Veelgestelde vragen en antwoorden Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte beschrijft de (stapsgewijze) aanpak richting een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving. De Transitievisie Warmte geeft per buurt of wijk aan wat het te verwachten eindbeeld is (temperatuurniveau, collectief of individueel) en welke maatregelen bewoners in de tussentijd kunnen nemen. Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen.

Over de Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte beschrijft de route en het tijdpad voor de (stapsgewijze) aanpak richting een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving. De Transitievisie Warmte geeft per buurt of wijk aan wat het te verwachten eindbeeld is (temperatuurniveau, collectief of individueel) en welke maatregelen bewoners in de tussentijd kunnen nemen.

Dat betekent niet dat er al besloten is welk warmtesysteem of welke warmtebron gebruikt moet worden. Of hoe er geïsoleerd kan worden. En ook niet wanneer een buurt aardgasloos wordt. Dit soort keuzes worden pas later, in goed overleg met bewoners en bedrijven uit de buurten en wijken gemaakt. De Transitievisie Warmte kan worden gezien als een startpunt. Een eerste inventarisatie van kansen en mogelijkheden, voor een gesprek met de buurten en wijken. Doel is om uiteindelijk samen tot een goed plan te komen dat bijdraagt aan een aardgasvrije toekomst.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. Hiermee wordt een landelijk beeld verkregen over de voortgang van de aanpak richting aardgasvrije wijken. Het Klimaatakkoord streeft naar 1,5 miljoen woningen van het aardgas af voor 2030 en een verlaging van de CO2-uitstoot van 49% ten opzichte van 1990.

In de Warmtevisie hebben we een visie gegeven op verduurzaming van de warmtevoorziening. We hebben een aantal leidende principes vastgesteld en zoekrichtingen aangegeven per wijk voor het meest geschikte alternatief voor aardgas. Er is een planning opgenomen voor het opstellen van wijkwarmteplannen. Daarin wordt voor specifieke wijken de zoekrichting verder onderzocht, nog zonder een planning voor de uitvoering. In de Transitievisie Warmte gaat het juist om de uitvoering. Welke stappen gaan we zetten? Welke wijken zijn wanneer aan de beurt?

De Transitievisie Warmte is deels een technisch economisch vraagstuk en ook een maatschappelijk vraagstuk. Voor het eerste deel hebben we gebruik gemaakt van de Startanalyse, een rekentool die door de Rijksoverheid is ontwikkeld en die gemeenten gebruiken om een eerste inzicht te krijgen. Belangrijke uitgangspunten zijn verder dat de oplossingen die we kiezen schoon en effectief zijn, dat het financieel haalbaar is en we kiezen ook voor een flexibele en lerende aanpak. De uitkomsten zijn een startpunt voor het gesprek met de stad. Daarom hebben we deze uitkomsten en de keuzes binnen de Transitievisie Warmte uitgewerkt in een participatief proces met stakeholders uit de stad. Deze stakeholders zijn woningcorporaties, huurdersverenigingen, netbeheerder, energiebedrijven, vertegenwoordigers van bedrijventerreinen en duurzame wijkinitiatieven en bewoners.

In de Transitievisie Warmte is een volgorde van buurten en wijken voorgesteld waarin gesprekken in de stad plaats gaan vinden. Samen met de wijk verkennen we de uitkomsten van de technische analyse en wordt deze getoetst aan de praktijk in de wijk. Wat hebben bewoners of andere gebouweigenaren al gedaan om hun pand te verduurzamen? Welke ideeën leven er over de verschillende warmtestrategieën? Dit gebeurt samen met huis- en gebouweigenaren, met huurders en verhuurders en met ondernemers en bedrijven uit die wijken.

Na de verkenningsfase starten we in overleg met de bewoners en bedrijven met het opstellen van een Wijkwarmteplan (WWP). Dit als tussenstap naar een Wijkuitvoeringsplan (WUP). De definitieve planning om een buurt of wijk van het aardgas af te halen én de daadwerkelijke keuze voor het warmtealternatief wordt pas gemaakt bij het op- en vaststellen van het WUP.

Uiteindelijk moeten alle wijken voor 2050 van het gas af. In 2025 wordt Transitievisie Warmte geactualiseerd. Tussen nu en 2025 starten we met een verkenning in die wijken waarvan we al zeker weten wat de beste optie is. Gaandeweg leren we steeds meer en ontwikkelt de techniek, zodat we voort kunnen bouwen op nieuwe inzichten en lessen vanuit Amersfoort en andere gemeenten. Op de pagina Amersfoort aardgasvrij vind je een link naar een kaart waarin je per wijk de planning, de warmtestrategie en het advies te vinden zijn.

Ja, dat kan. Er komt per wijk een wijkwarmteplan en een wijkuitvoeringsplan. De gemeente zal iedereen in de wijk benaderen met de vraag of je wilt meedenken.

Dit wordt gezamenlijk met alle inwoners en stakeholders bepaald in het wijkwarmteplan. Dit zal per wijk/buurt verschillen.

De oplossing voor een andere warmtebron zal per wijk/buurt verschillen. Als huiseigenaar hoef je niet te wachten tot de gemeente met jouw wijk in gesprek gaat over aardgasvrij worden. Je kunt zelf al aan de slag met verduurzamingsmaatregelen treffen in huis. Op de website van het Duurzaam Bouwloket vind je tips en advies.

Over de wijken/buurten in de Transitievisie Warmte

Als het kostentechnisch niet haalbaar lijkt om een wijk voor 2030 van het gas af te halen, is deze niet zo opgenomen in de Transitievisie Warmte. Dat betekent dat bewoners langer de tijd hebben om hun huis voor te bereiden om van het gas af te gaan. In de Transitievisie Warmte staat aangegeven wat globaal de beste stappen zijn om dit te doen. Het Duurzaam Bouwloket kan je een advies op maat geven.

In de Transitievisie Warmte is een volgorde van buurten en wijken voorgesteld waarin de gesprekken in de stad plaats gaan vinden. De gemeente zal iedereen in de wijk benaderen met de vraag om mee te denken. De Transitievisie Warmte betekent niet dat er al besloten is welk warmtesysteem of welke warmtebron gebruikt moet worden. Of hoe er geïsoleerd kan worden. En ook niet wanneer een buurt aardgasloos wordt. Dit soort keuzes worden pas later, in goed overleg met bewoners en bedrijven uit de buurten en wijken gemaakt. De Transitievisie Warmte kan daarmee worden gezien als een startpunt, een eerste inventarisatie van kansen en mogelijkheden, voor een gesprek met de buurten en wijken, met als doel uiteindelijk samen tot een goed plan te komen dat bijdraagt aan een aardgasvrije toekomst.

Op de pagina Amersfoort aardgasvrij vind je een link naar een kaart waarin je per wijk de planning, de warmtestrategie en het advies te vinden zijn.

Er zijn subsidies beschikbaar voor het verduurzamen van jouw woning. Via de website van het Duurzaam Bouwloket vind je meer informatie.

Wanneer wij aan de slag gaan, informeren wij je daarover. Houd voor meer informatie de pagina Amersfoort aardgasvrij in de gaten. Je kunt je ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief Amersfoort Duurzaam.

Over warmtetechnieken

Voor een advies over het aanschaffen van een nieuwe cv-ketel, raden wij je aan om contact op te nemen met het Duurzaam Bouwloket voor een persoonlijk advies. Kijk voor meer informatie op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Voor een advies over het aanschaffen van een warmtepomp, raden wij je aan om contact op te nemen met het Duurzaam Bouwloket voor een persoonlijk advies. Kijk voor meer informatie op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Lees meer over biomassa op de pagina Biomassa in Amersfoort.