Gebiedsontwikkeling Wagenwerkplaats

De Wagenwerkplaats is een nieuw bruisend stadsdeel waar veel plek komt voor wonen, cultuur en andere stedelijke dynamiek. De Wagenwerkplaats is onderdeel van het gebied ‘Langs Eem en Spoor’. Op 16 juli 2019 zijn het Masterplan en de startnotitie voor het bestemmingsplan voor de Wagenwerkplaats vastgesteld. We vertellen u graag wat dat voor de komende tijd betekent.

Plannen ontwikkeling gebied

De Wagenwerkplaats is een voormalige onderhoudswerkplaats voor goederenwagons. Het gebied is circa 20 hectare groot en ligt ten westen van het station Amersfoort en ten noorden van het spoorwegemplacement. Eigenaar NS heeft in de afgelopen jaren, voor eigen rekening en risico, intensief samengewerkt met bewoners, gemeente, eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden om plannen te maken voor de ontwikkeling van dit gebied.

Wij willen met de ontwikkelingen in dit gebied een grote bijdrage leveren aan belangrijke opgaven in Amersfoort. Een gebied dat aan toekomstbestendige duurzaamheidseisen voldoet en ook nog vele nieuwe woningen oplevert die hard nodig zijn in de stad.

Masterplan Wagenwerkplaats: ruimte voor woningen, kantoren, horeca en meer

In het Masterplan is in hoofdlijnen uitgewerkt wat er in het gebied gerealiseerd moet worden. Het geeft een beeld van hoe het gebied zich ontwikkelt en vormt daarmee de basis voor de concrete en gedetailleerde uitwerking van het gebied. In het Masterplan gaan we uit van de bouw van meer dan 650 woningen, waarvan minimaal 30% sociale huurwoningen. Er komen ongeveer 90% appartementen. De overige woningen zijn stadswoningen, beneden-en bovenwoningen, maisonnettes en/of grondgebonden woningen. Voor het hele gebied is circa 26.000 m2 ruimte voor kantoren, horeca, evenementen, sport en andere stedelijke, gemengde functies.

Deelgebieden

De Wagenwerkplaats bestaat uit 3 deelgebieden: West, Midden en Oost. De plannen voor West en midden zijn het meest uitgewerkt in het Masterplan. Daarom wordt hiermee begonnen.

Deelgebieden Midden en West

West zal voornamelijk uit woningbouw bestaan. Langs het spoor komen appartementen. Aan de kant van het Soesterkwartier zijn 42 grondgebonden woningen van de CPO Soesterhof gepland. Daarnaast worden er in West ongeveer 300 woningen gebouwd. Midden is het ‘culturele hart’ bestaande uit industrieel erfgoed van NS zoals het Ketelhuis, Holland Opera Gebouw en de Veerensmederij. Aan de noordzijde is nog ruimte voor enkele kleine gebouwen met mogelijk een tijdelijk of experimenteel karakter. We hebben inmiddels de startnotitie bestemmingsplan voor deelgebieden Midden en West vastgesteld. Komende periode zal het bestemmingsplan voor Midden en West worden opgesteld. Daarvoor worden momenteel de vereiste onderzoeken gedaan of herijkt. We verwachten dat we het ontwerpbestemmingsplan na het zomerreces van 2020 ter visie kunnen leggen, na vaststelling door de gemeenteraad. In de periode dat het ontwerpbestemmingplan ter visie ligt, kunt u uw zienswijze (reactie) indienen.

Deelgebied Oost

Deelgebied Oost verkeert in een andere fase. Komende periode maken we een apart ontwikkelkader voor deelgebied Oost. Een ontwikkelkader is een verdere uitwerking van het Masterplan. Voor Oost geeft het ontwikkelkader meer duidelijkheid over de mogelijkheden om te bouwen in het gebied. Daarnaast staat in een ontwikkelader waar ruimte komt voor bijvoorbeeld sport en spel en parkeren. Kortom alles wat een echte stadswijk hoort.
In het Masterplan zijn uitgangspunten vastgelegd zodat de samenhang met het deel West en Midden is gewaarborgd. Oost biedt mogelijkheden om invulling te geven aan gemeentelijke ambities wat betreft de bouw van een flink aantal woningen, slimme mobiliteitsconcepten, werklocaties en een aantrekkelijke openbare ruimte voor uiteenlopende groepen. We maken het ontwikkelkader samen met alle belanghebbenden. Er is onder andere een samenwerkingsverband opgezet met andere grondeigenaren in het gebied. In het komende voorjaar zal de participatie georganiseerd worden. We streven ernaar het ontwikkelkader in het derde kwartaal van 2020 aan de raad te kunnen voorleggen.

Duurzaamheid

Bij het Masterplan hoort ook een Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats. Voor de uitwerking hiervan zijn we geselecteerd voor een pilot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarbij gezamenlijk alle duurzaamheidsmogelijkheden voor het gebied worden verkend. Hierbij willen we ook de stakeholders en de omgeving betrekken.

Onderdeel van Langs Eem en Spoor

De Wagenwerkplaats is een van de vijf gebieden die samen Langs Eem en Spoor vormen. Dit is een unieke woon-werk-recreatieplek, grenzend aan de binnenstad, waar veel aandacht is voor extra woningen, werken, openbare ruimte en duurzaamheid.

Documenten

Contact

Waldo Ramsoender (projectleider)

WP.Ramsoender@amersfoort.nl

of Elize Rohof (projectassistent)

wagenwerkplaats@amersfoort.nl 

033 469 4373

Nieuwsbrief:

Op deze website informeren wij u over de Wagenwerkplaats. Om lid te worden van de nieuwsbrief kunt u zich

project.general_error_message

De nieuwsbrief wordt met regelmaat verstuurd.