Gebiedsontwikkeling Wagenwerkplaats

Algemeen

De Wagenwerkplaats is een stadsdeel waar wonen, werken, cultuur en evenementen samenkomen. Het is een langgerekt gebied tussen het spoor en het Soesterkwartier. Het ligt naast het spoor van Amersfoort Centraal. Het gebied bestaat nu uit oude werkgebouwen van de NS die gevuld zijn met allerlei werk- en culturele functies. De rest van het terrein is een pauzelandschap dat in de toekomst een andere functie krijgt.

Locatie

De Wagenwerkplaats is onderdeel van het gebied Langs Eem en Spoor en bestaat uit 3 deelgebieden: West, Midden en Oost.

Plattegrond met daarop aangegeven de 3 deelgebieden: West, Midden en Oost

Uitwerkingsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Wagenwerkplaats Oost

Op donderdag 29 september 2022 was er een bijeenkomst over het Uitwerkingsvoorstel van het Stedenbouwkundig plan van de Wagenwerkplaats, deelgebied Oost. Ruim 60 betrokkenen en geïnteresseerden gaven hun reactie op de eerste uitwerkingen over wonen, werken, groen, mobiliteit en de openbare inrichting van het deelgebied Oost. 

We verwerken die in het uitwerkingsvoorstel. Dat brengen we na het zomerreces van 2023 ter besluitvorming naar de raad. Het raadsbesluit werken we uit tot een Omgevingsplan. Voor het Omgevingsplan geldt een formele inspraakprocedure.

Samenvatting

Bekijk hier de gepresenteerde samenvatting van het uitwerkingsvoorstel:

Presentatie uitwerkingsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Wagenwerkplaats Oost 29 september 2022

Masterplan

De Wagenwerkplaats is een voormalige onderhoudswerkplaats voor goederenwagons van de NS. Het gebied is circa 20 hectare groot en ligt ten westen van station Amersfoort Centraal en ten noorden van het spoorwegemplacement. Eigenaar NS werkt samen met bewoners, gemeente, andere eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden om plannen te maken voor de ontwikkeling van dit gebied.

Gemeente Amersfoort wil een gebied dat aan toekomstbestendige duurzaamheidseisen voldoet en ook nog vele nieuwe woningen oplevert die hard nodig zijn.

Een illustratie van de Wagenwerkplaats

Ruimte voor woningen, kantoren, horeca en meer

Het Masterplan Wagenwerkplaats is op 16 juli 2019 vastgesteld. In het Masterplan is in hoofdlijnen uitgewerkt wat er in het gebied komt. Het masterplan vormt daarmee de basis voor meer concrete en gedetailleerde uitwerking.

In het Masterplan gaan we uit van de bouw van meer dan 650 woningen, waarvan minimaal 30% sociale huurwoningen en 90% appartementen. De overige 10% zijn stadswoningen, beneden- en bovenwoningen, maisonnettes en/of grondgebonden woningen. Voor het hele gebied is circa 26.000 vierkante meter ruimte voor kantoren, horeca, evenementen, sport en andere stedelijke, gemengde functies en groen.

Deelgebied Oost

Voor deelgebied Oost werken we aan een stedenbouwkundig plan. Een stedenbouwkundig plan is een integraal plan van de gewenste inrichting van een bepaald gebied. Daarop is alles wat ruimte vraagt weergegeven: de woningen, kantoren, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water.

Wensen en grenzen

Inwoners van Amersfoort en belanghebbenden vragen we om mee te denken over de invulling van het gebied. Wat is bijvoorbeeld belangrijk op het gebied van groen en duurzaamheid? Wat te doen met het verkeer en parkeren in de buurt? En waar bouwen we voor wonen en werken?

Tot 15 oktober 2021 kon input gegeven worden voor de inrichting van het gebied.

Kaders deelgebied Oost

Op dinsdag 23 maart 2021 heeft de gemeenteraad de kaders voor het stedenbouwkundig plan Wagenwerkplaats Oost vastgesteld. Die gaan over:

  • inhoud: waar we aan werken
  • proces: hoe we eraan werken
  • participatie: de mogelijkheden voor  de omgeving om mee te denken

De kaders voor deelgebied Oost komen voort uit het Masterplan Wagenwerkplaats waarin de uitgangspunten voor het gehele gebied staan.

Volgende stap

In het najaar van 2021 is de volgende stap naar het concreet uitwerken van een stedenbouwkundig plan. Dat doen we volgens de participatiegids. Voor de uitwerking willen we ook van de betrokken partijen en de omgeving weten wat zij belangrijk vinden. NS, Tekagroep en de gemeente gaan met de omgeving in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor de inrichting en de beleving van het gebied. Daarna wordt het stedenbouwkundig plan opgesteld en dat gaat deel uitmaken van het bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan wordt dan ter inzage gelegd voor een formele reactie van de buurt.

Deelgebieden West en Midden

Deelgebied West bestaat straks voornamelijk uit woningbouw. Langs het spoor komen appartementen. De 42 grondgebonden woningen van de CPO Soesterhof zijn klaar. Daarnaast is het plan om in West minimaal 300 woningen te bouwen. Midden is het ‘culturele hart’ dat bestaat uit industrieel erfgoed van NS zoals het Ketelhuis en het Holland Opera Gebouw. Aan de noordzijde wordt de Samenwerkplaats 2.0 gerealiseerd. Daarnaast is er ruimte voor een mobiliteitshub, voor het parkeren van auto’s en verder reizen met andere vervoersmiddelen.

Geluid

De Wagenwerkplaats ligt aan het spoor en heeft een paar dagen per jaar te maken met een hogere geluidbelasting door het spoor dan wettelijk is toegestaan. Daarnaast zorgen klimaatverandering en hogere zomertemperaturen voor hittestress in het gebied. Voor de toekomstige woningen en voor het ontwikkelgebied Wagenwerkplaats West en Midden houden we daarmee rekening in het ontwerp.

Extra ruimte voor geluid

Om de geluidbelasting zo laag mogelijk te houden en hittestress tegen te gaan, doorlopen we de 3 stappen van de Interimwet Stad en Milieubenadering. In stap 1 en 2 is er onderzoek gedaan naar de maatregelen waarmee de kwaliteit van de woon- en leefomgeving nog verder is te verbeteren binnen de wettelijke mogelijkheden. Stap 3 betekent dat er, onder strenge voorwaarden, mag worden afgeweken van de maximaal toelaatbare geluidbelasting als je dit voldoende compenseert. Voor stap 3 geldt dat de gemeenteraad hier een besluit over moet nemen en dat er een strenge procedure doorlopen moet worden. De stappen 1 en 2 hebben we afgerond. De gemeente staat nu voor de keuze of we een stap 3 besluit gaan nemen.

Terugkijken bijeenkomst geluid 25 maart 2021

Op 25 maart 2021 zijn belanghebbenden en direct aanwonenden van West en Midden geïnformeerd over mogelijke maatregelen voor toekomstige woningen om het geluid te beperken en hittestress te voorkomen. Die online bijeenkomst kun je terugkijken. Ook kun je de presentaties en gestelde vragen downloaden.

Online bijeenkomst Wagenwerkplaats West en Midden

Mails Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Geluidbelasting en Hittestress Wagenwerkplaats West en Midden

Bestemmingsplan

Om de gebiedsontwikkeling West en Midden mogelijk te maken, moet het huidige bestemmingsplan worden aangepast. Dit doen we op basis van het in 2019 vastgestelde Masterplan Wagenwerkplaats. Na het zomerreces 2021 willen we het concept bestemmingsplan voorleggen aan het college. Daarna leggen we het bestemmingsplan ter inzage, waarna de gemeenteraad een definitief besluit neemt.

Contact

Vragen? Neem contact op met projectmanager Waldo Ramsoender of assistent-projectleider Elize Rohof. Mail daarvoor naar wagenwerkplaats@amersfoort.nl of bel met 033 469 4373.

Nieuwsbrief

Zodra wij nieuws te melden hebben over de Wagenwerkplaats verspreiden we onze nieuwsbrief. Meld je aan.

Aanmelden