Toegankelijk onderwijs

Algemeen

We hebben als doel dat alle inwoners zich kunnen ontwikkelen tot competente en weerbare volwassenen. We stellen kinderen en jongeren in staat op te groeien in een veilige en stimulerende (thuis)omgeving, waarbij zij hun talenten kunnen ontwikkelen en zich kunnen ontplooien. In veilige en toegankelijke schoolgebouwen.

Optimale ontwikkeling

De Amersfoortse jeugd, ongeacht achtergrond of beperking, krijgt alle kansen zich optimaal te ontwikkelen en talenten te ontplooien. In het eigen gezin en de eigen wijk. Een schoolcarrière sluit aan op wensen en mogelijkheden en biedt de kans het beste uit zichzelf te halen. Eventuele ondersteuning of zorg wordt in samenhang met het onderwijs geboden.

Klas_png

Initiatieven

Er zijn veel initiatieven, ook op scholen zelf, om het onderwijs inclusief te maken. Denk aan huiswerkbegeleiding, opvoedondersteuning en het mogelijk maken van samen spelen.

Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs

In het Uitvoeringsprogramma Jeugd & Onderwijs 2022-2024 staat wat Amersfoort samen met partners in de stad doet om alle kinderen gelijkwaardig, gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien. Hier hoort ook het stimuleren van inclusief onderwijs bij. Zo besteden we onder meer aandacht aan diversiteit, kansengelijkheid en een naschools activiteitenaanbod. Voor ieder kind en iedere jongere bieden wij maatwerk. Op de pagina Uitvoeringsprogramma Jeugd & Onderwijs lees je hier meer over.

Scholen

De gemeente en schoolbesturen hebben gezamenlijk besloten om alle 100 verouderde schoolgebouwen in de komende 40 jaar te vervangen voor nieuwbouw. De gebouwen worden dan allemaal duurzaam en toegankelijk.

Op de pagina Onderwijs en jeugd is informatie te vinden over bestaande toegankelijkheidsinitiatieven in het onderwijs.

Contact

Team toegankelijk: