Gebiedsontwikkeling Wagenwerkplaats

De Wagenwerkplaats is een nieuw bruisend stadsdeel waar veel plek komt voor wonen, cultuur en andere stedelijke dynamiek. De Wagenwerkplaats is onderdeel van het gebied ‘Langs Eem en Spoor’. Op 16 juli 2019 zijn het Masterplan en de startnotitie voor het bestemmingsplan voor de Wagenwerkplaats vastgesteld. We vertellen u graag wat dat voor de komende tijd betekent.

Deelgebied Oost: uw reactie op de kaders

Voor Wagenwerkplaats deelgebied Oost maken we een stedenbouwkundig plan. Met mogelijkheden voor een flink aantal woningen en andere functies in het gebied, zoals werk, sport, spel en parkeren. Maar voordat we het stedenbouwkundig plan gaan uitwerken, wilden we uw reactie weten op de zogenoemde kaders voor het gebied. U kon tot en met 1 december 2020 uw reactie aan ons doorgeven.

Kaders deelgebied oost

De kaders voor deelgebied oost gaan over:

  • inhoud: waar we aan werken

    • proces: hoe we eraan werken

  • participatie: de mogelijkheden voor u om mee te denken

We hebben voor u een samenvatting van de kaders en een uitgebreid document.

Toelichting en reacties

We hebben u via deze website, de nieuwsbrief en social media gevraagd uw mening te geven over de kaders. Voor een toelichting kon u online informatiebijeenkomsten bijwonen of gebeld worden tijdens een van de telefonische spreekuren. Fijn dat we u hebben gesproken.

Uw kon uw reactie op de kaders per e-mail of per brief aan ons doorgeven. Dat heeft u gedaan. Bedankt. We zijn op dit moment alle reacties aan het verwerken.

Vervolgtraject

Uw inbreng gebruiken we om de kaders aan te passen. Daarna legt het college de kaders voor aan de gemeenteraad. In de ronde beoordeelt de gemeenteraad deze kaders en kunnen belanghebbenden inspreken/ hun reactie geven. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de kaders zijn deze vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan moet vervolgens voldoen aan deze kaders.

Goed om te weten

De kaders voor deelgebied Oost komen voort uit het Masterplan Wagenwerkplaats waarin de uitgangspunten voor het gehele gebied staan. Zo is de samenhang met het deel West en Midden gewaarborgd. Het Masterplan, de Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats en andere relevante documenten zoals de Hoogbouwvisie vindt u onderaan deze pagina.

Plannen ontwikkeling gebied Wagenwerkplaats

De Wagenwerkplaats is een voormalige onderhoudswerkplaats voor goederenwagons. Het gebied is circa 20 hectare groot en ligt ten westen van het station Amersfoort en ten noorden van het spoorwegemplacement. Eigenaar NS heeft in de afgelopen jaren, voor eigen rekening en risico, intensief samengewerkt met bewoners, gemeente, eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden om plannen te maken voor de ontwikkeling van dit gebied.

Wij willen met de ontwikkelingen in dit gebied een grote bijdrage leveren aan belangrijke opgaven in Amersfoort. Een gebied dat aan toekomstbestendige duurzaamheidseisen voldoet en ook nog vele nieuwe woningen oplevert die hard nodig zijn in de stad.

Masterplan Wagenwerkplaats: ruimte voor woningen, kantoren, horeca en meer

In het Masterplan is in hoofdlijnen uitgewerkt wat er in het gebied gerealiseerd moet worden. Het geeft een beeld van hoe het gebied zich ontwikkelt en vormt daarmee de basis voor de concrete en gedetailleerde uitwerking van het gebied. In het Masterplan gaan we uit van de bouw van meer dan 650 woningen, waarvan minimaal 30% sociale huurwoningen. Er komen ongeveer 90% appartementen. De overige woningen zijn stadswoningen, beneden-en bovenwoningen, maisonnettes en/of grondgebonden woningen. Voor het hele gebied is circa 26.000 m2 ruimte voor kantoren, horeca, evenementen, sport en andere stedelijke, gemengde functies.

De Wagenwerkplaats bestaat uit 3 deelgebieden: West, Midden en Oost. De plannen voor West en midden zijn het meest uitgewerkt in het Masterplan. Daarom wordt hiermee begonnen

Deelgebied West en Midden

West zal voornamelijk uit woningbouw bestaan. Langs het spoor komen appartementen. Aan de kant van het Soesterkwartier zijn de 42 grondgebonden woningen van de CPO Soesterhof opgeleverd. Daarnaast worden er in West ongeveer 300 woningen gebouwd. Midden is het ‘culturele hart’ dat bestaat uit industrieel erfgoed van NS zoals het Ketelhuis en het Holland Opera Gebouw. Aan de noordzijde wordt de Samenwerkplaats 2.0 gerealiseerd. Daarnaast is er ruimt voor een mobiliteitshub.

De Wagenwerkplaats ligt aan het spoor en heeft een beperkt aantal dagen te maken met een hogere geluidbelasting van het spooremplacement dan wettelijk is toegestaan. Daarnaast zorgen klimaatverandering en hogere zomertemperaturen voor hittestress in het gebied. Daarom nemen we nu al maatregelen voor de toekomstige woningen en voor het ontwikkelgebied Wagenwerkplaats West en Midden om de geluidbelasting zo laag mogelijk te houden en het tegengaan van hittestress.

Interimwet Stad en Milieubenadering

Om de geluidbelasting zo laag mogelijk te houden en hittestress tegen te gaan, doorlopen we de drie stappen van de Interimwet Stad en Milieubenadering. In stap 1 en 2 hebben we onderzoek gedaan naar de maatregelen waarmee de kwaliteit van de woon- en leefomgeving nog verder is te verbeteren binnen de wettelijke mogelijkheden. Stap 3 betekent dat er, onder strenge voorwaarden, mag worden afgeweken van de maximaal toelaatbare geluidbelasting als je dit voldoende compenseert. Voor Stap 3 geldt dat de gemeenteraad hier een besluit over moet nemen en dat er een strenge procedure doorlopen moet worden. De stappen 1 en 2 hebben we afgerond. We staan nu voor de keuze of we een Stap-3 besluit gaan nemen.

Online bijeenkomst 25 maart

Op donderdag 25 maart hebben we een online bijeenkomst georganiseerd voor zo’n 60 belanghebbenden en direct aanwonenden van West en Midden om hen te informeren over mogelijke maatregelen voor toekomstige woningen om het geluid te beperken en hittestress te voorkomen. De bijeenkomst kunt u hieronder terugkijken:

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze tot donderdag 8 april 2021 aan ons mailen via wagenwerkplaats@amersfoort.nl. Spreekt u liever iemand persoonlijk, bel dan de projectassistent via 033-469 4373.

De vragen die gesteld zijn tijdens de bijeenkomst voorzien we van een reactie en publiceren we half april op deze pagina.

Bestemmingplan

Om de gebiedsontwikkeling West en Midden mogelijk te maken, moet het huidige bestemmingsplan worden aangepast. Dit doen we op basis van het in 2019 vastgestelde Masterplan Wagenwerkplaats. Voor het zomerreces 2021 willen we het bestemmingsplan voorleggen aan het college. Daarna leggen we het bestemmingsplan ter inzage, waarna de gemeenteraad een definitief besluit neemt.

Onderdeel van Langs Eem en Spoor

De Wagenwerkplaats is een van de vijf gebieden die samen Langs Eem en Spoor vormen. Dit is een unieke woon-werk-recreatieplek, grenzend aan de binnenstad, waar veel aandacht is voor extra woningen, werken, openbare ruimte en duurzaamheid.

Contact

Waldo Ramsoender (projectleider)

WP.Ramsoender@amersfoort.nl

of Elize Rohof (projectassistent)

wagenwerkplaats@amersfoort.nl 

033 469 4373

Nieuwsbrief:

Op deze website informeren wij u over de Wagenwerkplaats. Om lid te worden van de nieuwsbrief kunt u zich

AANMELDEN

De nieuwsbrief wordt met regelmaat verstuurd.