Informatie over bestemmingsplannen en Omgevingsplan

Algemeen

Een bestemmingsplan bepaalt hoe je de grond en gebouwen in een bepaald deel van de gemeente mag gebruiken, of je ergens mag bouwen en wat voor bebouwing dat mag zijn. Vanaf 1 januari 2024 is er voor Amersfoort 1 Omgevingsplan. Hierin komen alle bestemmingsplannen samen.

Aanpassen Omgevingsplan

Het Omgevingsplan vind je in het Digitale Omgevingsloket (externe link). Het plan geldt voor een langere tijd. 

Past jouw plan niet binnen de regels van het Omgevingsplan? Dan kun je soms toch een vergunning krijgen. Lees meer op de webpagina Omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen.

De gemeente past soms zelf ook het Omgevingsplan aan. Bijvoorbeeld als er een grote verandering komt in een gebied.

Hoe gaat een aanpassing in het Omgevingsplan?

Fasen aanpassen Omgevingsplan

Actief

Fase 1: ontwerp wijzigingsbesluit

Actief

Er komt eerst een ontwerp wijzigingsbesluit. Bewoners krijgen 6 weken om hierop te reageren. Hoe je kunt reageren, staat beschreven in het wijzigingsbesluit. Jouw reactie heet officieel 'een zienswijze'. In een 'zienswijzennota' staan alle reacties van andere bewoners samengevat. De gemeente geeft in dit document ook haar reactie.

Actief

Fase 2: wijzigingsbesluit

Actief

Daarna besluit de gemeenteraad over de zienswijzennota en de aanpassing in het Omgevingsplan. Ook nu krijg je 6 weken om deze in te zien. Je kunt tegen de aanpassing in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Let op: je moet hier wel griffierecht voor betalen.

Als er  4 weken van de beroepstermijn voorbij zijn, gaat het wijzigingsbesluit in. Ook als er een beroep is ingesteld. Wil je dat het wijzigingsbesluit nog niet in gaat? Dan kun je naast het instellen van beroep een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk voor meer informatie op de website van de Raad van State

Een wijzigingsbesluit staat definitief vast (is 'onherroepelijk') als:

  • geen beroep is ingediend bij de Raad van State en de beroepstermijn voorbij is.
  • wel beroep is ingediend en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover uitspraak heeft gedaan.

Andere plannen en procedures

Naast aanpassingen in het Omgevingsplan zijn er ook andere planologische procedures. Zo lopen er nog een aantal bestemmingsplannen en projectbesluiten die volgens de procedures in de oude wetgeving worden afgehandeld. 

Daarnaast is er een nieuwe procedure voor een vergunning waarmee mag worden afgeweken van het omgevingsplan. Dit heet een 'buitenplanse omgevingsplanactiviteit' (BOPA). 

Op de webpagina Plannen in procedure is per plan aangegeven hoe de procedure verloopt en of en hoe je een reactie kunt geven op het plan.

Nadeelcompensatie

Door een aanpassing in het bestemmingsplan kan je woning minder waard worden. Dit heet nadeelcompensatie. Voorheen heette het planschade. Je kunt hiervoor een tegemoetkoming aanvragen.

Contact

Heb je vragen over het omgevingsplan of een ruimtelijke procedure? Neem dan contact op met het vergunningenloket via vergunningenloket@amersfoort.nl of bel 14 033