Wonen en Zorg in Amersfoort: een thuis voor iedereen

Algemeen

Wij vinden het belangrijk dat Amersfoort een stad is die een thuis biedt. Of mensen nu behoefte hebben aan zorg en ondersteuning of niet, iedereen moet hier prettig kunnen wonen en leven.

Uitvoeringsprogramma 2020-2023

Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, wonen steeds vaker zelfstandig thuis. We werken daarom met verschillende organisaties samen aan oplossingen voor wonen en zorg voor kwetsbare doelgroepen in Amersfoort. Gemeente Amersfoort, woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnswerk en wijkteams zetten zich gezamenlijk in. Iedere partij vult daarin zijn eigen rol en verantwoordelijk in. Zo komen we met elkaar tot een beter resultaat.

Dit doen we door inwoners zoveel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. In een voor hen passende woning met waar nodig (tijdelijk) ondersteuning en zorg die hierbij aansluit. Waarbij inwoners prettig naast elkaar leven en een beroep op elkaar kunnen doen.

De opgaven zijn divers en groot. Samen met partners uit het werkveld is het Uitvoeringsprogramma 2020-2023 opgesteld. Daarin zijn de volgende opgaven concreet gemaakt:

 1. Aanbod van woningen
 2. Passende zorg en ondersteuning
 3. De inclusieve wijk

Download het Uitvoeringsprogramma 2020-2023 via de website met bestuurlijke stukken.

Opgave 1: Aanbod van woningen

Met de ontwikkeling naar meer (zelfstandig) wonen in de wijk neemt de behoefte aan geschikte woningen en woonvariaties toe. Dit terwijl de Amersfoortse woningmarkt zwaar onder druk staat. Het realiseren van voldoende nieuwe woningen heeft dan ook prioriteit.

Omdat het nog een lange tijd kan duren voordat aan alle vraag kan worden voldaan, kijken we ook hoe we bestaande woningen het beste kunnen benutten en tijdelijke woningen kunnen realiseren.

Opgave 2: Passende zorg en ondersteuning

We willen goede ondersteuning en zorg kunnen blijven bieden aan de mensen die meer verspreid over de stad wonen. Daarvoor is het belangrijk:

 • dat partijen meer met elkaar gaan samenwerken
 • dat woonvormen en zorg(organisatie/financiering) op elkaar afgestemd worden
 • er een integrale aanpak is

In de praktijk

Informatievoorziening: de Woonwaaier.

Thuis in de Wijk

Na verblijf in een woon- of opvangvoorziening (beschermd wonen, begeleid wonen, maatschappelijke opvang of vrouwenopvang) kunnen veel mensen zelfstandig gaan wonen. Zij doen dan vaak een beroep op een sociale huurwoning in een Amersfoortse wijk. Met een eigen woonplek en met de begeleiding die nodig is, maken deze mensen een nieuwe start.

Binnen Thuis in de Wijk spreken we met de zorgaanbieders en de woningcorporaties af dat we samen werken aan de voorbereiding op (weer) zelfstandig wonen, passend huren en passende ondersteuning. Zo werken we eraan dat iedereen op dezelfde wijze het zelfstandig kunnen wonen beoordeelt, kunnen we een tijdelijk een huurcontract met aanvullende voorwaarden bieden en maken we bijvoorbeeld afspraken met de bewoner over goed huurderschap. Daarnaast hebben de samenwerkende partijen vastgelegd hoe ze de privacy van bewoners waarborgen.

Met deze afspraken maken we de kans op een succesvolle start en duurzaam zelfstandig wonen zo groot mogelijk. En zorgen wij er voor dat de mensen die al in de wijk wonen, ook prettig samen kunnen wonen met hun nieuwe buren.

Opgave 3: De inclusieve wijk

Een inclusieve wijk is een wijk waarin alle groepen mensen er mogen zijn en kunnen wonen in een omgeving waar zij zich thuis voelen. Een omgeving waar men naar elkaar omkijkt (cohesie) en zich veilig voelt. Wij willen een omgeving/wijk waarin mensen onderdeel zijn van sociale netwerken, ontmoetingen waar begrip is voor elkaar. Dat gaat niet vanzelf.

Ontmoeten

Een inclusieve wijk begint met het elkaar (kunnen) ontmoeten. Sociale netwerken en informele initiatieven geven veel informele zorg en ondersteuning (vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning). In Amersfoort is dit georganiseerd via Indebuurt033. Kijk op de website van Indebuurt033 voor meer informatie.

Met wie

Zorgpartijen, corporaties, welzijnswerk, gemeente en andere partijen hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid in de goede huisvesting en zorg van kwetsbare doelgroepen. Het is een gezamenlijke opgave. Ieder zal hier vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid aan bijdragen. Daarbij wordt gewerkt in een open netwerk waarin alle partijen en belanghebbende hun inbreng in hebben.

Voor wie

Het programma wonen en zorg kijkt breed naar kwetsbare doelgroepen. Wij richten ons met name op:

 • Mensen die uitstromen uit en voorkoming van instroom in een zorginstelling of een andere vorm van wonen gekoppeld aan zorg.
 • Jongeren die uitstromen uit en voorkomen van instroom in de jeugdzorg.
 • Alleenstaande (voormalige) minderjarige vluchtelingen die een woonplek nodig hebben.
 • Mensen die uitstromen en voorkoming van instroom in de maatschappelijke opvang of de vrouwenopvang.
 • Mensen met een lichamelijke of een licht verstandelijke beperking.
 • (Toekomstig) kwetsbare ouderen.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het Programma Wonen en Zorg? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

Contact

Vragen? Neem contact op met programmamanager Els van Kooten door te bellen naar 14 033.