De Nieuwe Poort

De verkeersveiligheid op rotonde De Nieuwe Poort schiet op dit moment tekort, vooral voor fietsers en voetgangers. De gemeenteraad wil dit opgelost zien en heeft burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de beste aanpak. Naast veiligheid is bereikbaarheid van belang. De Nieuwe Poort is de toegangsweg naar het hele omliggende gebied, daarom is een goede doorstroming van belang.

De Nieuwe Poort

Impressie van de voorgestelde oplossingsrichting: een kruising met stoplichten

Fietsers en voetgangers zijn de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Hen veiligheid bieden is van het grootste belang. Juist ook op verkeersknooppunten waar veel autoverkeer is. Toegankelijkheid van de stad en woonwijken, ook voor autoverkeer, is noodzakelijk om het wonen in de stad mogelijk te maken. Ook waar er gestreefd wordt naar een toekomst met minder autoverkeer. De Nieuwe Poort is nu een knelpunt in veiligheid en een knelpunt in toegankelijkheid.

Langs Eem en Spoor

De ontwikkeling van het gebied Langs Eem en Spoor (De Wagenwerkplaats, Trapezium, het Eemplein, De Nieuwe Stad en de Kop van Isselt) tot woon- en werkgebied zal de druk op De Nieuwe Poort de komende jaren alleen maar doen toenemen. Tot 2030 kunnen hier zo’n 3000 woningen worden gebouwd. Ook dan moet het gebied toegankelijk blijven.

Onderzoek

Om de rotonde veiliger te maken, de omliggende omgeving Langs Eem en Spoor en het Soesterkwartier bereikbaar en leefbaar te houden, moeten we wat doen aan De Nieuwe Poort en aan- en afvoerwegen. Dit is geen gemakkelijk opgave. Het gaat om grote verkeersstromen in een grotendeels bebouwde omgeving. Reden voor de gemeenteraad om het college van burgemeester en wethouders de opdracht te geven om onderzoek te doen naar de beste oplossing.

Veilig, bereikbaar, leefbaar

Jaren onderzoek leidde tot een voorlopige voorkeursoplossing. Veiliger, met name voor fietsers en voetgangers. Bereikbaarder, ook als het verkeer in de toekomst toeneemt. En leefbaarder omdat er meer toegankelijke openbare ruimte komt in het gebied van de rotonde. Maar, doordat een deel van de verkeersdruk wordt verplaatst, verhoogt deze voorkeursoplossing zeker niet de leefbaarheid voor alle inwoners, soms zelfs integendeel.

Participatie/ gesprekken

In juli zijn de eerste bewonersbijeenkomsten over De Nieuwe Poort geweest. In het verslag leest u wat er is opgehaald tijdens de bijeenkomsten op 9,13 en 15 juli. Door het voeren van de gesprekken is het streven dat er een goede mix van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid komt voor De Nieuwe Poort en de omliggende wijken. Na de zomer gaan we verder met het participatieproces. De reacties en wensen uit het participatieproces worden meegenomen wanneer het voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter bespreking.

Lees het verslag

Planning

Na de zomervakantie, september, starten we de gesprekken voor alle bewoners Soesterkwartier en belanghebbenden. Zodra deze data gepland zijn, vindt u hier de informatie.

Achtergrond bij het project

De gemeenteraad van Amersfoort spreekt sinds 2015 over maatregelen De Nieuwe Poort. Hieronder een overzicht van documenten.

  • Lange termijnstudie verkeerssituatie Eemplein, 29 september 2016

 

Verkeerstellingen De Nieuwe poort en Soesterkwartier

Vragen

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief De Nieuwe Poort? Mailt u ons dan via langseemenspoor@amersfoort.nl.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond De Nieuwe Poort en meldt u nu aan voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief wordt met regelmaat verstuurd.

project.general_error_message