Huisvesting speciale doelgroepen: ouderen

Wat is de positie van ouderen op de Amersfoortse woningmarkt, nu en in de toekomst? Om beter inzicht te krijgen in vraag en aanbod van ouderenhuisvesting heeft bureau Companen eind 2020 een verdiepende analyse gemaakt. Daarbij is gekozen voor een wijkgerichte benadering. Zo kan goed bekeken worden hoe het woningaanbod in elke wijk in de behoefte kan voorzien.

Uitvoeringsprogramma ouderenhuisvesting

In Amersfoort ontstaat als het beleid niet verandert tot aan 2040 een tekort aan passende woonvormen en zorg voor senioren. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen stelt de gemeente samen met een groot aantal betrokken organisaties en Amersfoortse senioren zelf een uitvoeringsprogramma met prioriteiten op. Met dit uitvoeringsprogramma blijven de betrokken partijen zich inzetten om wonen en zorg voor senioren ook in de toekomst goed te regelen.

De gemeente voert regie op de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma en ondersteunt het uitbouwen van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Voor het uitvoeringsprogramma is kennis en onderzoek uit de praktijk nodig. Daarom zijn goede ervaringen uit heel Nederland onderzocht en zijn er bijeenkomsten geweest met de betrokken partijen.

Het onderzoek, de bijeenkomsten en de gesprekken met woon- en zorgorganisaties, ouderenbonden en marktpartijen, leveren 3 actielijnen op:

 1. Voldoende en divers aanbod aan woningen
 2. Inclusieve wijk (elkaar als buurtbewoners makkelijk kunnen ontmoeten)
 3. Passende zorg en ondersteuning

Acties

Binnen de actielijnen worden de volgende acties opgepakt:

 • Het toevoegen van geclusterde woonconcepten (bijvoorbeeld hofjeswoningen).

 • De huisvestingopgave rondom 24-uurszorg verder verdiepen.

 • Onderzoeken waar verpleeghuizen een verbindende rol kunnen spelen in de wijk.

 • Onderzoeken of en hoe woningen passender te maken zijn.

 • Werken aan bewustwording over prettig ouder worden.

 • Ontwerpeisen rondom gezondheid, toegankelijkheid en veiligheid van de leefomgeving beter in beeld brengen bij de grotere gebiedsontwikkelingen.

 • Samen met huurdersverenigingen en bewonerscommissies de contacten met bewoners verbeteren.

 • Het in kaart brengen van de aanwezigheid en het gebruik van ontmoetingsvoorzieningen in de wijken.

 • Partijen gaan onderzoeken hoe de functie van ‘superbuur’ zou kunnen worden vormgeven als signaalfunctie in de buurt.

Met deze prioriteiten gaan de samenwerkende partners aan de slag. Dit is de basis voor een solide, breedgedragen inzet voor de woon- en zorgopgave waarvoor de gemeente Amersfoort zich inzet.

Organisaties

Verschillende organisaties hebben aan dit uitvoeringsprogramma meegeholpen:

 • de Alliantie

 • Amaris

 • Beweging 3.0

 • Gemeente Amersfoort

 • Indebuurt033

 • De Koperhorst

 • Omnia Wonen

 • Portaal

 • Silverein

 • Sint Pieters & Bloklands Gasthuis

 • Woonzorg Nederland

 • Zorgkantoor Zilveren Kruis

Daarnaast danken wij de Amersfoortse senioren en andere betrokken partijen waarmee gesprekken zijn gevoerd om het programma aan te scherpen.