Subsidie activiteiten sport en bewegen

Algemeen

Organiseer je een activiteit die ervoor zorgt dat inwoners van Amersfoort duurzaam meer gaan sporten en bewegen? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor subsidie.

Waarvoor subsidie

Alle sport- en beweegactiviteiten die bijdragen aan de ambities en doelstelling van het sportbeleid van de gemeente Amersfoort komen in principe in aanmerking. Het gaat dan om activiteiten die bijdragen aan duurzame deelname aan sport- en beweegactiviteiten en/of de toegankelijkheid daarvan. Daarom vragen wij extra aandacht voor activiteiten die:

  • toegankelijk en laagdrempelig zijn zodat iedereen mee kan doen. Ook mensen voor wie sporten minder vanzelfsprekend is door bijvoorbeeld een beperking.

  • dichtbij de eigen woonomgeving zijn, waardoor het makkelijker is om mee te doen.

  • voorzien in een concrete behoefte van inwoners.

Maar denk ook aan:

  • Sport- of beweegevenementen. Bijvoorbeeld een sporttoernooi voor bewoners die niet lid zijn van de sportorganisatie die de subsidie aanvraagt. Of het organiseren van een beweegactiviteit voor mensen met een aangepaste sportbehoefte, voor wie het reguliere aanbod niet of minder passend is.
  • Nieuw aanbod van sportverenigingen aanvullend op het reguliere aanbod en dat bijdraagt aan een wijkplan. Die plannen vind je op de website van Indebuurt033. Denk aan beweegaanbod voor ouderen die mogelijk afhaken bij de reguliere verenigingsactiviteit. Of een sportactiviteit die zich richt op kwetsbare of eenzame mensen. Een aangepaste vorm van een sport op een openbare locatie in de wijk bijvoorbeeld waar iedereen aan mee kan doen. Of een voetbalvereniging die senioren uitnodigt voor walking-football met een kop koffie en een fysiotherapeut die aanwezig is.
  • de samenwerking of fusie tussen 2 of meer niet commerciële sport- en beweegaanbieders, zoals organisatiekosten van een fusietraject of het samen realiseren van activiteiten.

  • de samenwerking tussen niet commerciële sport- en beweegaanbieders en commerciële sportaanbieders of maatschappelijke organisaties zoals welzijnsorganisaties en cultuuraanbieders.

  • een initiatief dat sportief gebruik van de openbare ruimte in Amersfoort bevordert. Bijvoorbeeld met toegankelijke beweegtoestellen in de wijk of op een sportaccommodatie.

Side-events

Als rondom een evenement dat voor subsidie in aanmerking komt ook side-events zijn, dan komen activiteiten binnen zo’n event mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Deze activiteiten moeten in aanloop naar, tijdens of na afloop van het evenement zijn en bijdragen aan het dichterbij brengen van sport en beweging voor iedereen. Dit kan bijvoorbeeld met clinics voor specifieke groepen, lezingen, demonstraties en activiteiten voor sporters met een beperking.

De side-events vergroten het effect van het evenement en bieden mogelijkheden tot het bereiken van nieuwe doelgroepen. Voor een side-event op zich kan geen subsidie aangevraagd worden.

Voor wie

Iedere organisatie of vereniging die een bijdrage wil leveren aan sport en bewegen in Amersfoort kan een aanvraag indienen. Inwoners die subsidie willen aanvragen kunnen dit samen oppakken met een sportvereniging of organisatie.

Hoeveel subsidie

Niet alle kosten van een activiteit vallen onder de subsidieregeling. Zie voor een overzicht artikel 6 van de subsidieregeling.

De hoogte van de aangevraagde subsidie mag maximaal 100% zijn van het totaal van de subsidiabele kosten (inclusief belastingen) van een activiteit in de categorie tot € 2.500,-  en maximaal 40% zijn van het totaal van de subsidiabele kosten (inclusief belastingen) van een activiteit in de categorie vanaf € 2.500,- tot € 40.000,-.

Rekenvoorbeeld

De totale organisatie van een clinic zelfverdediging voor vrouwen in Zielhorst kost € 6.000,- inclusief btw. Hiervan valt € 4.000,- onder de subsidiabele kosten volgens de subsidieregeling. Dan kan er maximaal een bedrag van € 1.600,- aan subsidie aangevraagd worden.

Subsidieaanvragen tot € 2.500,-

Subsidieaanvragen tot € 2.500,- kunnen 2 keer per jaar ingediend worden. Hiervoor is per half jaar een bedrag van € 43.500,- beschikbaar.

Subsidieaanvragen van € 2.500,- tot € 40.000,-

Subsidieaanvragen van € 2.500,- tot € 40.000,- kunnen het hele jaar door ingediend worden. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 166.775,- beschikbaar.

Wanneer aanvragen

Het moment van aanvragen ligt aan de hoogte van de subsidie die je aanvraagt en het tijdvak waarin de activiteit plaatsvindt of start. De subsidieaanvraag mag niet eerder dan 3 maanden voor aanvang van het tijdvak ingediend worden en niet later dan 3 maanden voor het einde van het tijdvak.

Subsidieaanvragen tot € 2.500,-

Tijdvak 1 januari t/m juni 2024aanvragen van 30 november 2023 t/m 31 maart 2024
Tijdvak 1 juli t/m december 2024aanvragen van 1 april t/m 31 oktober 2024

Subsidieaanvragen tussen € 2.500,- en € 40.000,-

Tijdvak januari t/m december 2024aanvragen van 30 november 2023 t/m 31 oktober 2024

Aanvragen

Vraag de subsidie online aan. Hiervoor heb je DigiD of eHerkenning nodig.

Aanvragen

Meesturen met je aanvraag

  • een activiteitenplan met daarin een omschrijving van de activiteit, hoe deze bijdraagt aan het stimuleren/borgen van duurzame sportdeelname,  programma, doelgroep, aantal deelnemers en eventuele samenwerking met andere organisatie en sportverenigingen
  • eventueel een vergunning als die nodig is voor de activiteit

Afhandeling aanvraag

Na je aanvraag ontvang je een ontvangstbevestiging per e-mail met daarbij een kopie van de volledige aanvraag. Je krijgt binnen 3 maanden schriftelijk bericht waarin staat of je de subsidie krijgt.

Het streven is om aanvragen binnen 2 tot 4 weken (na de verdelingsronde, de eerste maand van elke aanvraagperiode) af te handelen.

Volledige aanvragen tot een bedrag van € 2.500,- kunnen snel beoordeeld worden. Aanvragen tot € 40.000,- doorlopen een uitgebreider beoordelingstraject waardoor het langer duurt voordat je bericht krijgt. Als een aanvraag onvolledig of onduidelijk is, nemen wij contact met je op.

Aanvragen voor een bedrag van € 2.500,- worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en beoordeeld. Per aanvrager worden de eerste 3 ingediende aanvragen in eerste instantie gehonoreerd als er nog voldoende budget beschikbaar is. Als je meer dan 3 aanvragen indient, worden deze in een volgende fase per aanvraag en op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Als er dan nog budget beschikbaar is en de aanvragen voldoen aan de criteria, dan kunnen ook deze toegekend worden.

Bij aanvragen voor een bedrag van € 2.500,- tot € 40.000,- gelden dezelfde uitgangspunten, maar wordt in eerste instantie alleen de eerste aanvraag beoordeeld op volgorde van binnenkomst.