Plannen in procedure

In onderstaand overzicht vind je de omgevingsplannen en omgevingsprogramma's die in procedure zijn. Hoe je kan reageren staat per plan aangegeven.

Overzicht bestemmingsplannen

 • Bouw twee kantoorruimtes op de Schimmelpenninckstraat 36 - 22 t/m 25

  Ter inzage
  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan ‘Amersfoort-oost’ ten behoeve van de bouw van twee kleinschalige kantoorruimtes op de Schimmelpenninckstraat 36 - 22 t/m 25. Het plan betreft de sloop van vier garageboxen op het achtergelegen pleintje tussen de Schimmelpenninckstraat en Hooglandseweg-Zuid. De sloop maakt ruimte vrij voor de bouw van de twee kantoorruimtes.

 • Voorbereidingsbesluit voor delen van “Centraal Stadsgebied-zuid”, Amersfoort

  Status: Overig
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2023 heeft besloten:

  1.Het voorbereidingsbesluit voor delen van Centraal Stadsgebied-zuid met identificatienummer NL.IMRO.0307.VBCSGZuid2023-0301, getekend op de ondergrond met de bestandnaam ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ vast te stellen;
  2.Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking ervan.

 • Vaststelling bestemmingsplan Hogeweg 170-176 (gewijzigde vaststelling)

  Status: Vastgesteld
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Amersfoort op 19 december 2023 bij besluitnummer 1792171 het bestemmingsplan ‘Hogeweg 170-176’ gewijzigd heeft vastgesteld.

 • Eemplein Blok 5, Amersfoort het bouwen van 197 appartementen en 400 m2 maatschappelijke en/of zakelijke dienstverlening

  Ter inzage
  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan Eemplein ten behoeve van de bouw van 197 appartementen en 400 m2 maatschappelijke en/of zakelijke dienstverlening op de nu nog onbebouwde locatie aan de Gaslaan achter de Mediamarkt en langs het spoor.
  Omdat de toekomstige woningen liggen binnen de geluidszone van de Nieuwe Poort en het aangrenzende spoor zijn burgemeester en wethouders ook voornemens om voor deze woningen hogere waarden vast te stellen als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder.

 • Ontwerp crisis- en herstelwet bestemmingsplan Wagenwerkplaats e.o. - deelgebieden Midden en West en spoorwegemplacement

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat:
  a. het ontwerp ‘Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Wagenwerkplaats e.o. - deelgebieden Midden en West en spoorwegemplacement’
  b. het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder railverkeerslawaai
  c. het ontwerpbesluit (stap 3) Interimwet Stad- en Milieubenadering industrielawaai
  d. de ontwerpbeleidsregels ‘duurzaamheid, evenementen en parkeren’ Crisis-en herstelwet ontwerpbestemmingsplan Wagenwerkplaats e.o.- deelgebieden Midden en West en spoorwegemplacement’
  e. de ontwerpregels voor beeldkwaliteit Wagenwerkplaats Midden en West

  met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage liggen.

 • Ontwerp Chw bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan voor Landgoed Blom

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat voor de locatie Landgoed Blom de volgende stukken voor een ieder ter inzage worden gelegd:
  1. ontwerp bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Landgoed Blom’ (op grond van artikel 3.8, eerste lid Wro)
  2. ontwerp beeldkwaliteitsplan voor Landgoed Blom (op grond van artikel 12 en 12a van de Woningwet)

 • Ontwerp Chw bestemmingsplan Zorgpark Zon en Schild en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder

  Ter inzage
  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat voor de locatie Zorgpark Zon en Schild de volgende stukken voor een ieder ter inzage worden gelegd:
  1. ontwerp bestemmingsplan 'Chw bestemmingsplan Zorgpark Zon en Schild' (op grond van artikel 3.8, eerste lid Wro)
  2. ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (op grond van artikel 110a Wgh)

 • Ontwerp chw bestemmingsplan Bosweg en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder

  Ter inzage
  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken bekend dat voor de locatie driehoek Bosweg-Kelvinstraat-Réaumurstraat (Leusderkwartier) de volgende stukken voor een ieder ter inzage worden gelegd:
  1. ontwerp chw bestemmingsplan Bosweg (op grond van artikel 3.8, eerste lid Wro)
  2. ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (op grond van artikel 110a Wgh)

 • Ontwerp chw bestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en ontwerpbeleidsregels Duurzaamheid voor De Nieuwe Stad

  Ter inzage
  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  Burgemeester en wethouders van Amersfoort maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor De Nieuwe Stad de volgende stukken voor een ieder ter inzage worden gelegd:
  1. ontwerp chw bestemmingsplan De Nieuwe Stad
  2. ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder De Nieuwe Stad
  3. ontwerp beleidsregels Duurzaamheid De Nieuwe Stad