De Nieuwe Poort

De verkeersveiligheid op rotonde De Nieuwe Poort schiet op dit moment tekort, vooral voor fietsers en voetgangers. De gemeenteraad wil dit opgelost zien en heeft burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de beste aanpak. Naast veiligheid is bereikbaarheid van belang. De Nieuwe Poort is de toegangsweg naar het hele omliggende gebied, daarom is een goede doorstroming van belang.

De Nieuwe Poort

Fietsers en voetgangers zijn de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Hen veiligheid bieden is van het grootste belang. Juist ook op verkeersknooppunten waar veel autoverkeer is. Toegankelijkheid van de stad en woonwijken, ook voor autoverkeer, is noodzakelijk om het wonen in de stad mogelijk te maken. Ook waar er gestreefd wordt naar een toekomst met minder autoverkeer. De Nieuwe Poort is nu een knelpunt in veiligheid en een knelpunt in toegankelijkheid.

De ontwikkeling van het gebied Langs Eem en Spoor (De Wagenwerkplaats, Trapezium, het Eemplein, De Nieuwe Stad en de Kop van Isselt) tot woon- en werkgebied zal de druk op De Nieuwe Poort de komende jaren alleen maar doen toenemen. Tot 2030 kunnen hier zo’n 3000 woningen worden gebouwd. Ook dan moet het gebied toegankelijk blijven.

Digitale kaart

Om de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor inzichtelijk te maken, hebben we een digitale kaart ontwikkeld: Langs Eem en Spoor.

Voor De Nieuwe Poort heeft de gemeenteraad het college in twee moties een opdracht meegegeven om met de omgeving, bewoners en andere stakeholders een verkeerskundig plan te maken voor het te ontwikkelen gebied Langs Eem en Spoor en het Soesterkwartier. Onder leiding van onafhankelijke procesbegeleiders wordt een participatieproces met bewoners en andere betrokkenen doorlopen.

Procesbegeleiders praten de raad bij

Op uitnodiging van enkele raadsleden hebben de onafhankelijke procesbegeleiders de gemeenteraad bijgepraat over het participatieproces van De Nieuwe Poort op 14 september. Zij vertelden de raadsleden over de gesprekken met bewoners en hun aanpak. Zij hebben vanuit de motie ‘LEes samen bereik je meer’ de opdracht integraal te kijken naar het verkeer in het gebied Langs Eem en Spoor. Zij vertelden over de nieuwe inzichten en het woningbouwprogramma in het gebied.

Verslag 2de veldbijeenkomst 8 juli 2021

Op donderdagavond 8 juli 2021 zijn zo’n 25 buurtbewoners vanuit de Soesterweg en omgeving in gesprek gegaan met de procesbegeleiders van De Nieuwe Poort. De input van de bewoners en andere stakeholders, zoals ondernemers en gemeentelijke projectleiders wordt gebruikt om zoveel mogelijk zicht te krijgen op zorgen, ideeën en voorstellen. Op het Puntenburgerplantsoen deden de buurtbewoners dat aan de hand van de Vijfsprong; vijf vragen over hun mening over de toekomst van De Nieuwe Poort en hun buurt.

Bewoners hebben hun zorgen geuit over de gevolgen van woningbouw op de Wagenwerkplaats op de leefbaarheid, veiligheid van voetgangers en fietsers en de verkeersafwikkeling in Soesterkwartier.

Veel mensen gaven aan tegen het weer verbinden van de Soesterweg met de Piet Mondriaanlaan en het opofferen van groen te zijn. Bewoners benoemden verder waaraan een goede oplossing en voorstel voor De Nieuwe Poort straks moet voldoen. Zo kwamen de bewoners met allerlei variaties om het fietsverkeer veiliger te maken: van het autoluw maken of verkeerslichten plaatsen, tot fietstunnels, fietsfly-overs of nieuwe fietsverbindingen. Ook dat nemen de onafhankelijke procesbegeleiders mee voor de varianten die naar de gemeenteraad gaan voor een besluit. De resultaten van de bijeenkomsten van 16 juni en 8 juli voegen ze samen met de input vanuit de gemeentelijke projectleiders, ondernemers en andere belangenorganisaties zoals de fietsersbond. De procesbegeleiders hebben al deze groepen de afgelopen maanden gesproken.  

Voorbeeldenboek De Nieuwe Poort

Wil je jouw voorstel ook indienen of je mening meegeven? Alle geïnteresseerden kunnen hun idee indienen. Die worden dan getoetst  aan de meetlat die wordt samengesteld uit alle opgehaalde wensen en grenzen. Die meetlat komt vanuit de criteria, die met de Vijfsprong door de bewoners zijn benoemd als ‘belangrijk voor een goede oplossing’. Al die voorstellen worden opgenomen in het Voorbeeldenboek De Nieuwe Poort. Via info@soab.nl kun je het formulier opvragen om in te vullen of je idee insturen.

 

Verslag 16 juni Veldbijeenkomst

Een kleine 50 deelnemers namen woensdagavond 16 juni, op het IJsselveldje in de Groengordel deel. Doel was zoveel mogelijk meningen en ideeën van bewoners van het Soesterkwartier te horen. De bewoners kregen 7 vragen voorgelegd. Over welke zorgen de bewoners hebben, en welke concrete ideeën of maatregelen ze zien en waaraan een goede oplossing zou moeten voldoen.

De resultaten van deze bijeenkomst vormen een soort ‘meetlat’ om verschillende ideeën te kunnen vergelijken. De komende tijd woorden ook andere stakeholders als grondeigenaren, bedrijven, winkeliers, parkeergarages, projectontwikkelaars en de gemeente gevraagd hun inbreng te leveren voor de meetlat. Zodat we straks zien hoe een oplossingsvariant voldoet aan de belangen. 

Raadsinformatiebrief over participatieproces 15 juni

De afgelopen maanden is uitvoering gegeven aan de opdracht van de raad om samen met bewoners voor De Nieuwe Poort te kijken naar varianten om De Nieuwe Poort verkeersveiliger te maken en de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Het college informeert de raad over de uitvoering van de motie 2020-135M (LEeS: Samen bereik je meer) van 10 november 2020.

Het college doet de raad nu een voorstel voor de werkwijze en uitgangspunten voor het vervolg van de participatie. Bewoners van het Soesterkwartier hebben met onafhankelijke procesbegeleiders een participatie opzet gemaakt voor om met de bewoners en andere belanghebbenden te komen tot een oplossing voor De Nieuwe Poort. De raad had gevraagd om onafhankelijke procesbegeleiding. Na de zomer als de raad akkoord gaat, vindt het participatieproces plaats.

Aan het einde van het jaar worden dan de varianten aan de raad aangeboden. De woningbouwprojecten van Langs Eem en Spoor zorgen in de toekomst voor nog meer verkeersbewegingen op de rotonde. De leefbaarheid van het Soesterkwartier is een belangrijk uitgangspunt voor de oplossing. De Nieuwe Poort moet verkeersveiliger, de bereikbaarheid en de leefbaarheid moeten verbeteren. De raad is over de participatieaanpak op 15 juni geïnformeerd met een brief.

Mei 2021 Onafhankelijke procesbegeleiders gestart

In mei 2021 zijn de onafhankelijke procesbegeleiders gestart. Zij gaan samen met bewoners van het Soesterkwartier en andere betrokkenen een plan ontwikkelen waarover de gemeenteraad gaat beslissen. Dat plan moet zorgen voor een verkeersveiliger rotonde en een betere bereikbaarheid. De woningbouwplannen van het gebied Langs Eem en Spoor zijn daarbij het uitgangspunt; Amersfoort wil een inclusieve woonstad blijven. De optelsom van het huidige verkeer op de rotonde en de effecten van alle nieuwbouwplannen van Langs Eem en Spoor is daarbij van belang. De procesbegeleiders hebben de opdracht een proces te maken waarbij iedereen die dat wil zijn belangen en inzichten mee kan geven. Als dat is afgerond gaat er een nieuw voorstel naar de gemeenteraad.

Mei 2021 Procesbegeleiders stellen zich voor

Wij zijn Egbert Kalle en Ineke Spapé, en we zijn procesbegeleiders voor De Nieuwe Poort. Wij gaan samen met gemeente, bewoners, ontwikkelaars en andere betrokkenen een plan maken. De Nieuwe Poort moet verkeersveiliger, de bereikbaarheid en de leefbaarheid moeten verbeteren.  Met de gemeente is afgesproken, dat er een neutrale procesbegeleiding komt. En dat zijn wij geworden, Egbert en Ineke van SOAB Adviseurs voor Woning en Leefomgeving.

Amersfoort verandert en wil voor iedereen een leefbare, bereikbare en betaalbare woonstad blijven. Rond Soesterkwartier zijn er bouwplannen, zoals op de Wagenwerkplaats en het industrieterrein Isselt. Het Soesterkwartier is het historische hart van deze woon-werk-recreatiewijk met gezellige reuring, groen en cultuur. Met Isselt komt daar een nieuwe woonwijk bij met industriële uitstraling en een gezellige, groene kade langs de Eem. En ook de Wagenwerkplaats als nieuwe woonbuurt biedt voor Soesterkwartier ruimte voor beleving.

De rotonde is het verkeershart dat veiliger moet worden en de bereikbaarheid moet beter. Daarvoor zijn in het Soesterkwartier veel ideeën. Om alle informatie samen te brengen en met elkaar leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid ook voor de toekomst goed te houden, gaan we samen met bewoners kijken naar én de verre toekomst (en dus geen geld verspillen door mogelijkheden te blokkeren voor de toekomst) én problemen op de korte termijn oplossen. Daar hebben we wel even voor nodig en we willen graag jullie kennis en ervaring gebruiken: meld ons gerust wat je van belang vindt. Bel of mail ons (zie hieronder) of spreek ons aan: we struinen regelmatig door de wijk

Egbert Kalle en Ineke Spapé, denieuwepoort@amersfoort.nl of 06 26110860

U heeft al even niets van ons gehoord over de opdracht tot een verkeerskundig plan te komen voor het gebied De Nieuwe Poort en Langs Eem en Spoor. We zijn ons er van bewust dat er veel vragen leven over wat de stand van zaken op dit moment is. Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad de motie LEeS: Samen bereik je meer aangenomen. De nieuwe projectleider, Liesbeth van Doorn, en het nieuwe projectteam maken graag samen met u daar werk van.

Download Routekaart De Nieuwe Poort (pdf - 601 kB)

In overleg met raadsleden Menno Foussert en Dillian Hos (2 indieners van de motie) hebben we afgesproken om de selectie van een onafhankelijke procesbegeleider samen met Leefplezier 3812 te doen. Hierover zijn we met Leefplezier in gesprek. We komen graag begin van het nieuwe jaar bij u terug op het verdere verloop van het participatieproces voor alle betrokkenen en belanghebbenden.

Jaren onderzoek leidde tot een voorlopige voorkeursoplossing die na de zomer van 2020 in de gemeenteraad is besproken. Veiliger, met name voor fietsers en voetgangers. Bereikbaarder, ook als het verkeer in de toekomst toeneemt. En leefbaarder omdat er meer toegankelijke openbare ruimte komt in het gebied van de rotonde. In het voorstel werd een deel van de verkeersdruk verplaatst daardoor verhoogde deze voorkeursoplossing niet de leefbaarheid voor alle inwoners, soms zelfs integendeel. De gemeenteraad heeft daarom een opdracht gegeven om met bewoners te kijken naar een oplossing. Waarbij de woningbouw in het gebied uitgangspunt blijft. Het participatieproces met bewoners is daarna in mei 2021 opgestart.

Documenten

Bekijk het overzicht van documenten.

          De Nieuwe Poort moet veranderen. De rotonde moet veiliger en bereikbaarheid en leefbaarheid van Langs Eem en Spoor beter. Dit is niet gemakkelijk. Het gaat om verkeer, auto’s, fietsers en voetgangers, in een grotendeels bebouwde omgeving. Reden voor de gemeenteraad om het college van burgemeester en wethouders de opdracht te geven om onderzoek te doen naar de beste oplossing. Daarvoor zijn in mei 2021 onafhankelijke procesbegeleiders gestart die samen met bewoners, gemeente en andere stakeholders nadenken over waar die  oplossing aan moet voldoen. De Nieuwe Poort moet vooral een veiliger omgeving worden en de bereikbaarheid moet verbeterd. Daarbij is ook de leefbaarheid belangrijk.

          Er zijn de afgelopen jaren veel onderzoeken gedaan naar verkeer. In de zomer van 2020 is dat samengevat in Verkeersonderzoek De Nieuwe Poort 2020 (notubiz.nl)

          Tellingen verkeersonderzoek

          Op verschillende locaties zijn tellingen gedaan die gebruikt zijn in de verkeersonderzoeken. Voor de planvorming vanaf mei 2021 wordt een nieuwe optelsom gemaakt om te voorspellen wat de effecten zullen zijn op De Nieuwe Poort van de woningbouwplannen. Wanneer dat klaar is zullen deze hier worden toegevoegd.

          Bekijk de verkeerstellingen De Nieuwe poort en Soesterkwartier

          Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief De Nieuwe Poort? Mailt u ons dan via denieuwepoort@amersfoort.nl.          Contact

          Liesbeth van Doorn en Wim Noordhoff (projectleiders)

          E-mail: denieuwepoort@amersfoort.nl

          14 033

          Nieuwsbrief

          Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond De Nieuwe Poort en meldt u nu aan voor de nieuwsbrief.