Omgevingsvisie Amersfoort

Hoe ziet Amersfoort er in 2030 uit, hoeveel woningen komen erbij en waar en waar zijn plannen voor windmolens? Waar kunnen we straks werken, naar school en sporten, hoe bewegen we ons door de stad en hoe groen is en blijft Amersfoort? De ontwerp omgevingsvisie geeft een beeld van hoe de stad er straks uitziet, in 2030 en verder. In de visie staan ook de belangrijkste doelen voor wonen, werken, groen, mobiliteit, duurzaamheid en ruimte voor cultuur, sport en onderwijs. De ontwerp omgevingsvisie is er en de gemeente Amersfoort is benieuwd naar jouw reactie op de visie.

Reageren op ontwerp-omgevingsvisie

Wil je reageren? Bekijk dan eerst de ontwerp-omgevingsvisie. Die is hieronder te downloaden:

De visie is met inbreng van vele inwoners, ondernemers en organisaties tot stand gekomen. Nu zijn we benieuwd of je je erin kunt vinden en op welke punten je vindt dat het beter kan.

Reageren kan tot en met 22 maart, op verschillende manieren:

  1. met een e-mail aan omgevingswet@amersfoort.nl
  2. online (met DigiD) via www.amersfoort.nl/plannen-procedure
  3. met een brief aan de gemeente Amersfoort, t.a.v. Heidy Smit, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
  4. mondeling door een afspraak te maken voor een van deze spreekuren:
  • Donderdag 9 maart tussen 15.00-17.00 uur
  • Donderdag 16 maart tussen 19.00-21.00 uur

Een afspraak maken kan door een e-mail te sturen aan omgevingswet@amersfoort.nl of te bellen met 14033.

De omgevingsvisie in 6 artikelen

De omgevingsvisie is een document van 100 pagina’s en bevat veel informatie. Om die informatie wat beter behapbaar te maken geven we in een serie artikelen in de Stadsberichten in huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort de kern van het verhaal weer. De artikelen staan op de pagina Stadsberichten, het eerste artikel is van 8 februari 2023.

Stappen en betrokkenheid inwoners

Voor de opzet van het participatieproces hebben we gekozen voor de design thinking methodiek. Bij design thinking is de eerste stap om het vraagstuk goed in beeld te krijgen, om daarna in de tweede stap een oplossing te ontwerpen. In alle stappen hebben gesprekken plaatsgevonden met inwoners en andere belanghebbenden en op meerdere momenten kon iedereen die dat wilde een enquête invullen. 

Wil je meer weten over bovenstaande stappen en de opbrengst daarvan? Open dan het document terugkoppeling participatie omgevingsvisie:

Omgevingseffectrapportage

Omdat de voorgenomen ontwikkelingen ook negatieve effecten op de kwaliteit van de leefomgeving kunnen hebben, is tegelijk met de omgevingsvisie een omgevingseffectrapportage (OER) opgesteld. In de OER zijn eerst drie varianten voor de ontwikkeling van Amersfoort getoetst op omgevingseffecten. Daarna is op basis van deze uitkomsten een voorkeursvariant opgesteld en getoetst.

Zo’n onderzoek kent een aantal vaste stappen:

  1. Beschrijven wat je precies onderzoekt en hoe. De periode om te reageren op het startdocument is eind maart 2021 afgelopen. Er zijn 15 reacties gekomen. De inhoud van deze reacties hebben we op een rij gezet en waar mogelijk meegenomen in het vervolg van de Omgevingseffectrapportage. Iedereen die heeft gereageerd heeft antwoord gekregen.
  2. In beeld brengen van de huidige situatie en autonome ontwikkeling (leefomgevingsfoto) en de omgevingseffecten van 3 denkbeeldige varianten voor de ontwikkeling van de stad Dat heeft Omgevingseffectrapportage deel A opgeleverd.
  3. In het OER deel B is uit alle onderdelen van de 3 varianten 1 voorkeursvariant samengesteld. Vervolgens zijn de omgevingseffecten van de voorkeursvariant in beeld gebracht en aanbevelingen gedaan hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. Ook is een stikstofonderbouwing (passende beoordeling) toegevoegd.

Contact

Vragen? Neem contact op met Heidy Smit, projectleider Omgevingsvisie. Stuur een e-mail naar omgevingswet@amersfoort.nl of bel met 14 033.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte worden gehouden over het vervolg? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden