Privacyverklaring Gemeente Amersfoort

Algemeen

Gemeente Amersfoort verwerkt je persoonsgegevens om haar wettelijke en publieke taken goed uit te kunnen voeren. Ook wanneer je je bij de gemeente meldt voor bijvoorbeeld zorg, ondersteuning, schuldhulpverlening of andere diensten, hebben wij gegevens van je nodig. Dit geldt ook als je bijvoorbeeld een aanvraag doet voor een bijstandsuitkering of een vergunning aanvraagt om te bouwen. Je hebt er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan. Dit is wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bescherming van gegevens

Ook de informatie van de partners met wie wij digitaal samenwerken is beschermd, en voldoet aan de regels van de AVG. Dat samenwerken doen wij op afgeschermde uitwissel- en samenwerkingssites.

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We hebben als gemeente Amersfoort privacy hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Via deze privacyverklaring zullen wij je hier nader over informeren. Bij vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens in deze privacyverklaring.
 

Waarom verwerken wij je gegevens?

We verzamelen en registreren gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en de juiste hulp of dienst te verlenen. Vanuit onze handhavende taak kunnen wij ook gegevens van je vastleggen en uitwisselen. Bijvoorbeeld als je bepaalde regels hebt overtreden of wij daarvan een vermoeden hebben. Of omdat wij verantwoordelijk zijn voor een dwangaanpak, zoals bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod, het handhaven van de openbare orde of als wij optreden bij verdenking van fraude.

Register van Verwerkingen

We bewaren je gegevens zorgvuldig. We gebruiken de gegevens alleen voor de door ons vooraf bepaalde doelen. Deze doelen en de gegevens die wij gebruiken, staan beschreven in het Register van Verwerkingen Amersfoort.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Meestal geef je zelf je gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om je verder te helpen. Daarnaast is in de wet geregeld dat wij in sommige gevallen hiervoor systemen mogen raadplegen. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP) of andere informatiesystemen. Soms ontvangen wij persoonsgegevens van andere partijen of wisselen wij gegevens met hen uit.

Wanneer gegevens van je nodig zijn voor diensten die niet onder een wettelijke verplichting of een overheidstaak vallen, vragen wij je toestemming voor het verkrijgen en gebruiken van je gegevens. Ook dan zullen wij je uitleggen waarom die gegevens nodig zijn en met wie wij je gegevens eventueel delen. Je wordt er op gewezen dat je in zo’n geval niet verplicht bent om je gegevens te verstrekken. Je mag je toestemming altijd weer intrekken. Onder het kopje ‘Wat zijn je rechten?’ lees je hier meer over.

Je gegevens bij de overheid

Wil je weten welke persoonsgegevens overheidsinstanties gebruiken? Een globaal overzicht krijg je via de website van MijnOverheid. Op deze website MijnOverheid vind je ook een pagina met de titel 'Persoonlijke gegevens'. Daar zie je welke gegevens van je zijn geregistreerd bij de verschillende overheidsorganisaties. Hier kun je onder meer een overzicht krijgen van je gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook kun je hier terecht voor een globaal overzicht van gegevens over je huis, zoals de WOZ-waarde. Via de website wiekrijgtmijngegevens.nl zie je welke organisaties er in de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen kijken om hun werkzaamheden uit te oefenen.

Delen met anderen

Wij verstrekken je gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitoefening van een overheidstaak. Met organisaties die je gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor dit gebruik van je persoonsgegevens.

Kinderen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkom je dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder je toestemming.

Onderzoek

Wij gebruiken soms persoonsgegevens of geven die aan anderen om onderzoek uit te voeren of te gebruiken voor statistische doeleinden. Er zijn dan drie mogelijkheden:

  • In de meeste gevallen maken we de gegevens anoniem, zodat niemand weet dat dit onderzoek met je gegevens wordt uitgevoerd.
  • Soms is het noodzakelijk om het onderzoek juist niet anoniem uit te voeren. In dat geval vragen wij van tevoren je toestemming. Heb je van tevoren al aangegeven dat je hier niet aan mee wilt doen? Dan gebruiken we je gegevens niet.
  • In uitzonderingsgevallen is het verkrijgen van je toestemming niet mogelijk of niet wenselijk. Bijvoorbeeld als dit onevenredig veel tijd en moeite kost. Wij zullen dit altijd zorgvuldig afwegen. Je kunt hier wel altijd bezwaar tegen maken. Bovendien zullen wij in deze uitzonderingsgevallen je gegevens ook altijd proberen te anonimiseren of versleutelen. Overzicht lopende onderzoeken zonder toestemming.

Wil je niet dat wij je persoonsgegevens verwerken voor onderzoek? Laat ons dat dan weten. Onder het kopje ‘Wat zijn je rechten?’ lees je hier meer over.

Wat zijn je rechten?

Je kunt een beroep doen op de volgende Privacyrechten.

Recht op inzage in gegevens

Je kunt ons vragen om inzage in je persoonsgegevens. Je kunt zonder het geven van een reden je persoonsgegevens inzien of een afschrift (kopie) ontvangen. Op die manier moet voor jou duidelijk worden waar de gegevens vandaan komen en met wie wij de gegevens eventueel delen of hebben gedeeld. Je kunt alleen gegevens over jezelf opvragen, niet over anderen. Dit kan alleen als je kunt aantonen dat je gegevens namens iemand opvraagt en/of daarvoor toestemming hebt verkregen.

Recht van aanpassen, aanvullen, beperken, meenemen of verwijderen van de gegevens

Staan in je dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op jouw verzoek je dossier aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij die gegevens van belang zijn. Als het niet kan, kun je nog wel je eigen verklaring in het dossier laten opnemen. Verder kunnen wij in sommige gevallen je gegevens (bijvoorbeeld behandelgegevens) afschermen, zodat (tijdelijk) alleen bepaalde mensen deze kunnen zien.

Intrekken van je toestemming

Als je aan ons toestemming hebt verleend om je persoonsgegevens te mogen verwerken, kun je deze toestemming ook weer intrekken. Je doet dit op dezelfde wijze als waarop je toestemming hebt verleend.

Bezwaar tegen verwerking gegevens

Je kunt bezwaar aantekenen tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Je kunt ons dan vragen om je persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan niet altijd. Je moet in zo'n geval kunnen aantonen dat de verwerking nadelige gevolgen voor je kan hebben.

Hoe doe je dit?

Als je een beroep wilt doen op 1 of meerdere van je Privacyrechten, geldt het volgende:

  • Je kunt met het formulier Recht van betrokkenen (AVG) je verzoek indienen.

Dien je verzoek online in. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Invullen
  • Je kunt per post een verzoek indienen. In dat geval moet je je kunnen legitimeren bij de balie van Gemeente Amersfoort.
  • We behandelen je verzoek binnen 1 maand. Is je aanvraag complex? Dan hebben wij hiervoor nog twee maanden extra.
  • Voor een enkel afschrift van de persoonsgegevens brengen wij je geen kosten in rekening. Voor aanvullende kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding van je vragen.

Ben je 16 jaar of ouder? Dan kun je zelf een beroep doen op je Privacyrechten. Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan kun je samen met je gezaghebbende ouders een beroep doen op je Privacyrechten.

Geheimhouding persoonsgegevens Basisregistratie Personen (BRP)

Je kunt voor persoonsgegevens die in de BRP zijn opgenomen, geheimhouding aanvragen. Door een verzoek tot geheimhouding te doen bij de gemeente, voorkom je dat bijvoorbeeld niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen of kerkgenootschappen je gegevens zonder je toestemming krijgen.

Je kunt geheimhouding op verschillende manieren aanvragen. Ben je jonger dan 16 jaar? Dan moet de aanvraag gedaan worden door een ouder of verzorger.

Wil je de geheimhouding opheffen? Dit gaat op dezelfde manier als aanvragen.

Bezwaar en beroep

Wanneer wij je verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, leggen we altijd uit waarom dit zo is. Je hebt recht op de vastlegging hiervan in een beschikking. Hiertegen kun je bezwaar aantekenen bij de verwerkingsverantwoordelijke. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. In de beschikking staat hoe je dit kunt doen. Lees meer over het maken van bezwaar en/of beroep.

Klacht indienen

Ben je niet tevreden over het handelen van de gemeente bij het omgaan met je privacy of het verwerken van je persoonsgegevens? Of vind je dat de gemeente ten onrechte je persoonsgegeven heeft verwerkt? Dan kun je een klacht indienen bij de gemeente.

Wanneer wij er samen niet uitkomen, kun je naar de rechter gaan. Hierover lees je meer in de afhandeling van je klacht. Daarnaast kun je altijd een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je van mening bent dat je in je rechten bent geschonden. Hierover lees je meer op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, bij ‘Klacht over gebruik persoonsgegevens’.

Functionaris Gegevensbescherming

Bij Gemeente Amersfoort werkt een Functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG controleert of de gemeente zich houdt aan de privacywet. De FG kan:

  • informatie verzamelen over gegevensverwerkingen binnen de gemeente
  • de verwerkingen analyseren en beoordelen of ze aan de wet voldoen 
  • informatie, adviezen en aanbevelingen geven aan de organisatie

De FG voert haart taken onafhankelijk uit. Dat wil zeggen dat zij geen inhoudelijke aanwijzingen krijgt van het bestuur.

Ben je het niet eens met het antwoord dat je van de gemeente krijgt op bijvoorbeeld een privacyklacht? Kom je er niet uit met de gemeente of wil je een melding doen van een andere privacymisstand? Neem contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via het algemeen nummer 14 033 of door een e-mail te sturen naar FGB@amersfoort.nl.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Meer hierover leest je in onze cookieverklaring.

Meer informatie

Hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en beveiligingsmaatregelen neemt is beschreven in de beleidsnotities Privacybeleid en Informatiebeveiligingsbeleid 2023 - 2026.

Op de pagina Over deze website lees je onder meer hoe wij toegankelijkheid, privacy en bescherming van je gegevens op onze website en andere online diensten regelen.

Heb je vragen over privacy? Neem contact op.

Voor algemene informatie over privacy kijk je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.