Gemeenteraad

Algemeen

Een stad waar je fijn kunt wonen, werken en recreëren. Dat is waar de gemeente samen met jou aan werkt. De gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Samen zorgen zij ervoor dat alles in de stad goed verloopt. De gemeenteraad is volgens de Gemeentewet het hoogste orgaan in een gemeente. Dat betekent dat de gemeenteraad aan het hoofd van de gemeente staat. Het college is het dagelijks bestuur.

Raadsleden

De gemeenteraad van Amersfoort bestaat uit 39 raadsleden. De raadsleden zijn lid van een fractie (een groep vertegenwoordigers van een politieke partij).

In de raadsperiode 2022-2026 telt de gemeenteraad 13 fracties. De coalitie bestaat uit D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. De oppositiepartijen zijn: Amersfoort2014, VVD, PvdA, SP, DENK, Burger Partij Amersfoort, Beter Amersfoort en Amersfoort voor Vrijheid.

Een aantal fracties heeft buitengewoon fractieleden, ter ondersteuning van de fractie (zij stonden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 op de kieslijst). De buitengewoon fractieleden mogen deelnemen aan commissievergaderingen en (schriftelijke) vragen aan het college stellen maar niet aan de raadsvergadering deelnemen en besluiten nemen.

Raadsleden

Wat doet de gemeenteraad?

 • De gemeenteraad is rechtstreeks gekozen door de inwoners van Amersfoort. De raadsleden van Amersfoort vertegenwoordigen de inwoners en nemen namens hen beslissingen over de stad. Inwoners kiezen elke vier jaar met de gemeenteraadsverkiezingen wie er in de raad komt. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bepaalt welke partijen in de gemeenteraad zitten.
 • De gemeenteraad neemt de belangrijkste beslissingen. De raad geeft aan hoe de plannen op hoofdlijnen uitgevoerd moeten worden (de kaders). Bijvoorbeeld hoeveel geld iets mag kosten, of wanneer iets klaar moet zijn. De gemeenteraad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Ook kan de raad zelf een voorstel doen.
 • Het college van burgemeester en wethouders bedenkt plannen en doelen en voert de plannen uit, met hulp van de ambtenaren.
 • Daarna controleert de gemeenteraad of de uitvoering goed is gedaan en of de doelen gehaald zijn die afgesproken zijn. De raad heeft hiervoor het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek.

De raad benoemt de wethouders. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is voorzitter van de raad en van het college.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert altijd op dinsdag. De bijeenkomsten bestaan uit vaste onderdelen.

De Raad

Gemiddeld 1x per maand op dinsdag.

Op de dinsdagen De Raad zijn er drie vaste onderdelen:

 • Actualiteitenraad (15.00 – 15.15 uur):
  raadsleden kunnen vragen stellen over actuele onderwerpen die niet op de agenda staan. Worden er geen onderwerpen aangemeld dan gaat de Actualiteitenraad niet door.
 • Het Besluit (15.15 uur):
  alle raadsleden komen bijeen voor debat en besluitvorming.
 • Het Plein (17.30 – 18.00 uur):
  de raadsinformatiemarkt waarop inwoners, organisaties en ambtenaren hun idee, project of plan presenteren aan raadsleden en bezoekers van de raadsvergadering.

Als de agenda van de raadsvergadering niet af is als Het Plein begint, dan gaat de raadsvergadering na Het Plein (en het diner) om 19.00 uur verder.

Raadscommissies

Gemiddeld 3x in de maand op dinsdag.

De gemeenteraad vergadert vanaf januari 2023 in raadscommissies: de commissies Omgeving, Sociaal, Bedrijvigheid en Bestuur. Voordat de raad besluit, worden veel onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken en voorbereid. Besluiten neemt de commissie niet maar het debat - de diepere discussie over onderwerpen - wordt vooral in de commissies gevoerd. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen:

 • Commissie Sociaal:
  zorg, welzijn, onderwijs, inclusie, werk en inkomen en sport;
 • Commissie Omgeving:
  ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet, mobiliteit, wonen en energietransitie;
 • Commissie Bedrijvigheid:
  stedelijk beheer en milieu, veiligheid, kunst en cultuur en (circulaire) economie;
 • Commissie Bestuur:
  financiën, bestuur, dienstverlening en vastgoed.

De ene week vergaderen de commissies Sociaal en Bedrijvigheid, de andere week de commissies Omgeving en Bestuur.

De commissies Sociaal, Bedrijvigheid en Bestuur beginnen altijd om 19.00 uur. De commissie Omgeving vergadert ’s middags en ’s avonds: van 14.30 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 22.30 uur.

Inwoners, organisaties en instellingen kunnen inspreken tijdens een commissievergadering. Lees er meer over op de pagina Inspreken tijdens een raadscommissie.

De raad uitnodigen

De raadsleden bezoeken bedrijven of instellingen, gaan kijken op locaties in de stad waar ontwikkelingen zijn en waarover zij besluiten nemen of ontmoeten inwoners die in gesprek willen gaan met de gemeenteraad. Op deze manier leert de stad haar raadsleden (nog) beter kennen, horen raadsleden wat er speelt in Amersfoort en maken zij kennis met deskundige en betrokken Amersfoorters die zelf zo invloed kunnen uitoefenen op de besluiten van de raad.

Inwoners, instellingen of bedrijven die raadsleden willen uitnodigen voor een bezoek, kunnen contact opnemen met de raadsgriffie. Stuur een e-mail naar gemeenteraad@amersfoort.nl of bel 033 469 4379.

Agenda

De agenda van de raad wordt 12 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de website met bestuurlijke stukken.

Langetermijnplanning

Wil je weten welke onderwerpen de gemeenteraad op de lange termijn behandelt? Download dan de (voorlopige) termijnagenda hieronder. Daarin staat welke onderwerpen voor wanneer gepland staan. LET OP: dit is geen definitieve planning. Het kan zijn dat onderwerpen niet of op een andere datum worden behandeld.

Praat mee!

De gemeenteraad hoort graag wat jou bezighoudt en wat je vindt van de plannen voor de stad. Je kunt op verschillende manieren onderwerpen aandragen of je mening geven:

 • Inspreken tijdens een commissievergadering:
  je kunt tijdens een raadscommissie je mening geven over een onderwerp dat de commissie aangaat of dat op die dag op de agenda staat. Dat heet inspreken. Raadsleden horen graag wat je te zeggen hebt. Zij willen graag weten wat er speelt in de stad en zij kunnen dit gebruiken in de afweging die ze maken als ze een besluit nemen.
 • Presenteren op Het Plein:
  tijdens de raadsinformatiemarkt Het Plein kunnen Amersfoortse inwoners en organisaties iets presenteren. Je kunt aan raadsleden en andere belangstellenden jouw plannen, ideeën en ambities voor de stad laten zien. Of je mag laten zien wat je vindt van de plannen in je wijk. Het Plein is in principe elke maand op een dinsdag, van 17.30 uur tot 18.00 uur. Steeds op dezelfde dinsdag als waarop de gemeenteraad bijeenkomt voor de vergadering De Raad. Het Plein staat gepland op 4 juli 2023.
 • Op raadspreekuur komen:
  gewoon een kop koffie met een goed gesprek. Een laagdrempelige manier om in contact te komen met raadsleden. De raadsleden te informeren over wat er speelt in jouw buurt of wijk. Een idee inbrengen. Of gewoon eens kennismaken. Zie ook: Raadspreekuur. Het eerstvolgende raadspreekuur is op zaterdag 7 oktober 2023 van 10.30 tot 11.30 uur. Dit is in de bibliotheek in het Eemhuis aan het Eemplein. Het is niet nodig om je aan te melden.
 • Burgerinitiatief indienen:
  heb je een nieuw idee of initiatief voor de stad? Dan kun je dit onderwerp aanmelden voor de agenda van de raadscommissies. Zie ook: Burgerinitiatief indienen.
 • Mail of brief aan de raad:
  je kunt een e-mail naar de raad sturen. Je kunt dat doen naar individuele raadsleden, de mailadressen staan op deze website. Je kunt je mail ook mailen naar: gemeenteraad@amersfoort.nl. De mailbox wordt beheerd door de griffie. De griffie stuurt jouw mail dan door naar alle raadsleden en vermeldt het onderwerp van je mail bij de inkomende post. Ter bescherming van je privacy is de mail zelf alleen in te zien door raadsleden. Een brief aan de raad stuur je naar:
  postbus 4000,
  3800 EA Amersfoort.
  Je brief wordt op dezelfde manier verwerkt als een e-mail. 
 • De raadsleden bellen: de contactgegevens van de raadsleden staan op deze website.

Volg de raad

RaadsMail

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de gemeenteraad? Meld je aan voor de RaadsMail.

Aanmelden

Kinderburgemeester en kinderraad

De 11-jarige Lynn Verhoeven uit de Amersfoortse wijk Zielhorst is de kinderburgemeester van Amersfoort! Zij is dinsdag 4 april 2023 officieel geïnstalleerd.

Meer informatie over de kinderburgemeester is te vinden op de webpagina: Lynn Verhoeven eerste kinderburgemeester van Amersfoort.

Griffie

Wat doet de griffie?

De gemeenteraad beschikt over een eigen (kleine) ambtelijke organisatie: de raadsgriffie. De griffie ondersteunt de raad bij al zijn taken en stimuleert de duale werkwijze van de raad.

Aan het hoofd van de griffie staat de griffier. De griffier is de secretaris en het eerste aanspreekpunt van de gemeenteraad. De griffier is namens de raad de vertegenwoordiger, belangenbehartiger en gesprekspartner in de driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris.

De griffie zorgt er vooral voor dat het besluitvormingsproces van de raad zo goed mogelijk verloopt – onder andere dat raadsleden goed en op tijd geïnformeerd zijn - en dat inwoners in dit proces kunnen meedoen. De griffie zorgt voor de logistieke ondersteuning van de raadsvergaderingen, raadsbijeenkomsten en het presidium (het dagelijks bestuur van de raad). De agenda’s worden door de griffie opgesteld en de aangeleverde stukken gecontroleerd op kwaliteit.
De raadsadviseurs ondersteunen de raadsleden bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, amendementen, moties en schriftelijke raadsvragen. Ook verzorgt de griffie de communicatie van de gemeenteraad naar de stad toe en naar de ambtelijke organisatie, activiteiten, bijeenkomsten en cursussen voor inwoners (raadspreekuur, gasten van de raad, cursus Politiek Actief) en onderwijsprogramma’s voor scholen, zoals Democracity, debatten, rondleidingen en gastlessen. Ook is de griffie verantwoordelijk voor het kindervragenuur, de kinderburgemeester en jongerenraad.

Wie werkt er bij de griffie?

De griffie heeft 5 raadsadviseurs en 4 raadsondersteuners. De raadsadviseurs hebben elk hun eigen portefeuilles en adviseren de raadsleden daarover:

 • Esther Lans, raadsgriffier
 • Marlies Bongers, plaatsvervangend griffier en raadsadviseur commissie Omgeving
 • Nadine de Roode, raadsadviseur commissie Bestuur en auditcommissie en plaatsvervangend griffier
 • Matthijs van Kan, raadsadviseur commissie Bedrijvigheid en secretaris presidium
 • Klaas Overbeek, raadsadviseur commissie Sociaal
 • Mariëlle den Breejen, raadsadviseur communicatie en participatie en woordvoerder

Contactgegevens

Postadres:
postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Bezoekadres:
Stadhuisplein 5
Amersfoort

Contact

Je kunt met al je vragen over de gemeenteraad terecht bij de raadsgriffie. Wil je meer informatie over de vergaderingen, over activiteiten van de raad of hoe je kunt meepraten? Bijvoorbeeld over het raadspreekuur, inspreken, Het Plein en het burgerinitiatief? Neem contact op via griffie@amersfoort.nl of
033 469 4379.