Plannen in procedure

Overzicht van plannen in procedure waarop je kunt reageren door een inspraakreactie, zienswijze of beroep.

Test

 • Gecoördineerde behandeling en ontwerp-omgevingsvergunning Utrechtseweg 2-4

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  De raad van de gemeente Amersfoort heeft, met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, op 31 mei 2022 besloten de coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die vereist zijn in verband met de bouw van een woongebouw, een parkeervoorziening en commerciele functies op de begane grond op het perceel Utrechtseweg 2-4 in Amersfoort.

 • Weigering verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) en weigering omgevingsvergunning Roerstraat 28-30

  Status: Overig
  Publicatie datum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning voor het onderstaande project hebben geweigerd. De gemeenteraad van de gemeente Amersfoort heeft op 4 juli 2023 besloten om de Vvgb niet af te geven. Burgemeester en wethouders besluiten daarom de aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van twee grondgebonden woningen en het kappen van 3 bomen te weigeren.

 • Voorbereidingsbesluit Kop van Isselt, Amersfoort

  Status: Vastgesteld
  Publicatie datum:

  Met het vaststellen van het voorbereidingsbesluit door de raad wordt verklaard dat een Omgevingsplan voor de Kop van Isselt wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit is noodzakelijk om te voorkomen dat er in de periode van het maken van het nieuwe omgevingsplan, ontwikkelingen plaatsvinden die in strijd zijn met het toekomstige beleid voor het gebied.

 • Omgevingsvergunning Zeldertseweg 79

  Status: Vastgesteld
  Publicatie datum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied West' om daarmee een bestaande bedrijfswoning naar een plattelandswoning om te zetten. De locatie waar het om gaat bevindt zich aan de Zeldertseweg 79 in het buitengebied van Hoogland. Er vinden geen bouwactiviteiten plaats.

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen Doorfietsroute Amersfoort-Utrecht wegvak 56 en 57

  Ter inzage
  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van de geldende bestemmingsplannen 'Birkhoven Bokkeduinen' om daarmee de twee laatste wegvakken mogelijk te maken van de doorfietsroute Amersfoort-Utrecht. Het bestaande fietspad wordt deels verbreed en deels verlegd richting het spoor.

 • Bekendmaking en terinzagelegging (Gewijzigd) Vastgesteld exploitatieplan ‘Vinkenhoef 1e Herziening’ met bijbehorende stukken

  Status: Vastgesteld
  Publicatie datum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat voor het duurzame en circulaire
  bedrijventerrein Vinkenhoef door de gemeenteraad bij besluit van 9 mei 2023 gewijzigd is vastgesteld het exploitatieplan ‘Vinkenhoef 1e herziening’ (identificatienummer NL.IMRO.0307.EP00002-0301). Bij de vaststelling van het exploitatieplan ‘Vinkenhoef 1e herziening’ zijn ten opzichte van het ontwerpexploitatieplan ‘Vinkenhoef 1e herziening’ enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het raadsvoorstel dat ten grondslag heeft gelegen aan het raadsbesluit van 9 mei 2023. Het betreft de bekendmaking op grond van artikel 6.14 juncto 6.15 Wet ruimtelijke ordening.

 • Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Laan 1914 17 (coördinatieregeling)

  Status: Vastgesteld
  Publicatie datum:

  Op de Laan 1914 nummer 17 staat momenteel één vrijstaande woning. De eigenaar heeft een aanvraag ingediend voor het mogen slopen van die woning en het daarvoor in de plaats terugbouwen van 2 nieuwe woningen (twee-onder-een-kap). De bebouwing wordt landschappelijk goed ingepast, met behoud van de bestaande bomen.

 • Vooraankondiging bestemmingsplan Over de Laak - Speelpolder

  Status: Overig
  Publicatie datum:

  Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en
  Wethouders van de gemeente Amersfoort bekend dat zij het bestemmingsplan Over de Laak - Speelpolder voorbereiden.

 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Hogeweg 170-176’

  Ter inzage
  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Hogeweg 170-176' (identificatienummer NL.IMRO.0307.BP00217-0201), inclusief bijbehorende stukken, ter inzage ligt voor iedereen. Dit gebeurt in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Alle bestemmingsplannen in Amersfoort

Een overzicht van alle bestemmingsplannen in Amersfoort, zowel geldend als in procedure, vind je op de website Amersfoort in beeld.

Vind je op je adres meer dan één vastgesteld bestemmingsplan dan geldt het plan met de meest recente datum.

Heb je vragen over een bestemmingsplan, neem dan contact op met het Vergunningenloket.