Plannen in procedure

Overzicht van plannen in procedure waarop je kunt reageren door een inspraakreactie, zienswijze of beroep.

Test

 • Terinzagelegging bestemmingsplan ‘Parapluherziening internetwinkels en darkstores met flitsbezorging’

  Status: Vastgesteld
  Publicatie datum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Amersfoort in zijn vergadering van 7 maart 2023 bestemmingsplan ‘Parapluherziening internetwinkels en darkstores met flitsbezorging’ met identificatienummer NL.IMRO.0307.BP00220-0301, heeft vastgesteld.

 • Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen - Calveen bedrijfswoningen en wijziging milieucategorie

  Ter inzage
  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 110a Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen - Calveen bedrijfswoningen en wijziging milieucategorie ter inzage ligt.

 • Bouw 3 woningen aan de Frederik van Blankenheymstraat 5-9 (achter het perceel Bekensteinselaan 18)

  Ter inzage
  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan Centraal Stadsgebied-Zuid voor de bouw van 3 woningen aan de Frederik van Blankenheymstraat 5-9 (achter het perceel Bekensteinselaan 18). Omdat deze woningen liggen binnen de geluidszone van de Stadsring zijn burgemeester en wethouders ook voornemens om voor deze woningen hogere waarden vast te stellen als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder.

 • Vooraankondiging bestemmingsplan Hogeweg 170, 172, 174, 176 en kavel op de kop van de Hogeweg tegenover het foodcourt

  Status: Overig
  Publicatie datum:

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 september 2022 het besluit genomen te starten met het opstellen van het bestemmingsplan Hogeweg 170, 172, 174, 176 en kavel op de kop van de Hogeweg tegenover het foodcourt. Hiervoor wordt de procedure behorende bij model 1 gevolgd (volgens de Notitie Rol van de raad in RO-procedures).

 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Scholen- en voorzieningencluster Laak 2B’

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan ‘Scholen- en voorzieningencluster Laak 2B identificatienummer NL.IMRO.0307.BP00200-0201, met inbegrip van bijbehorende stukken, voor iedereen ter inzage ligt.

 • Vastgesteld Chw bestemmingsplan Bestemmingsplan Sport- En Woongebied Liendert-West

  Status: Vastgesteld
  Publicatie datum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Amersfoort op 31 januari 2023 bij besluitnummer 1722392 het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Sport- En Woongebied Liendert-West ’ heeft vastgesteld.

 • Ontwerp Omgevingsvisie Amersfoort 2030-2040 ‘Gezond Samenleven’, ontwerp Omgevingseffectrapport Omgevingsvisie Amersfoort ter inzage

  Status: Overig
  Publicatie datum:

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort maken bekend dat de ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Amersfoort 2030-2040 ‘Gezond Samenleven’ en het ontwerp Omgevingseffectrapport inclusief passende beoordeling voor een ieder ter inzage worden gelegd (op grond van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht).

 • Omgevingsvergunning Curaçaolaan 71 – 81 (oneven)

  Status: Vastgesteld
  Publicatie datum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het geldende bestemmingsplan 'Berg – Utrechtseweg' om daarmee 6 tiny houses mogelijk te maken voor een periode van 15 jaar. De locatie waar het om gaat bevindt zich aan de Curaçaolaan 71, 73, 75, 77, 79 en 81 (voorheen nummer 49).

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Roerstraat 28-30

  Ter inzage
  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van de geldende bestemmingsplannen 'Soesterkwartier' om daarmee 2 grondgebonden woningen mogelijk te maken. De locatie waar het om gaat bevindt zich aan de Roerstraat nummer 28 en 30. Het bestaande bedrijfsgebouw en de bijbehorende bijgebouwen op het achtererf op nummer 28 worden hiervoor gesloopt.


Alle bestemmingsplannen in Amersfoort

Een overzicht van alle bestemmingsplannen in Amersfoort, zowel geldend als in procedure, vind je op de website Amersfoort in beeld.

Vind je op je adres meer dan één vastgesteld bestemmingsplan dan geldt het plan met de meest recente datum.

Heb je vragen over een bestemmingsplan, neem dan contact op met het Vergunningenloket.