Wonen en Zorg in Amersfoort: een thuis voor iedereen

Wij vinden het belangrijk dat Amersfoort een stad is die een thuis biedt. Of mensen nu behoefte hebben aan zorg en ondersteuning of niet, iedereen moet hier prettig kunnen wonen en leven.

Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, wonen steeds vaker zelfstandig thuis. We werken daarom met diverse organisaties samen aan oplossingen voor wonen en zorg voor kwetsbare doelgroepen in Amersfoort. De Gemeente Amersfoort, woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnswerk en wijkteams zetten zich hierbij gezamenlijk in. Waarbij iedere partij zijn eigen rol en verantwoordelijk zal invullen, om zo met elkaar tot een beter resultaat te komen.

Dit doen we door inwoners zoveel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen in een voor hen passende woning met waar nodig [tijdelijk] de ondersteuning en zorg die hierbij aansluit. Waarbij inwoners prettig naast elkaar leven en een beroep op elkaar kunnen doen.

De opgaves zijn divers en groot, en sturen op de juiste inzet blijft dan ook belangrijk. We hebben een Uitvoeringsprogramma 2020-2023 opgesteld in samenwerking met partners uit het werkveld die het belang uitdragen van goede huisvesting en zorg voor de kwetsbare doelgroepen in Amersfoort.

Opgave 1: Aanbod van woningen

Met de ingezette ontwikkeling naar meer (zelfstandig) wonen in de wijk neemt de behoefte aan geschikte woningen en woonvariaties toe. Dit terwijl de Amersfoortse woningmarkt zwaar onder druk staat. Het realiseren van voldoende nieuwe woningen heeft dan ook prioriteit. Maar omdat het nog een lange tijd kan duren voordat aan deze gehele vraag kan worden voldaan zetten wij ook in op het optimaal benutten van de bestaande woningvoorraad en het realiseren van tijdelijk aanbod.

Landschapsschets wonen en zorg

Om iedereen een passende woonplek te kunnen bieden met de mate van begeleiding die bij hem of haar past, is een gevarieerd aanbod van woonvormen nodig. In de landschapsschets wonen en zorg hebben we die nieuwe aanpak vertaald. Meer informatie

De Pionier, een bijzondere woonplek

Gemengd wonen concepten dragen bij aan de variatie van woonvormen waarbij “dragende bewoners” wat extra omkijken naar hun “vragende buren”. Het is voor mensen een opstapje naar verdere zelfstandigheid of een prettig woonvorm om in te blijven wonen. Daarom zetten we in op het realiseren van permanente gemengde wonen plekken. Meer informatie

Verhuizen met voorrang (doorstroming)

De Amersfoortse woningmarkt zit behoorlijk op slot. Om hier meer beweging in te krijgen, zet de gemeente in op verschillende doorstroomregelingen. Meer informatie

Huisvesting speciale doelgroepen: ouderen

Om beter inzicht te krijgen in vraag en aanbod van ouderenhuisvesting heeft bureau Companen eind 2020 een verdiepende analyse gemaakt van de huidige en toekomstige positie van ouderen op de Amersfoortse woningmarkt. Daarbij is gekozen voor een wijkgerichte benadering, zodat goed bekeken kan worden hoe het woningaanbod in elke wijk in de behoefte kan voorzien. Meer informatie

Langer thuis wonen

Hoe wilt u later wonen? Misschien in het huis waar u nu woont. Met de nodige aanpassingen hier en daar. Of misschien gaat u liever naar een andere woning. Verstandig om hier op tijd over na te denken. Want later komt vaak sneller dan u denkt. De informatie hieronder helpt u de juiste keuze te maken: uw woning aanpassen of verhuizen? Meer informatie

Het Plot: 129 extra tijdelijke woningen

In Amersfoort hebben we een grote behoefte aan woningen voor mensen die in een nijpende situatie zitten. Het gebouw Het Plot aan de Plotterweg 31-33 biedt een uitkomst voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een tijdelijke woonruimte. Meer informatie

Opgave 2: Passende zorg en ondersteuning

Om goede ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden aan de mensen die meer verspreid over de stad wonen, zullen partijen meer met elkaar moeten gaan samenwerken, zullen woonvormen en zorg(organisatie/ financiering) op elkaar afgestemd moeten worden en is een integrale aanpak nodig.

Informatievoorziening: de Woonwaaier

Woonvragen zijn er in alle soorten en maten. Oplossingen voor deze vragen zijn er ook in alle soorten en maten. We geloven dat je problemen beter kunt voorkomen of zo vroeg mogelijk kunt oplossen. Het is belangrijk om burgers een (begin van een) oplossing te bieden. Er is maatwerk nodig om datgene te doen dat nodig is. Dit vraagt van professionals een integrale aanpak. De Woonwaaier helpt jou hierbij op weg. Meer informatie

Werkafspraken voor het Goed (gaan) wonen in de wijk

Mensen vanuit maatschappelijke opvang of een instelling voor beschermd/begeleid wonen willen zelfstandig(er) kunnen wonen en doen vaak een beroep doen op een sociale huurwoning. Gemeente, corporaties, wijkteams en zorgaanbieders in Amersfoort willen samen zorgen dat deze personen een goede start kunnen maken en succesvol een eigen ‘thuis’ in de wijk op kunnen bouwen. Hierbij hebben we ook oog voor de buren. Meer informatie

Opgave 3: De inclusieve wijk

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin alle groepen mensen er mogen zijn en kunnen wonen in een omgeving waar zij zich thuis voelen. Een omgeving waar men naar elkaar omkijkt (cohesie) en zich veilig voelt. Wij willen een omgeving/wijk waarin mensen onderdeel zijn van sociale netwerken, ontmoetingen en begrip voor elkaar hebben. Dit gaat niet vanzelf.

Ontmoeten

Een inclusieve wijk begint met het elkaar (kunnen) ontmoeten. Dit kunnen de informele plekken zijn zoals... Lees meer

Met wie?

Zorgpartijen, corporaties, welzijnswerk, gemeente en anderen hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid in de goede huisvesting en zorg van kwetsbare doelgroepen. Omdat het om een integraal vraagstuk gaat zal ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid bijdrage aan de gezamenlijke opgave. Het is daarbij de bedoeling dat er gewerkt wordt in een open netwerk waarin alle partijen in het werkveld en de belanghebbende hun inbreng in hebben.

Voor wie?

Het programma wonen en zorg kijkt breed naar kwetsbare doelgroepen. Wij richten ons met name op:

 • Mensen die uitstromen uit en voorkoming van instroom in een zorginstelling of een andere vorm van wonen gekoppeld aan zorg
 • Jongeren die uitstromen uit en voorkomen van instroom in de jeugdzorg
 • Alleenstaande (voormalige) minderjarige vluchtelingen die een woonplek nodig hebben
 • Mensen die uitstromen en voorkoming van instroom in de maatschappelijke opvang of de vrouwenopvang
 • Mensen met een lichamelijke of een licht verstandelijke beperking
 • (Toekomstig) kwetsbare ouderen

Illustraties Samen voor Wonen en Zorg Amersfoort

We werken in Amersfoort samen met woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnswerk en wijkteams zodat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben steeds vaker zelfstandig thuis kunnen wonen. Om deze samenwerking meer zichtbaar te maken is er een illustratie gemaakt. Deze illustratie kunnen alle wonen en zorg partners gebruiken en is te downloaden. De illustratie werkt ondersteunend om ons gezamenlijke verhaal uit te beelden. We werken samen met bewoners en met elkaar!

  Aan het woord

  Wethouder
  Menno Tigelaar

  Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

  Programmamanager
  Els van Kooten

  Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

  Praatplaat een thuis voor iedereen

  Download en bekijk de Praatplaat.

  Nieuwsbrief Programma Wonen en Zorg

  Wilt u op de hoogte blijven van het Programma Wonen en Zorg? Meld u aan voor de nieuwsbrief Programma Wonen en Zorg.

  AANMELDEN

  Adviesrapport

  Via de link kan je het adviesrapport 'Een thuis voor iedereen' downloaden en bekijken.

  Uitvoeringsprogramma

  Ondanks de inspanningen zijn de opgaves nog groot en is sturen op de juiste inzet belangrijk. In het uitvoeringsprogramma zijn de opgaves concreet gemaakt.

  Het uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg voor (kwetsbare) ouderen in Amersfoort valt binnen de gemeente Amersfoort onder het bredere programma Wonen en Zorg. Organisaties die nu (nog) niet deelnemen, zijn van harte welkom om mee te doen.


  Contact

  Met vragen kunt u contact opnemen met Els van Kooten

  14 033