Het Stadshart

Algemeen

We willen ons aantrekkelijke en levendige Stadshart met zijn hoge kwaliteit aan winkels, horeca en culturele voorzieningen op peil houden en laten meegroeien met de behoeftes in de stad en de regio. Daarom willen we samen met ondernemers, initiatiefnemers en bewoners, meer bezoekers en bewoners in en rond het Stadshart. Dat willen we bereiken door onder andere meer aantrekkelijke plekken in het Stadshart te creëren.

Het Stadshart bestaat uit een aantal gebieden:

Stationsgebied

De komende jaren vinden er grote veranderingen plaats in het stationsgebied. Lees er meer over op de pagina Stationsgebied Amersfoort Centraal.

Een plattegrond van Amersfoort met daarop aangegeven Eemkwartier, het stationsgebied en de binnenstad

Zonnehof

De Zonnehof en omgeving gaat om particuliere initiatieven. Hiervoor hebben de initiatiefnemers de website Zonnehof Amersfoort gemaakt.

Langs Eem en Spoor

Met de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor willen we de komende 10 jaar een uniek gebied toevoegen dat grenst aan de binnenstad. Een plek waar veel aandacht is voor extra woningen, werken, recreatie en duurzaamheid.

Langs Eem en Spoor bestaat uit 5 gebiedsdelen:

  • Wagenwerkplaats

  • Trapezium 

  • Eemplein

  • De Nieuwe Stad

  • Kop van Isselt

Binnenstad

De Amersfoortse binnenstad is van en voor iedereen. Er zijn gevarieerde winkels, gezellige horeca(pleinen) en je kunt er culturele ontdekkingen doen. Dit tegen de achtergrond van het middeleeuwse karakter van de binnenstad met z’n historische herkenningspunten, verhalen en symbolen. De binnenstad is de centrale plek waar iedereen zich welkom voelt, prettig kan zijn en anderen kan ontmoeten. Door de mix van voorzieningen en activiteiten is de binnenstad een veelzijdige plek voor alle bezoekers.

Om de authentieke binnenstad op een hoger peil te brengen, bouwen we samen met inwoners en ondernemers verder vanuit de historische kwaliteiten en vernieuwen we waar dat kan. Zo maken we de binnenstad nog aantrekkelijker en garanderen we een goede bereikbaarheid. Immers, de binnenstad is van ons allemaal. De groeiende stad Amersfoort is een regionaal koopcentrum en is aantrekkelijk voor ondernemers om zich er te vestigen. Zo ook in de binnenstad. Bij nieuwe ontwikkelingen hebben we steeds oog voor beleving, oud en nieuw, ontmoeten, groen en duurzaamheid.

In de binnenstad lopen meerdere projecten.

Overzicht projecten binnenstad

Autoluwe Binnenstad

Vanaf 4 januari 2021 is de binnenstad alleen toegankelijk voor vergunninghouders, leveranciers en aangemeld bezoek. In 2022 evalueren we de maatregelen voor de autoluwe binnenstad.

De Kamp

De herinrichting van de Kamp gebeurt in delen. Dit doen we samen met de bewoners, de Vrienden van de Kamp en de ondernemers. Het gedeelte tussen de Coninckstraat en de Kamperbinnenpoort, deel 2, is ingericht als pilot als Shared Space. Met de herinrichting verbeteren we de verblijfskwaliteit

Beeld van De Kamp
Deel 1

Een van de oudste entrees, de Kamperbuitenpoort, is begin 2019 in samenwerking met de Vrienden van De Kamp heringericht tot Shared Space.

Deel 2

Ook de openbare ruimte tussen de Coninckstraat en de Kamperbinnenpoort is, samen met de inwoners en ondernemers ingericht als Shared Space. Dit gebied is sinds 2021 autoluw. Op straat liggen als kunstwerk munten op straat, alsof ze uit een broekzak zijn gevallen. De munten, van kunstenaar Anna Skubizs, verwijzen naar de ossenhandel die hier vroeger was.

Deel 3

De parkeerplekken zijn opgeheven. Hiervoor in de plaats liggen er nu keien. Bureau Stec Groep heeft samen met de ondernemers en bewoners een analyse van de Kamp opgesteld. Hierin staan perspectieven voor de toekomst beschreven. Bureau Burhs is aangetrokken om begin 2023 een concreet toekomstperspectief op te leveren, met ruimtelijke inrichtingsvoorstellen en een uitvoeringsagenda. Dit gebeurt uiteraard samen met de bewoners en ondernemers van de Kamp.

Varkensmarkt

Dit jaar hebben we een start gemaakt met ontwerpschetsen voor de herinrichting van  de Varkensmarkt. We hebben meerdere bewoners bijeenkomsten gehouden en via MetAmersfoort gevraagd mee te denken in het proces om tot een ontwerp te komen. Het doel is een aantrekkelijk, toekomstbestendig plein te maken waar ondernemers, bewoners en bezoekers zich prettig voelen. Een plein dat een verbindende schakel vormt in de stad.

Beeld van het Havik

Havik

Samen met de bewoners van het Havik hebben we dit voorjaar digitaal de voorlopige inrichting voor het Havik vormgegeven. De meerderheid van de bewoners koos voor bloembakken. Die zijn inmiddels geplaatst. Als de kademuur is gerenoveerd, kan het Havik definitief heringericht worden. Naar verwachting is dit over 3 jaar.

Fietsparkeren

Het aantal fietsers dat naar de binnenstad en het Eemplein komt neemt fors toe. Daar zijn we blij mee, zeker nu de binnenstad autoluw is. Fietsen past bij een gezonde leefstijl. In de binnenstad en op het Eemplein zijn gratis fietsenstallingen. Wij merken dat deze stallingen beter gebruikt kunnen worden. Hierop gaan we de komende tijd inzetten. Dat betekent dat we meer gaan handhaven op fout geparkeerde fietsen. Kijk voor meer informatie op de pagina Fietsenstallingen in Amersfoort.

Hof

De Hof is een prominent plein in Amersfoort en is voor veel verschillende partijen om verschillende redenen belangrijk. Om in de toekomst met zijn allen gebruik te kunnen maken van dit plein kijken we met belanghebbenden wat het plein nodig heeft. In samenwerking met ontwerpbureau Maak Space werken we nu toe richting een schetsontwerp voor het plein. Kijk voor meer informatie op de pagina Herindeling Hof.

Groenmarkt

Ondernemers willen van de Groenmarkt een pittoreske plek maken waar mensen zich thuis voelen. Met het Programma Stadshart werkt de gemeente Amersfoort met ondernemers aan een gezamenlijke visie. We kijken nu naar een herindeling van de Groenmarkt.

Lichtplan

Het Lichtplan helpt bij een aangenaam verblijf in de binnenstad, maakt belangrijke plekken, zoals (fiets)parkeergarages, makkelijker vindbaar en biedt handvatten voor verlichting door particulieren. Samen met ondernemers en bewoners wordt per deelgebied in de binnenstad het Lichtplan vormgegeven. In de lopende projecten zoals de Hof en de Varkensmarkt wordt het Lichtplan integraal opgenomen.

3 pijlers

In de ontwikkelingen van het Stadshart staan 3 pijlers centraal:

Vitaal en levendig

Amersfoort heeft veel verschillende voorzieningen als het gaat om winkels, horeca en cultuur en kent weinig tot geen leegstand. We blijven alert en proberen steeds aan te sluiten bij waar behoefte aan is. Levendigheid heeft te maken met een divers aanbod aan (culturele) activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden in de stad. Het Stadshart heeft een prachtige historische binnenstad die we koesteren en versterken met onder meer sfeervolle verlichting. Daarnaast heeft Amersfoort ook grote, nieuwe iconische architectuur die aandacht verdient. In de Nieuwe Stad en op de Wagenwerkplaats krijgt industrieel erfgoed een nieuw leven. Verder bouwen we kantoren om naar woningen en stimuleren we in het centrum bouwen in hogere dichtheden. Daardoor komt er meer ruimte voor bewoners in het Stadshart.

Verrassend en aantrekkelijk

Met het uitwerken van de Visie Stadshart toont Amersfoort lef. We experimenteren en gieten niet direct alles in uitvoerig uitgewerkte plannen. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkelingen op de Wagenwerkplaats en in de Nieuwe Stad. We geven het culturele klimaat een impuls door evenementen beter te mogelijk te maken en te ondersteunen, musea aantrekkelijker te maken en het Rietveldpaviljoen te behouden voor cultuur. Dit paviljoen staat op de Zonnehof. De Zonnehof heeft inmiddels een hele metamorfose ondergaan (video).

Van parkeerterrein naar ontmoetingsplek: De Zonnehof, Amersfoort

Bereikbaar en leefbaar

We nemen maatregelen tegen sluipverkeer door de Binnenstad . Uitgangspunt is een autoluwe Binnenstad. Daarnaast onderzoeken we hoe we in de binnenstad meer ruimte voor voetgangers en fietsers kunnen maken en hoe we de overlast van vrachtverkeer kunnen verminderen.

We verbeteren de verkeersdoorstroming en -veiligheid van de Nieuwe Poort bij het Eemplein en zorgen ervoor dat voetgangers en fietsers de Stadsring veilig kunnen oversteken. De route naar en hoe je ontvangen wordt in de binnenstad of op pleinen moet aantrekkelijk, gemakkelijk en logisch zijn. Goede voorbeelden daarvan zijn het project Bewegwijzering Stadshart en de aanpak van het Stationsgebied, dat een nieuwe fietskelder krijgt.

Visie Stadshart