Huren in Amersfoort

Alle informatie over huren in Amersfoort voor jong en oud.

Voor sociale huurwoningen geldt een maximale huurprijs. De woningen zijn bedoeld voor woningzoekenden met een lager inkomen. Sociale huurwoningen van de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen worden aangeboden via WoningNet Eemvallei. Op de website van WoningNet Regio Eemvallei staan alle op dit moment geldende huurprijs- en inkomensgrenzen en het woningaanbod.

Voorwaarden

  • U staat ingeschreven bij WoningNet Regio Eemvallei.
    De Regio Eemvallei bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.
  • Elk jaar worden de maximale inkomensgrenzen vastgesteld door het ministerie van BZK. Het toetsingsinkomen van uw huishouden en eventuele kinderen telt niet mee. Als uw inkomen hoger is, heeft u geen recht op een sociale huurwoning.
  • Woningzoekenden krijgen voorrang als zij economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeenten Amersfoort en Eemnes. Voor de overige gemeenten geldt dit niet.

Inschrijven

Verdere informatie en hoe u zich kunt inschrijven vindt u via de website van Woningnet Eemvallei.

Overheidsinformatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u uitgebreide informatie over sociale huurwoningen.

Veel mensen zoeken een sociale huurwoning in de gemeente Amersfoort. De gemeente heeft regels opgesteld om deze woningen te verdelen. Mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een (andere) woning nodig hebben, krijgen soms voorrang (urgentie). Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die geldproblemen hebben, gescheiden zijn of andere problemen hebben.

U kunt op de website Het Vierde Huis urgentie aanvragen voor een sociale huurwoning in de gemeente Amersfoort.

Sociale Kaart van Amersfoort

Als u geen urgentieverklaring krijgt, bekijk dan de Sociale Kaart van Amersfoort. Hier ziet u welke organisaties en hulpverleners u kunnen helpen met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen in de gemeente Amersfoort. 

Huurbescherming zorgt ervoor dat de verhuurder u niet zomaar op straat kan zetten. Als de verhuurder u de huur opzegt en u gaat daarmee niet akkoord, dan blijft het huurcontract geldig. U kunt dan in de woning blijven wonen. Alleen de rechter kan in die situatie bepalen dat u de woning moet verlaten. Ook eventuele medehuurders, medebewoners en onderhuurders hebben huurbescherming. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

In sommige gevallen kunt u uw huurwoning kopen. Corporaties De Alliantie en Portaal Eemland bieden een deel van hun huurwoningen te koop aan. De gemeente heeft met de corporaties afspraken gemaakt over welke woningen dat zijn.

Neem contact op met uw corporatie over uw woning.

Om tot sloop of renovatie over te kunnen gaan, moet een meerderheid van de bewoners daarmee instemmen. Als de meerderheid voor is en het sloopbesluit is genomen, gaat het Sociaal Statuut in.

Sociaal statuut

Het Sociaal Statuut is een overeenkomst tussen huurdersorganisaties, verhuurders en de gemeente Amersfoort. Door het sociaal statuut hebben bewoners duidelijkheid en weten ze welke rechten ze hebben. In de overeenkomst staan:

  • afspraken over de inhoud van sociale plannen bij ingrijpende renovatie en sloop-nieuwbouw in Amersfoort.
  • de rechten en plichten van partijen. Belangrijke onderwerpen zijn de manier waarop bewoners een vervangende woning krijgen, de begeleiding en verhuiskosten.

Bij woningruil zoekt u zelf iemand met wie u de woning wilt ruilen. Daarvoor heeft u toestemming van de verhuurder nodig. Voorkom teleurstellingen en vraag van tevoren naar de mogelijkheden voor woningruil bij uw verhuurder.

Jongeren kunnen zich voor een huurwoning of kamer als woningzoekende inschrijven via de website van Woningnet Eemvallei en de website van Stichting Studentenhuisvesting.

Leeftijd voor inschrijving

  • Inschrijven voor een zelfstandige woning kan vanaf 18 jaar voor wie de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel heeft.
  • Inschrijven voor een onzelfstandige kamer kan vanaf 16 jaar.

In de Regio Eemvallei bestaat geen specifieke inschrijving voor senioren.
Als inschreven woningzoekende kunt u als senior reageren op de reguliere woningen en op de woningen gelabeld als seniorenwoningen. Voor een seniorenwoning moet de hoofd- of medeaanvrager 55 jaar of ouder zijn.

Inschrijven

Verdere informatie en hoe u zich kunt inschrijven vindt u via de website van Woningnet Eemvallei.
Ook kunt u terecht bij het online loket van De Alliantie in Amersfoort.

Ouder worden in uw eigen huis

Hoe wilt u later wonen? Het is een goed moment om hier over na te denken. Is uw woning ook geschikt als lopen en bewegen straks minder makkelijk gaat? U kunt misschien blijven wonen in uw huidige huis met de nodige aanpassingen. Of misschien gaat u liever naar een andere woning, bijvoorbeeld een speciale seniorenwoning. Het is verstandig hier op tijd over na te denken. Want later komt vaak sneller dan u denkt. Lees de informatie over ouder worden in uw eigen huis die u helpt bij uw keuze: uw woning aanpassen of verhuizen? Lees ook welke hulp u hierbij kunt krijgen.

Voor wonen in een verzorgings- of verpleeghuis heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Ouderen die intensieve hulp nodig hebben (bijvoorbeeld 24-uurstoezicht), krijgen in ieder geval een indicatie waarmee ze naar een verpleeghuis kunnen.

Een aanvraag voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis loopt meestal via de huisarts, het ziekenhuis, het Riagg of het Algemeen Maatschappelijk Werk. U kunt ook contact opnemen met het Wijkteam in uw wijk.

Sociale kaart Amersfoort

De Sociale Kaart van Amersfoort geeft een overzicht van bijna alle organisaties en hulpverlenende diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen in de gemeente Amersfoort. Hier vindt u ook een overzicht van verzorgings- of verpleeghuizen.

Woonfraude betekent dat een huurder zonder toestemming van de verhuurder iemand in zijn woning laat wonen. Dit heet ook wel illegale onderverhuur. Als u het idee heeft dat er geen officiële huurder in een woning woont dan kunt u contact opnemen met uw corporatie.

Wanneer u het Convenant Woonfraude Amersfoort wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.