Privacyverklaring gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort verwerkt uw persoonsgegevens om haar wettelijke en publieke taken goed uit te kunnen voeren. Ook wanneer u zich bij de gemeente meldt voor bijvoorbeeld zorg, ondersteuning, schuldhulpverlening of andere diensten, hebben wij gegevens van u nodig. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld een aanvraag doet voor een bijstandsuitkering of een vergunning aanvraagt om te bouwen. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dit is wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook de informatie van de partners met wie wij digitaal samenwerken is beschermd, en voldoet aan de regels van de AVG. Dat samenwerken doen wij op afgeschermde uitwissel- en samenwerkingssites.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben als gemeente Amersfoort privacy hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Via deze privacyverklaring zullen wij u hier nader over informeren. Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

We verzamelen en registreren gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en de juiste hulp of dienst te verlenen. Vanuit onze handhavende taak kunnen wij ook gegevens van u vastleggen en uitwisselen. Bijvoorbeeld als u bepaalde regels heeft overtreden of wij daarvan een vermoeden hebben. Of omdat wij verantwoordelijk zijn voor een dwangaanpak, zoals bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod, het handhaven van de openbare orde of als wij optreden bij verdenking van fraude.

Register van Verwerkingen Amersfoort

We bewaren uw gegevens zorgvuldig. We gebruiken de gegevens alleen voor de door ons vooraf bepaalde doelen. Deze doelen en de gegevens die wij gebruiken, staan beschreven in het Register van Verwerkingen Amersfoort.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast is in de wet geregeld dat wij in sommige gevallen hiervoor systemen mogen raadplegen. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP) of andere informatiesystemen. Soms ontvangen wij persoonsgegevens van andere partijen of wisselen wij gegevens met hen uit.

Wanneer gegevens van u nodig zijn voor diensten die niet onder een wettelijke verplichting of een overheidstaak vallen, vragen wij uw toestemming voor het verkrijgen en gebruiken van uw gegevens. Ook dan zullen wij u uitleggen waarom die gegevens nodig zijn en met wie wij uw gegevens eventueel delen. U wordt er op gewezen dat u in zo’n geval niet verplicht bent om uw gegevens te verstrekken. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. Onder het kopje ‘Wat zijn uw rechten?’ leest u hier meer over.

Uw gegevens bij de overheid

Wilt u weten welke persoonsgegevens overheidsinstanties gebruiken? Een globaal overzicht krijgt u via de website van MijnOverheid. Op deze website MijnOverheid vindt u ook een pagina met de titel 'Persoonlijke gegevens'. Daar ziet u welke gegevens van u zijn geregistreerd bij de verschillende overheidsorganisaties. Hier kunt u onder andere een overzicht krijgen van uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook kunt u hier terecht voor een globaal overzicht van gegevens over uw huis, zoals de WOZ-waarde. Via de website wiekrijgtmijngegevens.nl ziet u welke organisaties er in de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen kijken om hun werkzaamheden uit te oefenen.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitoefening van een overheidstaak. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor dit gebruik van uw persoonsgegevens.

Kinderen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkomt u dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Onderzoek

Wij gebruiken soms persoonsgegevens of geven die aan anderen om onderzoek uit te voeren of te gebruiken voor statistische doeleinden. Er zijn dan drie mogelijkheden:

 • In de meeste gevallen maken we de gegevens anoniem, zodat niemand weet dat dit onderzoek met uw gegevens wordt uitgevoerd.
 • Soms is het noodzakelijk om het onderzoek juist niet anoniem uit te voeren. In dat geval vragen wij van tevoren uw toestemming. Heeft u van tevoren al aangegeven dat u hier niet aan mee wilt doen? Dan gebruiken we uw gegevens niet.
 • In uitzonderingsgevallen is het verkrijgen van uw toestemming niet mogelijk of niet wenselijk. Bijvoorbeeld als dit onevenredig veel tijd en moeite kost. Wij zullen dit altijd zorgvuldig afwegen. U kunt hier wel altijd bezwaar tegen maken. Bovendien zullen wij in deze uitzonderingsgevallen uw gegevens ook altijd proberen te anonimiseren of versleutelen. Overzicht lopende onderzoeken zonder toestemming.

Wilt u niet dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onderzoek? Laat ons dat dan weten. Onder het kopje ‘Wat zijn uw rechten?’ leest u hier meer over.

Wat zijn uw rechten?

U kunt een beroep doen op de volgende Privacyrechten.

Recht op inzage in gegevens

U kunt ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt zonder het geven van een reden uw persoonsgegevens inzien of een afschrift (kopie) ontvangen. Op die manier moet duidelijk worden voor u waar de gegevens vandaan komen en met wie wij de gegevens eventueel delen of hebben gedeeld. U kunt alleen gegevens over uzelf opvragen, niet over anderen. Dit kan alleen als u kunt aantonen dat u gegevens namens iemand opvraagt en/of daarvoor toestemming heeft verkregen.

Recht van aanpassen, aanvullen, beperken, meenemen of verwijderen van de gegevens

Staan in uw dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek uw dossier aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij die gegevens van belang zijn. Als het niet kan, kunt u nog wel uw eigen verklaring in het dossier laten opnemen. Verder kunnen wij in sommige gevallen uw gegevens (bijvoorbeeld behandelgegevens) afschermen, zodat (tijdelijk) alleen bepaalde mensen deze kunnen zien.

Intrekken van uw toestemming

Als u aan ons toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, kunt u deze toestemming ook weer intrekken. U doet dit op dezelfde wijze als waarop u toestemming heeft verleend.

Bezwaar tegen verwerking gegevens

U kunt bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt ons dan vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan niet altijd. U moet in zo'n geval kunnen aantonen dat de verwerking nadelige gevolgen voor u kan hebben.

Hoe doet u dit?

Als u een beroep wilt doen op één of meerdere van uw Privacyrechten, geldt het volgende:

 • U kunt met het formulier Recht van betrokkenen (AVG) met behulp van DigiD uw verzoek indienen.

NAAR FORMULIER

 • U kunt per post een verzoek indienen. In dat geval moet u zich kunnen legitimeren bij de balie van gemeente Amersfoort.
 • We behandelen uw verzoek binnen 1 maand. Is uw aanvraag complex? Dan hebben wij hiervoor nog twee maanden extra.
 • Voor een enkel afschrift van de persoonsgegevens brengen wij u geen kosten in rekening. Voor aanvullende kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding van u vragen.

Bent u 16 jaar of ouder? Dan kunt u zelf een beroep doen op uw Privacyrechten. Bent u tussen de 12 en 16 jaar? Dan kunt u samen met uw gezaghebbende ouders een beroep doen op uw Privacyrechten.

  Geheimhouding persoonsgegevens Basisregistratie Personen (BRP)

  U kunt voor persoonsgegevens die in de BRP zijn opgenomen, geheimhouding aanvragen. Door een verzoek tot geheimhouding te doen bij de gemeente, voorkomt u dat bijvoorbeeld niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen of kerkgenootschappen uw gegevens zonder uw toestemming krijgen.

  U kunt geheimhouding op verschillende manieren aanvragen. Bent u jonger dan 16 jaar? Dan moet de aanvraag gedaan worden door een ouder of verzorger.

  Wilt u de geheimhouding opheffen? Dit gaat op dezelfde manier als aanvragen.

  Bezwaar en beroep

  Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, leggen we altijd uit waarom dit zo is. U heeft recht op de vastlegging hiervan in een beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen bij de verwerkingsverantwoordelijke. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. In de beschikking staat hoe u dit kunt doen. Lees meer over het maken van bezwaar en/of beroep.

  Klacht indienen

  Bent u niet tevreden over het handelen van de gemeente bij het omgaan met uw privacy of het verwerken van uw persoonsgegevens? Of vindt u dat de gemeente ten onrechte uw persoonsgegeven heeft verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

  Wanneer wij er samen niet uitkomen, kunt u naar de rechter gaan. Hierover leest u meer in de afhandeling van uw klacht. Daarnaast kunt u altijd een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u van mening bent dat u in uw rechten bent geschonden. Hierover leest u meer op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, bij ‘Klacht over gebruik persoonsgegevens’.

  Functionaris Gegevensbescherming

  De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de waarborging van uw privacyrechten bij de gemeente Amersfoort. Heeft u vragen over het Register van Verwerkingen of wilt u een melding doen van een (vermoeden van) een datalek of privacymisstanden? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via het algemeen nummer 14 033 of via e-mail: FGB@amersfoort.nl.

  Cookies

  Wij maken op onze website gebruik van cookies. Meer hierover leest u in onze cookieverklaring.

  Meer informatie

  Hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en beveiligingsmaatregelen neemt is beschreven in de beleidsnotities Privacybeleid en Informatiebeveiligingsbeleid 2019 - 2022.

  Op de pagina Over deze website leest u onder andere hoe wij toegankelijkheid, privacy en bescherming van uw gegevens op onze website en andere online diensten regelen.

  Heeft u vragen over privacy? Neem contact op.

  Voor algemene informatie over privacy kijkt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.