Projectsubsidies journalistiek

Deze subsidie stimuleert journalistieke producties die gericht zijn op Amersfoort en relevant zijn voor Amersfoorters. De subsidie ondersteunt projecten die vernieuwing tot stand brengen in het lokale medialandschap. De nadruk ligt daarbij op het gebruik van nieuwe toepassingen en het bereiken van een bredere doelgroep.

Projectsubsidies journalistiek

U kunt een aanvraag indienen voor 1 februari of voor 1 juni 2021

Pitches voor de 1e ronde vinden plaats op donderdag 4 maart 2021. Vanwege de huidige corona-maatregelen zullen de pitches digitaal plaats vinden.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente? Stuur dan het volgende mee:

 • de statuten of het reglement
 • een opgaaf van de bestuurssamenstelling
 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel

  Zelfstandig werkende journalisten, publieke media instellingen, mediabedrijven en studenten journalistiek (hbo, wo) kunnen subsidie aanvragen.

  Het doel van deze regeling is het versterken en vernieuwen van de lokale journalistiek en het media-aanbod in Amersfoort. De gemeente stimuleert met de projectsubsidies journalistieke producties die gericht zijn op Amersfoort en relevant zijn voor Amersfoorters. Ook ondersteunt de gemeente projecten die vernieuwing tot stand brengen in het lokale medialandschap. Daarbij ligt de nadruk op het gebruik van nieuwe toepassingen en het bereiken van een bredere doelgroep.

  • Zelfstandig werkende journalisten, publieke media instellingen, mediabedrijven en studenten journalistiek (hbo, wo) kunnen subsidie aanvragen.
  • De betrokken journalist(en) beschikken aantoonbaar over journalistieke of andere schrijfervaring.
  • Het aan te vragen subsidiebedrag is maximaal € 7.500.
  • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of organisatie.
  • Uitsluitend kosten die direct aan de/het betreffende activiteit/product zijn toe te rekenen kunnen voor subsidie in aanmerking komen.
  • Niet subsidiabel zijn kosten voor huur van werkruimtes, materialen, reis- en verblijfkosten, tenzij die aantoonbaar toe te rekenen zijn aan het project.
  • Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen zijn:

   • Aankoop van (audiovisuele) apparatuur
   • Structurele kosten, zoals maandelijkse huurlasten, telefoonabonnementen
   • De kosten voor de uitgave van een boek
   • Onvoorziene kosten die meer dan 5% van de totale begroting zijn.
  • Het project start binnen 3 maanden na de subsidieverlening. Het project heeft een doorlooptijd van maximaal één jaar.

     U kunt een voorstel insturen met het online aanmeldformulier. U meldt zich daarmee aan en kunt het projectplan en een bijlage als pdf uploaden.

     Tip: Voor dit formulier heeft u DigiD nodig.

     Het projectplan moet voorzien zijn van een handtekening van de aanvrager.

     De aanvraag bestaat uit:

     • het ingevulde aanmeldformulier
     • een projectplan van maximaal 4 A4
     • een sluitende begroting. Daarvoor kunt u dit format gebruiken (niet verplicht):
     • biografie van de maker(s) (liefst via link naar website en/of LinkedIn-profiel)
     • (link naar) eerdere producties van de betrokken journalist(en)
     • een toezegging van een uitgever of een redactie waaruit blijkt dat deze bereid is de publicatie te verzorgen.

     Let op: in verband met de privacyregels mogen de uploads GEEN adres-, telefoon- of mail- en bankgegevens bevatten. Uw adresgegevens vult u uitsluitend in bij de invulvelden in het digitale aanmeldformulier.

     Jaarlijks zijn er twee aanvraagrondes. Aanvragen moeten voor het subsidiejaar 2021 vóór 1 februari 2021 en vóór 1 juni 2021 ingediend worden. Onderdeel van de aanvraag is een mondelinge presentatie aan de commissie.

     Aanvragen worden getoetst aan het doel van de regeling en onderstaande criteria. Daarbij geldt dat een aanvraag op elk van de criteria onder a en b minstens drie punten moet behalen:

     • a. Journalistieke kwaliteit
     • b. Zakelijke kwaliteit
     • c. Maatschappelijke relevantie
     • d. Bereik
     • e. Talentontwikkeling
     • f. Innovatie

     De verdeling van de punten is als volgt:

     • Voor elk van de criteria a tot en met d zijn maximaal 5 punten te behalen.
     • Voor elk van de criteria e en f zijn maximaal 2 punten te behalen.

     Een toelichting op de criteria vindt u in de subsidieregeling.

     Aanvragen worden voorgelegd aan de commissie. Die stelt aan de hand van de tijdig ingediende en volledige aanvragen een rangorde vast op grond van de beoordelingscriteria. De toetsing levert een gemotiveerd advies op over de toe te kennen en af te wijzen subsidies. De commissie brengt advies uit aan het college.

     Als de aanvraag voldoende scoort op journalistieke en zakelijke kwaliteit, wordt de aanvrager uitgenodigd voor een gesprek met de commissie.

     Hebben twee of meer aanvragen een gelijk aantal punten en is hun plaats in de rangschikking zo dat de som van de toe te kennen maximale subsidiebedragen het subsidieplafond overstijgt? Dan vindt rangschikking van deze aanvragen plaats aan de hand van het behaalde aantal punten op de som van de beoordelingscriteria onder e en f.

     Als voor het project een vergunning verplicht is, dan wordt de subsidie onder voorbehoud toegekend. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning. U kunt een vergunning aanvragen bij het Vergunningenloket.

     In 2021 is er voor deze subsidie € 46.700,- euro beschikbaar. Het beschikbare plafond wordt gelijkelijk verdeeld over de twee subsidierondes die jaarlijks plaatsvinden. Het gedeelte van het plafond dat voor de eerste ronde is bestemd maar na de eerste ronde niet is verbruikt, komt beschikbaar voor de tweede ronde.