Omgevingswet Amersfoort

Algemeen

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving, zoals wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De invoering van de wet is een behoorlijke omslag, ook voor bewoners, ondernemers en organisaties. Amersfoort bereidt zich erop voor.

1 wet, 1 loket, 1 procedure

De Omgevingswet regelt het beheer en de ontwikkeling van onze (fysieke) leefomgeving.

Je garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Met de nieuwe Omgevingswet geldt: 1 wet, 1 loket, 1 procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. 

De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in de stad.

De winst van de Omgevingswet voor de burger

Samen aan de slag

Als gemeente bereiden we ons voor op de invoering van de Omgevingswet. De belangrijkste instrumenten voor de gemeente zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Hier gaan we mee aan de slag, samen met inwoners, ondernemers, belangengroeperingen en andere belanghebbenden.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie voor Amersfoort komt te staan hoe de stad zich kan ontwikkelen tot 2030. Het gaat bijvoorbeeld over ruimte voor wonen, werken, milieu, verkeer, natuur en water. In de Omgevingsvisie staat ook hoe het gesteld is met de kwaliteit van de leefomgeving en hoe deze kwaliteit behouden of verbeterd wordt. Lees meer over de Omgevingsvisie Amersfoort.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen . Onder de Omgevingswet moet Amersfoort 1 omgevingsplan voor de hele gemeente vaststellen. Het Omgevingsplan gaat straks over meer dan alleen een goede ruimtelijke ordening. Want  alle regels voor de fysieke leefomgeving komen samen in het Omgevingsplan.

Straks wordt het makkelijker om te zien welke regels gelden in jouw omgeving. Zo kun je makkelijk toetsen of een initiatief mogelijk is.

Participatiegids ruimtelijke ontwikkelingen

Wie een grote aanbouw aan zijn huis wil bouwen, nieuwe woningen wil realiseren of een zonneveld wil aanleggen, heeft niet alleen met de gemeente te maken voor een vergunning, maar ook met buren en andere belanghebbenden. Van de plannenmaker wordt verwacht dat hij de belanghebbenden betrekt bij het uitwerken van de plannen. Dat is natuurlijk niet nieuw, maar de Omgevingswet onderstreept nog eens het belang van deze participatie.

De gemeente heeft een participatiegids opgesteld met handvatten om belanghebbenden te betrekken.

Contact

Vragen? Neem contact op met programmamanager Carolien Drupsteen. Stuur een e-mail naar omgevingswet@amersfoort.nl of bel naar telefoonnummer 14 033.