Samenvatting collegebesluiten 9 juli 2024

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken.

Hamerstukken 

Bouw van twee-onder-een-kap-woning Roerstraat 28 -30 mogelijk 

Het college van B en W wil de bouw van een twee-onder-een-kapwoning op de percelen Roerstraat 28-30 toestaan. Als de gemeenteraad ook geen bedenkingen heeft, geeft de gemeente de omgevingsvergunning voor de bouw af. Omdat de woningen niet passen binnen het huidige omgevingsplan, is een uitgebreide vergunningprocedure noodzakelijk. Belanghebbenden hebben kunnen reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning. Ondanks aangebrachte wijzigingen in het bouwplan is er één zienswijze namens 7 bewoners van de Lingestraat ingediend. De zienswijze is voor de gemeente geen aanleiding voor het wijzigen van de ontwerp-omgevingsvergunning. 

Nieuwe subsidieregelingen wijkgerichte activiteiten en wijkontmoetingsplekken 

De gemeente vindt ontmoeting belangrijk, met name voor inwoners in een kwetsbare positie en om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom ondersteunt de gemeente wijkactiviteiten en ontmoeting door middel van subsidieregelingen. Deze regelingen zijn vernieuwd. Het college nam daarover een besluit. Per 1 januari 2025 gaan subsidieregelingen in voor:  

 • Wijkactiviteiten door vrijwilligers tot en met €2.500,-,  
 • Wijkactiviteiten door vrijwilligers vanaf €2.500,- of door betaalde arbeidskracht(en),  
 • Sociaal beheer wijkontmoetingsplekken en  
 • Stedelijke ontmoetingsactiviteiten en lichte ondersteuning van inwoners.  

Deze nieuwe regelingen vervangen de subsidieregeling Projecten#indebuurt en de subsidieregeling Ondersteuning wijkcentra Amersfoort 2022. Initiatiefnemers kunnen op basis van de nieuwe regelingen een subsidie aanvragen. Meer informatie is te vinden op de website via: Regelingen activiteiten en ontmoetingsplekken | Gemeente Amersfoort.

Ruimtelijke Investeringsagenda Amersfoort (RISA) vastgesteld 

Het college heeft grote ambities die zijn verwoord in de omgevingsvisie Gezond Samenleven. Voor de realisatie van de omgevingsvisie is de RISA een van de instrumenten die het college helpt om bij de financiële knelpunten en het tekort aan organisatiecapaciteit een afweging te maken. De RISA geeft een overzicht van de investeringsbehoefte die de uitvoering van de omgevingsvisie met zich meebrengt. In de RISA wordt het overzicht dat naar voren komt vanuit het portfoliomanagement tegen aangelegd. Dat helpt het college bij het stellen van prioriteiten. 

Continuïteit van dienstverlening reisdocumenten 

Vanaf 2014 is de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten verlengd van 5 naar 10 jaar. Hierdoor heeft Gemeente Amersfoort van 2024 tot 2029 een piek in het aantal aanvragen voor nieuwe reisdocumenten. De gemeente waarschuwt inwoners eerder en vaker om op tijd een afspraak te maken als zij een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart nodig hebben. Hierdoor is het de gemeente gelukt om de wachttijd voor nieuwe reisdocumenten te beperken tot ongeveer 3 weken.  

Stand van zaken Rietveldpaviljoen 

Gemeente Amersfoort wil dat het Rietveldpaviljoen weer een betekenisvolle invulling krijgt voor de stad en daarmee behouden blijft en toegankelijk is voor de stad en de regio. Dit gebeurt door een nieuwe invulling te geven aan het Rietveldpaviljoen waardoor het museale aanbod in de stad wordt versterkt en aanvullend is op het huidige museale palet met lokale, regionale en landelijke uitstraling. Daarnaast wordt het Rietveldpaviljoen verduurzaamd en gerenoveerd, waarbij het monumentale pand toekomstbestendig blijft. 

Besluit nadere regel subsidie Veilig Thuis Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2025 

Het contract met de huidige uitvoerende organisatie (Samen Veilig Midden Nederland en onderaannemers het Leger Des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en de William Schrikker Stichting) loopt ten einde per 1 januari 2025. We zijn met 26 betrokken gemeenten het proces gestart om tot een nieuwe aanbieder te komen per 1 januari 2026. Om 2025 te kunnen overbruggen, is mandaat verleend aan de gemeente Utrecht om de nadere regel subsidie te publiceren, mede de beoordeling, toekenning en communicatie van de nadere regeling te verzorgen. Het is een verlenging van het construct van de samenwerking van alle 26 gemeenten van de afgelopen jaren. Zo bieden we voor 2025 een stevige basis voor stabiliteit in de uitvoering van de jeugdbescherming, jeugdreclassering en de taken van Veilig Thuis.

Openstelling tweede ronde Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling 2024 

Vanaf 15 juli is de subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling weer beschikbaar. Hiermee ondersteunt de gemeente Amersfoort innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners die bijdragen aan hergebruik van afval en grondstoffen, energiebesparing of duurzame energieopwek. 

Pilot Woningdelen  

Als onderdeel van het deelomgevingsprogramma ‘beter benutten van de bestaande woningvoorraad’, onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om meer mensen in een woning te laten wonen. Een voorbeeld hiervan is woningdelen. Woningcorporatie Portaal en gemeente Amersfoort bereiden een pilot woningdelen voor, bedoeld voor de doelgroep jongeren (18- 27 jaar). Na akkoord van het college werken Portaal en de gemeente een communicatiestrategie uit. Het is de bedoeling dat na de zomer woningzoekenden op de hoogte zijn van deze mogelijkheid en dat ze weten hoe ze daarvoor in aanmerking kunnen komen. 

Reactie Constructieve Veiligheid Parkeergarages  

Na het instorten van de hellingbanen bij een parkeergarage in Nieuwegein heeft de provincie Utrecht aan de gemeente Amersfoort gevraagd haar te informeren of de constructieve veiligheid van parkeergarages met hellingbanen in de gemeente Amersfoort voldoende in beeld is en over eventuele stappen die de gemeente Amersfoort gaat zetten. De gemeente Amersfoort laat via een brief aan de provincie weten dat het de veiligheid van parkeergarages voldoende in beeld heeft en dat nut en noodzaak van eventuele aanvullende controles of onderzoeken wordt afgewogen zodra de conclusies van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bekend zijn.

Brief Terugkoppeling op eindrapport Beoordeling constructief dossier 

De provincie Utrecht heeft in een aantal gemeenten (niet in Amersfoort) een onderzoek gedaan naar de hoe het onderwerp constructieve veiligheid bij gemeenten in het beleidsproces van Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) en in de praktijk is geborgd. De provincie Utrecht heeft het eindrapport van dit onderzoek aangeboden en door middel van een brief reageert Amersfoort op dat eindrapport. In die brief geeft de gemeente Amersfoort aan dat veel van de aanbevelingen al in de dagelijkse werkwijze van adviseurs en inspecteurs zijn opgenomen. Een deel van de aanbevelingen is niet van toepassing omdat wij extern geen constructief adviseurs inhuren. Voor een aantal aanbevelingen geldt dat we ons eigen proces kunnen verrijken.

Prestatieafspraken Woonzorg 

De gemeente maakt prestatieafspraken met Woonzorg Nederland voor de periode 2024 – 2025. Deze woningcorporatie draagt bij aan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor ouderen. Zij investeert in de kwaliteit en de duurzaamheid van haar woningbezit. Woonzorg draagt met haar specifieke kennis van ouderenhuisvesting bij aan de de verdere ontwikkeling van gemeentelijk beleid in het kader van het omgevingsprogramma volkshuisvesting.

Verlenen omgevingsvergunning BOPA verplaatsbare woningen Bovenduist 

Vanwege de grote woningvraag wil de gemeente samen met de Alliantie snel 300 verplaatsbare woningen realiseren op een locatie waar de komende jaren de nieuwe wijk Bovenduist komt. Het plan past niet in de huidige bestemming ‘agrarisch’. Daarom is een tijdelijke afwijking van het omgevingsplan nodig. De Alliantie heeft een omgevingsvergunning voor 8 jaar aangevraagd voor dit plan en een tijdelijke bewaarplaats voor grond/zand. De ontwerp omgevingsvergunning heeft inmiddels 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Omdat de raad het bindend advies heeft uitgebracht en geen aanpassingen nodig zijn, kan het college nu besluiten om de vergunning te verlenen.

Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving 

De gemeenteraad stemde op 18 juni 2024 in met de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA). Het RWA geeft inwoners met een arbeidsbeperking een werkplek bij Amfors, sociale werkvoorziening in de regio Amersfoort.  

Wijziging organisatiebesluit en Bevoegdhedenbesluit gemeente Amersfoort 2024 i.v.m. vervanging gemeentesecretaris 

De vervanging van de algemeen directeur/gemeentesecretaris bij diens afwezigheid is geregeld in het Organisatiebesluit gemeente Amersfoort 2024. Hierin zijn vier locosecretarissen aangewezen. De directeur is eerste locosecretaris. Als beide directeuren afwezig zijn wordt de directeur/gemeentesecretaris vervangen door respectievelijk de afdelingsmanager Bestuur, Strategie en Veiligheid (2de loco secretaris), de themadirecteur Dienstverlening (3de locosecretaris) en de themadirecteur Sociaal Domein (4de locosecretaris). 

Functieverruiming op bedrijventerreinen beperkt   

Het college van B en W wil voorkomen dat er op bedrijventerreinen in Amersfoort ontwikkelingen plaatsvinden die niet passen in het toekomstige beleid voor het gebied.  Daarom heeft het een zogeheten voorbereidingsbesluit genomen. Het gaat specifiek om in de deelgebieden ‘Bedrijventerreinen e.o. en Snelwegen (m.u.v. industrieterrein Isselt)’ en ‘De Wieken-Vinkenhoef, kavel 21’ uit het omgevingsplan. Er is een stijgend tekort aan beschikbare ruimte op bedrijventerreinen terwijl er wel behoefte is. De gemeente wil de ruimtebehoefte van bedrijven zoveel mogelijk binnen de bestaande stad opvangen, maar wel op de meest geschikte plaats. Daarom werkt de gemeente aan een kader voor het economisch perspectief voor bedrijvigheid in de stad. 

Tweede besluit tot wijziging van de beleidsregels energiearmoede Amersfoort 

Amersfoorters met een laag inkomen krijgen hulp bij het verlagen van de energiekosten. Het college heeft die gemeentelijke regeling met een jaar verlengd. De regeling is bestemd voor inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm en groepen inwoners uit buurten waarbij sprake is van een slechte energiekwaliteit van de woning.  

Beleidsregels vergoedingen transgender personen en personen in een kwetsbare situatie 

Amersfoort is een inclusieve stad. Hier mag iedereen zijn zoals die is. Een geslachtswijziging is voor een transgender persoon een grote stap in de richting van volledig jezelf kunnen zijn. Als gemeente willen we drempels weghalen die transgender personen ervaren in een transitie. Gemeente Amersfoort vergoedt eenmalig de kosten van het deskundigenoordeel en -verklaring. Daarnaast kunnen transgender personen en personen die psychisch hinder ervaren eenmalig de kosten voor de wijziging van hun identiteitsdocumenten vergoed krijgen. Voorwaarde is wel dat ze minder dan 150 procent van het minimumloon verdienen. 
 

Onderstaande schriftelijke raadsvragen zijn beantwoord 

 • (overbodig) Sovee faillissement 
 • Advies GGD regio Utrecht Vreelands flats 
 • Leegstand 

Onderstaande collegeberichten zijn afgelopen week verstuurd:

 • Aanvraag omgevingsvergunning Nieuweweg 4 
 • In gesprek met horecaondernemers over terrassenbeleid 
 • Stand van zaken parkeergarage Breestraat 
 • Terugkoppeling schadeafhandeling heien nieuwbouw Huis voor de Stad 
 • Verlenen omgevingsvergunning voor uitgebreide buitenplanse omgevingsplanactiviteit met bindend advies ‘Verplaatsbare woningen en tijdelijk grond’ 
 • Buurtbus 572 rijdt vanaf 7 juli niet meer door Hooglanderveen 
 • Tijdelijk extra deelauto’s bij Amersfoort Centraal en station Schothorst 
 • Bewonersinitiatieven vragen om flexibele houding en maatwerk 

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken en gepubliceerde collegeberichten? Bekijk deze op de website Politiek Portaal.