De Nieuwe Poort

De verkeersveiligheid op rotonde De Nieuwe Poort schiet op dit moment tekort, vooral voor fietsers en voetgangers. De gemeenteraad wil dit opgelost zien en heeft burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de beste aanpak. Naast veiligheid is bereikbaarheid van belang. De Nieuwe Poort is de toegangsweg naar het hele omliggende gebied, daarom is een goede doorstroming van belang.

De Nieuwe Poort

Fietsers en voetgangers zijn de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Hen veiligheid bieden is van het grootste belang. Juist ook op verkeersknooppunten waar veel autoverkeer is. Toegankelijkheid van de stad en woonwijken, ook voor autoverkeer, is noodzakelijk om het wonen in de stad mogelijk te maken. Ook waar er gestreefd wordt naar een toekomst met minder autoverkeer. De Nieuwe Poort is nu een knelpunt in veiligheid en een knelpunt in toegankelijkheid.

De ontwikkeling van het gebied Langs Eem en Spoor (De Wagenwerkplaats, Trapezium, het Eemplein, De Nieuwe Stad en de Kop van Isselt) tot woon- en werkgebied zal de druk op De Nieuwe Poort de komende jaren alleen maar doen toenemen. Tot 2030 kunnen hier zo’n 3000 woningen worden gebouwd. Ook dan moet het gebied toegankelijk blijven.

Om de rotonde veiliger te maken, de omliggende omgeving Langs Eem en Spoor en het Soesterkwartier bereikbaar en leefbaar te houden, moeten we wat doen aan De Nieuwe Poort en aan- en afvoerwegen. Dit is geen gemakkelijk opgave. Het gaat om grote verkeersstromen in een grotendeels bebouwde omgeving. Reden voor de gemeenteraad om het college van burgemeester en wethouders de opdracht te geven om onderzoek te doen naar de beste oplossing.

Jaren onderzoek leidde tot een voorlopige voorkeursoplossing. Veiliger, met name voor fietsers en voetgangers. Bereikbaarder, ook als het verkeer in de toekomst toeneemt. En leefbaarder omdat er meer toegankelijke openbare ruimte komt in het gebied van de rotonde. Maar, doordat een deel van de verkeersdruk wordt verplaatst, verhoogt deze voorkeursoplossing zeker niet de leefbaarheid voor alle inwoners, soms zelfs integendeel.

In juli zijn de eerste bewonersbijeenkomsten over De Nieuwe Poort geweest. In het verslag leest u wat er is opgehaald tijdens de bijeenkomsten op 9,13 en 15 juli. Door het voeren van de gesprekken is het streven dat er een goede mix van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid komt voor De Nieuwe Poort en de omliggende wijken. Na de zomer gaan we verder met het participatieproces. De reacties en wensen uit het participatieproces worden meegenomen wanneer het voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter bespreking.

Lees het verslag

U heeft al even niets van ons gehoord over de opdracht tot een verkeerskundig plan te komen voor het gebied De Nieuwe Poort en Langs Eem en Spoor. We zijn ons er van bewust dat er veel vragen leven over wat de stand van zaken op dit moment is. Op 10 november jl. heeft de gemeenteraad de motie LEeS: Samen bereik je meer aangenomen. De nieuwe projectleider, Liesbeth van Doorn, en het nieuwe projectteam maken graag samen met u daar werk van.

In overleg met raadsleden Menno Foussert en Dillian Hos (2 indieners van de motie) hebben we afgesproken om de selectie van een onafhankelijke procesbegeleider samen met Leefplezier 3812 te doen. Hierover zijn we met Leefplezier in gesprek. We komen graag begin van het nieuwe jaar bij u terug op het verdere verloop van het participatieproces voor alle betrokkenen en belanghebbenden.

De gemeenteraad van Amersfoort spreekt sinds 2015 over maatregelen De Nieuwe Poort. Bekijk het overzicht van documenten.

          Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief De Nieuwe Poort? Mailt u ons dan via denieuwepoort@amersfoort.nl.          Contact

          Liesbeth van Doorn en Wim Noordhoff (projectleiders)

          E-mail: denieuwepoort@amersfoort.nl

          14 033

          Nieuwsbrief

          Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond De Nieuwe Poort en meldt u nu aan voor de nieuwsbrief.