Vergaderingen Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAO)

Algemeen

Je kunt te maken krijgen met de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAO, hiervoor Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) wanneer je een omgevingsvergunning of vooroverleg hebt aangevraagd. Dat kan ook als mensen in je buurt gaan bouwen of verbouwen.

GAO

De GAO is een onafhankelijke commissie en adviseert de gemeente over de integrale kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Zij geeft advies over:

 • stedenbouw
 • openbare ruimte
 • cultuurhistorie
 • landschap
 • monumenten
 • vormgeving van gebouwen (welstand)

Een ambtelijk secretariaat ondersteunt de commissie bij haar taken.

Toetsen

De GAO bekijkt of een bouwproject of bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De commissie bekijkt of het plan past in de omgeving door het te toetsen aan de regels die staan in de welstandsnota. Elk plan wordt getoetst aan de algemene regels, Daarnaast kunnen er objectgerichte en/of gebiedsgerichte regels gelden. Als er sprake is van erfgoed en cultuurhistorische waarden beoordeelt de commissie of de plannen deze waarden respecteren.

Werkwijze GAO

Die is vastgelegd in het Reglement van Orde van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Beoordeling plan

De stadsbouwmeester beoordeelt alle plannen waar een welstandstoets voor nodig is. In sommige gevallen beoordeelt hij samen met andere leden als commissie over het plan:

 • de Subcommissie Erfgoed beoordeelt plannen die vallen binnen de rijksbeschermde of gemeentelijke stadsgezichten en plannen van monumentale panden en beeldbepalende panden en complexen die daarbuiten vallen.
 • de voltallige GOA komt bij elkaar als het nodig is dat een grotere groep mensen het plan beoordeelt. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een grote ruimtelijke ontwikkeling in de stad of wanneer beleidsnota’s beoordeeld moeten worden.

Agenda

Bekijk ook de vergaderdata en agenda’s

Na de behandeling

Als de GAO je plan heeft behandeld, brengen ze gemiddeld binnen 1 week een definitief advies uit. 

 • Is het plan niet goedgekeurd? Dan neemt de behandelaar van je vergunningaanvraag contact met je op. 
 • Is het plan goedgekeurd? Dan krijgt de behandelaar van je vergunningaanvraag bericht dat de GAO akkoord is.

Akkoord van de GAO is slechts 1 van de onderdelen waarop je plan wordt gecheckt, dus dit betekent niet automatisch dat je hele aanvraag akkoord is.

Leden GAO

De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAO) bestaat uit 7 leden. De Subcommissie Erfgoed bestaat uit 4 leden uit de GAO, namelijk:

 • de stadsbouwmeester
 • een restauratiearchitect
 • een erfgoeddeskundige
 • een burgerlid

Voorstellen

Op de pagina Commissieleden Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAO) stellen we de leden aan je voor.

Vergadering

 • De Stadsbouwmeester beoordeelt wekelijks bouwplannen, elke dinsdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur.
 • De Subcommissie Erfgoed komt om de week op een dinsdagmiddag bij elkaar in de oneven weken vanaf 12.30 tot 17.00 uur.
 • De hele GOA komt om de week op maandagmiddag bij elkaar in de oneven weken vanaf 14.30 tot 17.00 uur. 

Vergadering bijwonen

Iedereen kan het openbare deel van de vergadering als bezoeker bijwonen. Bezoekers hebben geen spreektijd. Je kunt je minimaal een dag van tevoren melden bij de ambtelijk secretaris; deze zal je (fysiek of digitaal) toegang geven tot de vergadering.

Inspreken

Je kunt als belanghebbende spreektijd aanvragen bij de voorzitter, door de ambtelijk secretaris te bellen via telefoonnummer 14 033. Geef dit wel ruim van te voren aan, zodat daar in de agenda rekening mee gehouden kan worden.

Locatie van de vergaderingen

In de agenda's vind je de locatie en de precieze tijden van de vergaderingen.

Welstandsadvies

Via het vergunningenloket kun je de welstandsadviezen opvragen. Je kunt hiervoor een e-mail sturen aan: vergunningenloket@amersfoort.nl .

Contact

Wil je een vergadering bijwonen? Heb je vragen over de GAO? Of wil je een afspraak maken om je plan toe te lichten? Heb je vragen over de behandeling van je plan? Neem contact op met 1 van de secretarissen via 14 033.