De Nieuwe Poort

Algemeen

Veel verkeersdeelnemers vinden De Nieuwe Poort een ingewikkelde rotonde. Naast de rijbaan voor auto’s is er een busbaan. Fietsers en voetgangers komen van 2 kanten en zijn voor afslaande auto’s lastig te zien. Van eind september tot eind 2023 worden er aanpassingen gedaan op de rotonde. Die moeten de verkeersveiligheid verbeteren.

Aanpassingen op de rotonde

Voor de korte termijn heeft verkeersbureau BonoTraffics de (on)veiligheid van de rotonde onderzocht. Ook is gekeken naar de onderzoeken die eerder zijn gedaan. Hiermee is gekeken met welke maatregelen de verkeersveiligheid kan verbeteren. De analyse hiervan is afgerond en mogelijke oplossingen zijn in kaart gebracht. In de komende periode worden de maatregelen concreet uitgewerkt. 

Planning

Todo

Fase 1

Todo

Fase 1 bestaat uit het afsluiten van de uitvoegstroken. Hierdoor komen automobilisten die de rotonde verlaten meer loodrecht op het fiets- en voetpad te staan. Dit zorgt voor beter zicht ten opzichte van fietsers en voetgangers.

Planning

Start in de week van 25 september 2023

Todo

Fase 2

Todo

In fase 2 worden aan de kant van de Amsterdamseweg de busbaan en rijbaan ter hoogte van de rotonde samengevoegd. 

Planning

Start in de week van 23 oktober 2023

Todo

Fase 3

Todo

Bij fase 3 worden aan de kant van de Stadsring de busbaan en rijbaan ter hoogte van de rotonde samengevoegd.

Planning

Start in de week van 20 november 2023

Pilot

De maatregelen worden als pilot uitgevoerd. Dat betekent dat de aanpassingen tijdelijk zijn. Er wordt tijdens de pilot heel goed gekeken naar de verkeersveiligheid en de doorstroming van het autoverkeer. De pilot wordt uitgevoerd tussen oktober 2023 en januari 2024. Als de pilot slaagt, worden de tijdelijke maatregelen omgezet in definitieve.

Stand van zaken

Amersfoort werkt aan een transitie voor mobiliteit. Om de klimaatcrisis tegen te gaan zijn schonere vormen van mobiliteit noodzakelijk. Ook moet in de openbare ruimte meer plek komen voor ontmoeten en groen. Dat betekent minder auto’s op straat. De komende periode wordt een nieuwe mobiliteitsvisie ontwikkeld. Daarin wordt de transitie voor mobiliteit verder vormgegeven.

De nieuwe visie heeft ook invloed op de keuzes voor de lange termijn voor De Nieuwe Poort. Daarmee kunnen we pas verder als duidelijk is hoe de visie er uit ziet.

Eindrapport studiefase

De procesbegeleiders van adviesbureau SOAB hebben tussen april 2021 en februari 2022 samen met stakeholders gekeken wat nodig is om De Nieuwe Poort ook in de toekomst goed te laten functioneren. De Nieuwe Poort is een belangrijk knooppunt in het westelijk deel van Amersfoort. Met de nieuwbouwontwikkelingen van Langs Eem- en Spoor wordt het  op termijn steeds drukker. Een goede doorstroming is daarom belangrijk. 

De onafhankelijke procesbegeleiders van SOAB hebben in januari 2022 het Eindrapport studiefase De Nieuwe Poort opgeleverd:

Lange termijn

In het eindrapport staan 2 varianten als meest kansrijk genoemd:

  • een kruising (variant De Wit)
  • een variant met een aangepaste rotonde (variant voorkeursplein)

In het rapport zijn ook uitgangspunten opgenomen die belangrijk zijn bij de verdere uitwerking van de plannen. Zolang de nieuwe mobiliteitsvisie er nog niet is, is niet duidelijk wat dat betekent voor de uitgangspunten uit het rapport. Pas als de mobiliteitsvisie is ontwikkeld, wordt duidelijk hoe de lange termijn oplossingen voor De Nieuwe Poort er uit zien.

Animatie

Animatie Rotonde De Nieuwe Poort

Langs Eem en Spoor

Met de ontwikkeling van het gebied Langs Eem en Spoor (De Wagenwerkplaats, Trapezium, het Eemplein, De Nieuwe Stad en de Kop van Isselt) tot woon- en werkgebied neemt de druk op De Nieuwe Poort de komende jaren alleen maar toe. Tot 2030 worden hier zo’n 5.500 woningen worden gebouwd. Ook dan moet het gebied toegankelijk blijven.

Historie en documenten

Al sinds 2015 wordt onderzoek gedaan naar De Nieuwe Poort. Bekijk het overzicht van documenten.

Contact

Vragen over dit project? Neem contact op met projectleider Mark Keultjes. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 033 of via e-mailadres denieuwepoort@amersfoort.nl.