Omgevingsvisie Amersfoort

Amersfoort groeit omdat het voor veel mensen een aantrekkelijke plek is om te wonen, te werken en te recreëren. En vanwege economische ontwikkelingen, klimaatverandering en energietransitie zal de stad op verschillende plekken ingrijpend veranderen. Tegelijkertijd willen we de kwaliteiten van onze stad behouden en versterken en willen we een inclusieve stad zijn, een stad waar mensen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. In de Omgevingsvisie komen deze doelstellingen en ontwikkelingen bij elkaar in één visie voor de ontwikkeling van de stad. De visie geeft richting aan alle keuzes over het gebruik en de inrichting van de ruimte in de stad.

Ontwerp omgevingsvisie

Het college heeft op dinsdag 20 december 2022 besloten dat de ontwerp omgevingsvisie ter inzage gelegd kan worden. Eerst wordt de gemeenteraad over de omgevingsvisie geïnformeerd. Zodra de visie ter inzage wordt gelegd verschijnt hier en in de Stadsberichten meer informatie over de inhoud van de omgevingsvisie.

Wil je de concept omgevingsvisie nu alvast bekijken? Bekijk de pdf onder deze tekst.

Wil je weten wanneer en hoe je kunt reageren op de ontwerp visie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief onderaan deze pagina.

Stappen en betrokkenheid inwoners

Voor de opzet van het participatieproces hebben we gekozen voor de design thinking methodiek. Bij design thinking is de eerste stap om het vraagstuk goed in beeld te krijgen, om daarna in de tweede stap een oplossing te ontwerpen. In alle stappen hebben gesprekken plaatsgevonden met inwoners en andere belanghebbenden en op meerdere momenten kon iedereen die dat wilde een enquête invullen. 

Wil je meer weten over bovenstaande stappen en de opbrengst daarvan? Open dan het document terugkoppeling participatie omgevingsvisie:

Omgevingseffectrapportage

Omdat de voorgenomen ontwikkelingen ook negatieve effecten op de kwaliteit van de leefomgeving kunnen hebben, is tegelijk met de omgevingsvisie een omgevingseffectrapportage (OER) opgesteld. In de OER zijn eerst drie varianten voor de ontwikkeling van Amersfoort getoetst op omgevingseffecten. Daarna is op basis van deze uitkomsten een voorkeursvariant opgesteld en getoetst.

Zo’n onderzoek kent een aantal vaste stappen:

  1. Beschrijven wat je precies onderzoekt en hoe. De periode om te reageren op het startdocument is eind maart 2021 afgelopen. Er zijn 15 reacties gekomen. De inhoud van deze reacties hebben we op een rij gezet en waar mogelijk meegenomen in het vervolg van de Omgevingseffectrapportage. Iedereen die heeft gereageerd heeft antwoord gekregen.
  2. In beeld brengen van de huidige situatie en autonome ontwikkeling (leefomgevingsfoto) en de omgevingseffecten van 3 denkbeeldige varianten voor de ontwikkeling van de stad Dat heeft Omgevingseffectrapportage deel A opgeleverd.
  3. In het OER deel B is uit alle onderdelen van de 3 varianten 1 voorkeursvariant samengesteld. Vervolgens zijn de omgevingseffecten van de voorkeursvariant in beeld gebracht en aanbevelingen gedaan hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. Ook is een stikstofonderbouwing (passende beoordeling) toegevoegd.

Contact

Vragen? Neem contact op met Heidy Smit, projectleider Omgevingsvisie. Stuur een e-mail naar omgevingswet@amersfoort.nl of bel met 14 033.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte worden gehouden over het vervolg? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden