Gebiedsontwikkeling Wagenwerkplaats

De Wagenwerkplaats is een nieuw bruisend stadsdeel waar veel plek komt voor wonen, cultuur en andere stedelijke dynamiek. De Wagenwerkplaats is onderdeel van het gebied ‘Langs Eem en Spoor’. Op 16 juli 2019 zijn het Masterplan en de startnotitie voor het bestemmingsplan voor de Wagenwerkplaats vastgesteld. We vertellen u graag wat dat voor de komende tijd betekent.

Deelgebied Oost: uw reactie op de kaders

Voor Wagenwerkplaats deelgebied Oost maken we een stedenbouwkundig plan. Met mogelijkheden voor een flink aantal woningen en andere functies in het gebied, zoals werk, sport, spel en parkeren. Maar voordat we het stedenbouwkundig plan gaan uitwerken, wilden we uw reactie weten op de zogenoemde kaders voor het gebied. U kon tot en met 1 december 2020 uw reactie aan ons doorgeven.

Kaders deelgebied oost

De kaders voor deelgebied oost gaan over:

  • inhoud: waar we aan werken

  • proces: hoe we eraan werken

  • participatie: de mogelijkheden voor u om mee te denken

We hebben voor u een samenvatting van de kaders en een uitgebreid document.

Toelichting en reacties

We hebben u via deze website, de nieuwsbrief en social media gevraagd uw mening te geven over de kaders. Voor een toelichting kon u online informatiebijeenkomsten bijwonen of gebeld worden tijdens een van de telefonische spreekuren. Fijn dat we u hebben gesproken.

Uw kon uw reactie op de kaders per e-mail of per brief aan ons doorgeven. Dat heeft u gedaan. Bedankt. We zijn op dit moment alle reacties aan het verwerken.

Vervolgtraject

Uw inbreng gebruiken we om de kaders aan te passen. Daarna legt het college de kaders voor aan de gemeenteraad. In de ronde beoordeelt de gemeenteraad deze kaders en kunnen belanghebbenden inspreken/ hun reactie geven. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de kaders zijn deze vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan moet vervolgens voldoen aan deze kaders.

Goed om te weten

De kaders voor deelgebied Oost komen voort uit het Masterplan Wagenwerkplaats waarin de uitgangspunten voor het gehele gebied staan. Zo is de samenhang met het deel West en Midden gewaarborgd. Het Masterplan, de Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats en andere relevante documenten zoals de Hoogbouwvisie vindt u onderaan deze pagina.

Plannen ontwikkeling gebied Wagenwerkplaats

De Wagenwerkplaats is een voormalige onderhoudswerkplaats voor goederenwagons. Het gebied is circa 20 hectare groot en ligt ten westen van het station Amersfoort en ten noorden van het spoorwegemplacement. Eigenaar NS heeft in de afgelopen jaren, voor eigen rekening en risico, intensief samengewerkt met bewoners, gemeente, eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden om plannen te maken voor de ontwikkeling van dit gebied.

Wij willen met de ontwikkelingen in dit gebied een grote bijdrage leveren aan belangrijke opgaven in Amersfoort. Een gebied dat aan toekomstbestendige duurzaamheidseisen voldoet en ook nog vele nieuwe woningen oplevert die hard nodig zijn in de stad.

Masterplan Wagenwerkplaats: ruimte voor woningen, kantoren, horeca en meer

In het Masterplan is in hoofdlijnen uitgewerkt wat er in het gebied gerealiseerd moet worden. Het geeft een beeld van hoe het gebied zich ontwikkelt en vormt daarmee de basis voor de concrete en gedetailleerde uitwerking van het gebied. In het Masterplan gaan we uit van de bouw van meer dan 650 woningen, waarvan minimaal 30% sociale huurwoningen. Er komen ongeveer 90% appartementen. De overige woningen zijn stadswoningen, beneden-en bovenwoningen, maisonnettes en/of grondgebonden woningen. Voor het hele gebied is circa 26.000 m2 ruimte voor kantoren, horeca, evenementen, sport en andere stedelijke, gemengde functies.

De Wagenwerkplaats bestaat uit 3 deelgebieden: West, Midden en Oost. De plannen voor West en midden zijn het meest uitgewerkt in het Masterplan. Daarom wordt hiermee begonnen.

Deelgebieden Midden en West

West zal voornamelijk uit woningbouw bestaan. Langs het spoor komen appartementen. Aan de kant van het Soesterkwartier komen 42 grondgebonden woningen van de CPO Soesterhof. De eerste woningen zijn vlak voor de jaarwisseling opgeleverd en naar verwachting zullen in februari 2021 alle woningen opgeleverd zijn. Daarnaast worden er in West ongeveer 300 woningen gebouwd. Midden is het ‘culturele hart’ bestaande uit industrieel erfgoed van NS zoals het Ketelhuis, Holland Opera Gebouw en de Veerensmederij. Aan de noordzijde is nog ruimte voor enkele kleine gebouwen met mogelijk een tijdelijk of experimenteel karakter. We hebben inmiddels de startnotitie bestemmingsplan voor deelgebieden Midden en West vastgesteld. Komende periode zal het bestemmingsplan voor Midden en West worden opgesteld. Daarvoor worden momenteel de vereiste onderzoeken gedaan of herijkt. We verwachten dat we het ontwerpbestemmingsplan na het zomerreces van 2020 ter visie kunnen leggen, na vaststelling door de gemeenteraad. In de periode dat het ontwerpbestemmingplan ter visie ligt, kunt u uw zienswijze (reactie) indienen.

Duurzaamheid

Bij het Masterplan hoort ook een Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats. Voor de uitwerking hiervan zijn we geselecteerd voor een pilot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarbij gezamenlijk alle duurzaamheidsmogelijkheden voor het gebied worden verkend. Hierbij hebben we ook de stakeholders betrokken.

Onderdeel van Langs Eem en Spoor

De Wagenwerkplaats is een van de vijf gebieden die samen Langs Eem en Spoor vormen. Dit is een unieke woon-werk-recreatieplek, grenzend aan de binnenstad, waar veel aandacht is voor extra woningen, werken, openbare ruimte en duurzaamheid.

Documenten Wagenwerkplaats

Relevante documenten voor gebiedsontwikkeling Wagenwerkplaats

Contact

Waldo Ramsoender (projectleider)

WP.Ramsoender@amersfoort.nl

of Elize Rohof (projectassistent)

wagenwerkplaats@amersfoort.nl 

033 469 4373

Nieuwsbrief:

Op deze website informeren wij u over de Wagenwerkplaats. Om lid te worden van de nieuwsbrief kunt u zich

Step 1

De nieuwsbrief wordt met regelmaat verstuurd.