Inkoop Wmo ambulante begeleiding en beschermd wonen in voorbereiding

De onderdelen Wmo begeleiding & beschermd wonen en maatschappelijk opvang & vrouwenopvang, van de aanbesteding Jeugdhulp en Wmo 2023 regio Amersfoort, zijn zonder resultaat beëindigd. De contracten met de huidige aanbieders van deze ondersteuning zijn tot en met 2024 verlengd en subsidies voor 2024 mogen opnieuw worden aangevraagd door de huidige subsidiepartners.

Ontwikkelingen

Gemeenten in de regio Amersfoort onderzoeken de mogelijkheden voor een inkooptraject dat past bij de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen in de hulpverlening. Zo is de behoefte aan ambulante begeleiding en beschermd wonen gedaald doordat de lokale (wijk)teams meer begeleiding bieden en doordat GGZ-cliënten vaker een indicatie voor de Wlz (Wet langdurige zorg) krijgen.

Consultatie

De gemeenten willen in ieder geval voor 2025 Wmo ambulante begeleiding en beschermd wonen inkopen. In het najaar van 2023 wordt een consultatie georganiseerd. Hiervoor worden zowel aanbieders als samenwerkingspartners, zoals lokale (wijk)teams, huisartsen en GGZ-volwassenenzorg uitgenodigd. Na het zomerreces  volgt nadere informatie. 

Regiovisie leidend

Inhoudelijke uitgangspunten uit de regiovisie die in 2021 is opgesteld, blijven leidend bij de inkoop van Wmo ambulante begeleiding en beschermd wonen. Het doel is (het behouden van) goede hulp en ondersteuning voor inwoners, dichtbij (bijvoorbeeld thuis of in de wijk) en zonder (of zo klein mogelijke) wachtlijsten. De gemeenten willen dat mensen (zo lang mogelijk) zelfstandig kunnen blijven wonen of gaan wonen door hulp dichtbij, in de eigen omgeving te bieden. Dit betekent het voorkomen van een verblijf voor beschermd wonen of van dakloosheid. De hulp wordt zo veel mogelijk ambulant. Dat wil zeggen hulp en ondersteuning op de plek waar iemand woont en leeft. Daarbij kunnen bijvoorbeeld cliënten die begeleid wonen 24/7 contact opnemen met een hulpverlener.

Taakgerichte inkoop met partnerschap voor een langere periode blijft voor gemeenten het uitgangspunt voor een nieuw inkooptraject.

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Voor de maatschappelijke opvang loopt inmiddels een aparte aanbesteding waarbij het vinden van een geschikte nieuwe opvanglocatie centraal staat. Ook de vrouwenopvang wordt middels een afzonderlijke aanbesteding ingekocht. Daarover volgt later meer informatie.