Rekenkamer

Algemeen

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de taak heeft het door de gemeente gevoerde bestuur te toetsen. De rekenkamer voert onderzoeken uit en doet naar aanleiding daarvan aanbevelingen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit over deze aanbevelingen.

Dit doet de rekenkamer

Het doel van rekenkameronderzoeken is inzicht te bieden in de prestaties van de gemeente. Waar nodig formuleert de rekenkamer aanbevelingen voor de toekomst. De rekenkamer onderzoekt:

  • rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan de regels en wetten gehouden?
  • doelmatigheid: heeft de gemeente het beschikbare geld goed besteed?
  • doeltreffendheid: heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil?

De rekenkamer wil met haar onderzoeken een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de stad Amersfoort. Daarnaast wil de rekenkamer met de resultaten van haar onderzoeken de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad versterken.

In een animatie laten we zien hoe de Rekenkamer werkt.

Zo werkt de rekenkamer

De rekenkamer werkt onafhankelijk. Dit betekent dat de rekenkamer zelf bepaalt welke onderwerpen worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt ingericht. De rekenkamer kent een Verordening en een Reglement van orde:

Verordening Rekenkamer Amersfoort

Gedragscode

Voor de leden van de rekenkamer geldt een gedragscode:

Onderzoeksprotocol

Bij de uitvoering van een onderzoek hanteert de rekenkamer de richtlijnen die beschreven zijn in het onderzoeksprotocol:

Privacyverklaring

De rekenkamer verwerkt soms persoonsgegevens en soms bijzondere persoonsgegevens. Voorafgaand aan elk onderzoek weegt de rekenkamer zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn voor het onderzoek. De rekenkamer gaat op een zorgvuldige en veilige manier met persoonsgegevens om, in overeenstemming met de AVG. Deze werkwijze staat beschreven in de privacyverklaring:

Samenstelling van de rekenkamer

De rekenkamer Amersfoort bestaat uit 3 leden waaronder de voorzitter en wordt ondersteund door een secretaris, mevrouw drs. M. (Martine) van Engen. Zij zijn allemaal benoemd door de gemeenteraad.

De samenstelling van de rekenkamer is als volgt:

  • mevrouw drs. H.G.M. (Henny) Overbeek (voorzitter)
  • mevrouw S.E.M. (Sophie) Bruins MA MSc
  • de heer mr. W.J. (William) Maassen

Publicaties rekenkamer

Bekijk eerdere onderzoeken en publicaties op de pagina Publicaties rekenkamer.

Jaarplan en jaarverslag

Elk jaar stelt de rekenkamer een plan op voor het komende jaar en blikt zij terug op het afgelopen jaar. Het meest recente jaarplan en jaarverslag kun je hieronder downloaden.

Contact

Stadhuisplein 5, 3811 LM Amersfoort

Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort

telefoon: 033 469 4065

e-mail: rekenkamer@amersfoort.nl

Twitter: @rekenkamerfoort