Informatie over bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bepaalt hoe je de grond en gebouwen in een bepaald deel van de gemeente mag gebruiken, of je ergens mag bouwen en wat voor bebouwing dat mag zijn.

Alle bestemmingsplannen in Amersfoort

Een overzicht van alle bestemmingsplannen in Amersfoort, zowel geldend als in procedure, vind je op de website Amersfoort in beeld. Hier kun je in- en uitzoomen op de kaart en zoeken op adres. Door op de kaart te klikken zie je welke plannen op de aangeklikte locatie gelden of in procedure zijn. Vind je op een locatie meer dan één vastgesteld bestemmingsplan, dan geldt het plan met de meest recente datum.

Afwijken van bestemmingsplan

Bestemmingsplannen gelden voor een langere tijd. Als je wilt dat een gebouw of een gebied een andere bestemming krijgt, dan kun je dit aanvragen bij de gemeente. De gemeente verandert ook zelf soms een bestemming. Of maakt een heel nieuw bestemmingsplan, als er een grote verandering komt in een gebied.

Twee fases

De wettelijke procedure van een bestemmingsplan bestaat uit twee fases. Tijdens deze fases kun je als bewoner van Amersfoort reageren op het plan. De gemeente neemt je reactie mee als zij een besluit neemt.

Fase 1: Ontwerp

De wettelijke procedure van een bestemmingsplan start met deze fase. Als bewoner heb je zes weken de tijd om je zienswijze te geven (je reactie wordt in deze fase een zienswijze genoemd). Hoe dit kan, staat beschreven bij het ontwerpbestemmingsplan waar het om gaat. De ingediende zienswijzen worden samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien in een zienswijzennota.

Fase 2: Bestemmingsplan

De gemeenteraad neemt een besluit over de zienswijzennota en stelt het bestemmingsplan wel of niet (gewijzigd) vast. Het vastgestelde plan is opnieuw zes weken in te zien. In deze periode kun je tegen het plan in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Houd er rekening mee dat je voor de behandeling van je beroep griffierecht moet betalen.

Als de termijn van zes weken voorbij is, treedt het bestemmingsplan in werking. Ook als er een beroep is ingesteld. Wil je dat het plan nog niet in werking treedt? Dan kun je naast het instellen van beroep een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk voor meer informatie op de website van de Raad van State.

Een bestemmingsplan is definitief (onherroepelijk) wanneer er:

  • geen beroep is ingediend bij de Raad van State en de beroepstermijn voorbij is
  • wel beroep is ingediend en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover uitspraak heeft gedaan

Andere plannen en procedures

Naast bestemmingsplannen zijn er ook andere planologische procedures. Bijvoorbeeld voor omgevingsvergunningen voor het afwijken van een bestemmingsplan (projectbesluiten), wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. De procedures van deze plannen wijken iets af van een bestemmingsplanprocedure. In de lijst met plannen in procedure is bij elk plan aangegeven hoe de procedure verloopt en of en hoe je een reactie kunt geven op het plan.

Plannen in procedure

Bekijk welke plannen in procedure zijn. Per plan zie je of en hoe je je reactie kunt geven. Let daarbij op de termijn waarbinnen uw reactie moet zijn ingediend.

Planschade

Door een wijziging van een bestemmingsplan kan je woning minder waard worden. Dit heet planschade. Je kunt hiervoor een tegemoetkoming aanvragen.

Linken naar: Tegemoetkoming bij schade door wijziging bestemmingsplan (amersfoort.nl)

Ouder bestemmingsplan bekijken?

Oude bestemmingsplannen vindt u bij Archief Eemland.