Griffie

Algemeen

De gemeenteraad heeft een eigen (kleine) ambtelijke organisatie: de raadsgriffie. De griffie ondersteunt de raad bij al zijn taken en stimuleert de duale werkwijze van de raad.

Over de griffie

Aan het hoofd van de griffie staat de griffier. De griffier is de secretaris en het eerste aanspreekpunt van de gemeenteraad. De griffier is namens de raad de vertegenwoordiger en belangenbehartiger en gesprekspartner van burgemeester en gemeentesecretaris.

De griffie zorgt vooral dat het besluitvormingsproces van de raad zo goed mogelijk verloopt. Onder andere door te zorgen dat raadsleden goed en op tijd geïnformeerd zijn. En dat inwoners in dit proces kunnen meedoen. 

De griffie zorgt voor de logistieke ondersteuning van de raadsvergaderingen, raadsbijeenkomsten en het presidium (het dagelijks bestuur van de raad). De agenda’s worden door de griffie opgesteld en de aangeleverde stukken gecontroleerd op kwaliteit.

De raadsadviseurs ondersteunen de raadsleden bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, amendementen, moties en schriftelijke raadsvragen. Ook verzorgt de griffie de communicatie van de gemeenteraad naar de stad toe en naar de ambtelijke organisatie. Maar ook activiteiten, bijeenkomsten en cursussen voor inwoners en onderwijsprogramma’s voor scholen. Daarnaast is de griffie verantwoordelijk voor het kindervragenuur, de kinderburgemeester en jongerenraad.

De Amersfoortse griffie

De Amersfoortse griffie heeft 5 raadsadviseurs, 4 raadsondersteuners en 1 adviseur raadsinformatie. Zij hebben hun eigen portefeuille en adviseren de raadsleden daarover. Aan het hoofd van de griffie staat de griffier. De griffie bestaat uit:

  • Esther Lans, raadsgriffier
  • Nadine de Roode, raadsadviseur commissie Bestuur en auditcommissie en plaatsvervangend griffier
  • Matthijs van Kan, raadsadviseur commissie Bedrijvigheid en secretaris presidium
  • Klaas Overbeek, raadsadviseur commissie Omgeving
  • Marit Frissen - van Veenendaal, raadsadviseur commissie Sociaal
  • Matthijs van der Laan, adviseur raadsinformatie
  • Mariëlle den Breejen, raadsadviseur communicatie en participatie en woordvoerder

Contact

Heb je vragen over bijvoorbeeld de raadsvergaderingen, het spreekrecht of het burgerinitiatief? Bel met 033 469 43 79 (van 9.00 tot 17.00 uur) of stuur een e-mail naar gemeenteraad@amersfoort.nl.

Postadres

Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Bezoekadres

Stadhuisplein 5
Amersfoort