Omgevingsvisie Amersfoort

Amersfoort is volop in ontwikkeling. Zo worden er per jaar rond de 1.000 woningen gebouwd, waarvan ongeveer een derde deel sociale woningbouw. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie. In de Omgevingsvisie komen deze doelstellingen en ontwikkelingen bij elkaar in 1 visie voor de ontwikkeling van de stad.

Tussenstap: richting en 6 ontwikkelopgaven

Als tussenstap op weg naar de Omgevingsvisie heeft de gemeente 6 ontwikkelopgaven benoemd en gekozen voor ‘gezond centraal’ als leidend principe.

De 6 ontwikkelopgaven zijn:

 1. een stad die stromend water en de Eem omarmt
 2. een groene, gezonde stad in een groene omgeving 
 3. een duurzame CO2-neutrale stad 
 4. een stad met duurzame mobiliteit
 5. een inclusieve en aantrekkelijke stad om te wonen
 6. een stad met een wendbare en weerbare economie

Download het document en lees wat deze opgaven inhouden en welke ambities erbij horen.

Reacties op deze richting

Tot en met 21 november 2021 kon iedereen reageren op de richting voor de omgevingsvisie. Er zijn 240 vragenlijsten ingevuld en 5 reacties per e-mail binnengekomen. Op 8 plekken in de stad hebben we in totaal 124 mensen gesproken. Op 1 december 2021 vond een online bijeenkomst plaats met ongeveer 30 belanghebbenden. In het document hieronder zijn alle reacties samengevat.

Inhoud bouwstenennotitie Omgevingsvisie

Het voorstel dat het college aan de gemeenteraad doet, heeft als titel Bouwstenennotitie Omgevingsvisie. Deze bouwstenennotitie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • uitgangspunten zoals startnotitie en Omgevingsvisies Rijk, provincie en regio
 • identiteit van Amersfoort van vroeger tot nu
 • trends en ontwikkelingen
 • voorstel leidraad: gezond, groen en slim groeien
 • vraagstukken rond 7 thema’s
 • voorstel voor uitwerking op 4 niveaus: nationaal, regionaal, stedelijk en gebieden in de stad
 • vervolg: hoe vormen we bouwstenen om tot een Omgevingsvisie voor Amersfoort?

Je kunt de Bouwstenennotitie Omgevingsvisie en de infographic over de Bouwstenennotitie ook downloaden.

Stappen van 2021 en begin 2022

 1. Gesprekken met belanghebbenden en experts rond de 7 thema’s afronden en uitkomsten delen
 2. Opstarten OmgevingsEffectrapportage (OER) voor de Omgevingsvisie. Zo’n omgevingseffectrapportage is een methode die helpt om keuzes te maken voor de gewenste ontwikkeling van de stad, op basis van de ingeschatte effecten van een aantal uiteenlopende ontwikkelingsrichtingen. De eerste stap is het benoemen van 3 varianten voor de ontwikkeling van de stad en criteria om die aan te toetsen.
 3. Alle uitkomsten uit de participatie, de beoordeling van de varianten uit de Omgevingseffectrapportage en een analyse van het huidige beleid worden verwerkt tot een voorstel voor een richting voor de Omgevingsvisie en een voorkeursalternatief voor de ontwikkeling van de stad.
 4. Richting voor Omgevingsvisie en Voorkeursalternatief uit Omgevingseffectrapportage voorleggen aan college en gemeenteraad.
 5. Participatie rond en over uitwerking richting in Concept Ontwerp Omgevingsvisie. Wil je daarvoor worden uitgenodigd? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Omgevingsvisie.
 6. Ontwerp Omgevingsvisie voorleggen aan college en gemeenteraad en formele inspraak.

Omgevingswet

Iedere gemeente in Nederland moet een Omgevingsvisie maken. Een Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de hele fysieke leefomgeving. Het is 1 van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande wetten vervangt, die allemaal gaan over hoe we de ruimte in Nederland inrichten en gebruiken. Doel van deze nieuwe wet is dan ook om de wet- en regelgeving te vereenvoudigen.

Schema van situatie nu en situatie straks.
Nu: De huidige wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving is versnipperd en verspreid over verplichte sectorale beleidsplannen. Het overzicht ontbreekt daardoor en soms botsen de plannen.
Straks: De integrale omgevingsvisie zorgt voor samenhang. Het geeft ook aan wat het verantwoordelijke bestuursorgaan zelf doet en wat de verantwoordelijkheid van anderen is.

Omgevingseffectrapportage

De ontwikkeling van de stad kan belangrijke nadelige effecten hebben voor het milieu en andere onderdelen van de fysieke leefomgeving. Om die mogelijke effecten in beeld te krijgen en mee te kunnen wegen in de keuzes, stelt de gemeente een Omgevingseffectrapportage op. Zo’n onderzoek kent een aantal vaste stappen:

 1. Beschrijven wat je precies onderzoekt en hoe. De periode om te reageren op het startdocument is eind maart 2021 afgelopen. Er zijn 15 reacties gekomen. De inhoud van deze reacties zetten we op een rij en nemen we waar mogelijk mee in het vervolg van de Omgevingseffectrapportage. Iedereen die heeft gereageerd heeft antwoord gekregen.
 2. In beeld brengen van de omgevingseffecten van 3 denkbeeldige varianten voor de ontwikkeling van de stad en uit alle onderdelen van de 3 varianten 1 voorkeursvariant samenstellen. Dat heeft Omgevingseffectrapportage deel A opgeleverd.
 3. In beeld brengen van de omgevingseffecten van de voorkeursvariant.

De uitkomsten van deze Omgevingseffectrapportage bepalen mede de keuzes die de gemeente in de Omgevingsvisie maakt voor de ontwikkeling van de stad voor de komende 10-15 jaar.

Inbreng van Amersfoorters

De vraagstukken waar de Omgevingsvisie antwoord op moet geven, zijn in 2019 in beeld gebracht en opgeschreven in de bouwstenennotitie. In 2020 hebben we inbreng gevraagd van inwoners en andere betrokkenen voor de antwoorden op de vragen. Dat heeft veel reacties opgeleverd. Met antwoorden op vragen op Met Amersfoort en in gesprekken op de markt en het Eemplein hebben honderden Amersfoorters input geleverd voor de Omgevingsvisie.

Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met belangengroepen en experts rond de 7 thema’s.

Alle uitkomsten uit de participatie, de beoordeling van de varianten uit de Omgevingseffectrapportage en een analyse van het huidige beleid worden verwerkt tot een voorstel voor een richting voor de Omgevingsvisie en een voorkeursalternatief voor de ontwikkeling van de stad.

Contact

Vragen? Neem contact op met Heidy Smit, projectleider Omgevingsvisie. Stuur een e-mail naar omgevingswet@amersfoort.nl of bel met 14 033.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte worden gehouden over het vervolg? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden