Omgevingsvisie Amersfoort

Algemeen

Hoe ziet Amersfoort er in 2030 uit, hoeveel woningen komen erbij en waar zijn plannen voor windmolens? Waar kunnen we straks werken, winkelen en sporten, hoe bewegen we ons door de stad en hoe groen is en blijft Amersfoort? De omgevingsvisie geeft een beeld van hoe de stad er straks uitziet, in 2030 en verder. In de visie staan ook de belangrijkste doelen voor wonen, werken, groen, mobiliteit, duurzaamheid en ruimte voor cultuur, sport en onderwijs.

In februari en maart 2023 hebben 55 inwoners en organisaties gereageerd op de ontwerp-omgevingsvisie. Die reacties zijn in de afgelopen periode verwerkt en beantwoord. Het college van burgemeester en wethouders vraagt nu aan de gemeenteraad om de aangepaste omgevingsvisie vast te stellen.

Gemeenteraad

Nu de omgevingsvisie klaar is, is het aan de gemeenteraad om er een besluit over te nemen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, bespreken raadsleden de visie in de commissie Omgeving. Dit staat nu gepland voor 3 oktober en 24 oktober 2023. 

Als je de raadsleden nog iets mee wilt geven voor de bespreking van de visie, dan kun je bij de commissievergadering inspreken. Hoe dat gaat en hoe je je daarvoor aanmeldt, lees je op Inspreken tijdens een raadscommissie | Gemeente Amersfoort. Ook is het mogelijk de gemeenteraad een e-mail of een brief te sturen. 

Meer informatie daarover staat op deze pagina over meepraten in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt is deze visie definitief. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de visie of in beroep te gaan. 

Visie

Amersfoort is voor veel mensen een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te recreëren. Om een stad en een thuis voor iedereen te blijven zijn er meer woningen nodig, vooral betaalbare woningen. Met meer woningen en meer mensen is er ook meer werkgelegenheid nodig. En meer scholen en mogelijkheden voor sport en cultuur. Daarnaast is er ruimte nodig voor het opwekken van duurzame energie en voor het voorkomen van overlast door water of hitte vanwege de klimaatverandering. Bij al deze uitdagingen is het heel belangrijk dat er ook voldoende openbare ruimte en groen is. Zowel voor de mensen als voor de natuur. 

Om de groei van de stad op een goede manier vorm te geven, is Gezond Samenleven de leidraad. Gezond Samenleven staat voor een gezonde leefomgeving in een compacte, inclusieve stad. Een stad waarin iedereen zich thuis voelt en dezelfde kansen krijgt. Een stad waarin je vooral lopend of op de fiets naar de winkel, school, sport of werk gaat. Langs routes die aantrekkelijk zijn om te wandelen of fietsen. Die routes noemen we levensaders.

Een compacte stad betekent ook meer hoge gebouwen. Dat is nodig om zowel binnen de stad als daar omheen voldoende en aantrekkelijke ruimte te hebben voor groen en natuur. Ruimte om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Die hoge gebouwen komen bijvoorbeeld in Langs Eem en Spoor, de gebiedsontwikkeling van de (voormalige) bedrijventerreinen rond Soesterkwartier en in Hoefkwartier, bij station Schothorst.

De 6 ontwikkelopgaven

  1. Een groene stad in een groene omgeving die water omarmt
  2. Een duurzame en CO₂-neutrale stad
  3. Een stad met duurzame mobiliteit
  4. Een inclusieve en aantrekkelijke stad om in te wonen
  5. Een stad met een veelzijdige en veerkrachtige economie
  6. Een stad waarin voorzieningen meegroeien

Iedere opgave bestaat uit ambities en opgaven en een kaart van Amersfoort waarop de opgaven staan aangegeven.

Stappen en betrokkenheid inwoners

We hebben inwoners, ondernemers en organisaties in de afgelopen jaren op allerlei manieren naar ideeën en meningen gevraagd. Die inbreng is van grote waarde geweest voor het maken van de omgevingsvisie. 

Wil je meer weten over bovenstaande stappen en de opbrengst daarvan? Open dan het document terugkoppeling participatie omgevingsvisie:

De laatste stap was het ter inzage leggen van de visie. Dat is in februari en maart 2023 gedaan en heeft 55 reacties opgeleverd. In deze reactienota vind je alle reacties en het antwoord van de gemeente daarop. 

Omgevingseffectrapportage

Omdat de voorgenomen ontwikkelingen ook negatieve effecten op de kwaliteit van de leefomgeving kunnen hebben, is tegelijk met de omgevingsvisie een omgevingseffectrapportage (OER) opgesteld. In de OER zijn eerst drie varianten voor de ontwikkeling van Amersfoort getoetst op omgevingseffecten. Daarna is op basis van deze uitkomsten een voorkeursvariant opgesteld en getoetst.

Zo’n onderzoek kent een aantal vaste stappen:

  1. Beschrijven wat je precies onderzoekt en hoe. De periode om te reageren op het startdocument is eind maart 2021 afgelopen. Er zijn 15 reacties gekomen. De inhoud van deze reacties hebben we op een rij gezet en waar mogelijk meegenomen in het vervolg van de Omgevingseffectrapportage. Iedereen die heeft gereageerd heeft antwoord gekregen.
  2. In beeld brengen van de huidige situatie en autonome ontwikkeling (leefomgevingsfoto) en de omgevingseffecten van 3 denkbeeldige varianten voor de ontwikkeling van de stad Dat heeft Omgevingseffectrapportage deel A opgeleverd.
  3. In het OER deel B is uit alle onderdelen van de 3 varianten 1 voorkeursvariant samengesteld. Vervolgens zijn de omgevingseffecten van de voorkeursvariant in beeld gebracht en aanbevelingen gedaan hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. Ook is een stikstofonderbouwing (passende beoordeling) toegevoegd.

Het OER met stikstofonderbouwing is voor advies aan de mer-commissie voorgelegd. Op 5 april 2023 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage haar toetsingsadvies uitgebracht over het OER Omgevingsvisie Amersfoort. In haar advies stelt de commissie vast dat het OER en de omgevingsvisie samen voldoende informatie om de milieugevolgen van 5 van de 6 ontwikkelopgaven en leidende principes te beoordelen en om het verschil tussen de onderzochte alternatieven te duiden. 

Wel merkt de Commissie op dat informatie in het OER ontbreekt en dat een aanvulling van de duurzaamheidsambities nodig is. Om deze reden is het OER aangevuld. 

Contact

Vragen? Neem contact op met Heidy Smit, projectleider Omgevingsvisie. Stuur een e-mail naar omgevingswet@amersfoort.nl of bel met 14 033.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte worden gehouden over het vervolg? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden