaarden en (kwaliteits)eisen in de Subsidieregeling Voorschoolse educatie 2023 en 2024 op Overheid.nl (binnenkort beschikbaar).

Contact

Heb je vragen over deze subsidieregeling of over de aanvraagprocedure? Neem dan contact op met Arina van Vulpen of Marjet van Wageningen door te bellen met 14 033 of een mail te sturen naar onderwijs@amersfoort.nl.