Oplaadpunten elektrische auto's

In de gemeente Amersfoort komen steeds meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. De gemeente stimuleert elektrisch rijden; dit is stil, goed voor de luchtkwaliteit (minder fijnstof) en draagt bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Op deze pagina vindt u meer informatie over waar de oplaadpunten te vinden zijn of hoe u een oplaadpunt kunt aanvragen en hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met een aanvraag.

Oplaadpunten elektrische auto's

In verband met Corona duurt het plaatsen van openbare laadpalen helaas langer dan de planning. Op dit moment zijn er twee marktpartijen waar de gemeente Amersfoort mee samenwerkt, namelijk Park ‘n Charge en Allego. Bij Allego is de wachttijd langer en daar kunnen op dit moment geen nieuwe aanmeldingen worden gedaan. Om de wachttijden te spreiden is het beter om ook andere bedrijven voor het plaatsen van openbare laadpalen te benaderen. Hierbij kunt u op internet via Google naar een leverancier in de regio zoeken ‘ aanvragen openbare laadpaal gemeente Amersfoort’.

Overzicht oplaadpunten

Op de website www.oplaadpalen.nl vindt u een actueel overzicht van de (openbare) oplaadpunten voor elektrische auto’s in Amersfoort.

Wanneer een oplaadpaal in een gebied staat waar vergunning parkeren of betaald parkeren geldt, dan geldt de vergunning- of betaalplicht ook tijdens het opladen van uw elektrische auto. Op deze website vindt u een plattegrond en meer informatie.

Linksboven kunt u in het zoekveld 'Amersfoort' invullen of beweeg met het pijltje/ cursor van de muis en houd de rechtermuisknop ingedrukt om de kaart naar Amersfoort te verplaatsen. Met het + teken en - teken kunt u de kaart groter of kleiner maken.

Parkeren bij oplaadpunten

Wat mag er wel of niet als u wilt parkeren bij een oplaadpunt. De informatie vindt u hieronder.

Gereserveerde parkeervakken

Elk oplaadpunt heeft twee aansluitpunten en aan beide kanten een parkeervak. Bij het plaatsen van een laadpaal wordt doorgaans eerst één parkeervak gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s. Later wordt mogelijk ook het tweede vak gereserveerd. Welke parkeervakken zijn gereserveerd is te zien aan de pijlen onder het verkeersbord dat bij de laadpaal staat. Als aanvulling op het verkeersbord staat er vaak ook een kruis op het gereserveerde parkeervak. In een gereserveerd parkeervak mag een auto alleen staan als deze aan het opladen is en met een kabel is verbonden aan de laadpaal. Het is niet toegestaan om uw (elektrische) auto te parkeren in een gereserveerd parkeervak, zonder dat u uw auto oplaadt.

Het niet-gereserveerde parkeervak mag ook worden gebruikt voor het parkeren van zowel elektrische als niet-elektrische auto’s.

Wanneer het gebruik van een laadpaal boven de 2.500 kWh komt, kan een tweede vak worden gereserveerd voor het laden van elektrische auto’s. Ook dit parkeervak mag dan alleen gebruikt worden voor het opladen van elektrische auto’s.

Is de batterij van uw auto opgeladen? Verplaats deze dan zodat iemand anders de laadpaal kan gebruiken.

Gebieden met vergunningparkeren of betaald parkeren

Als de oplaadpaal in een gebied staat waar vergunningparkeren of betaald parkeren geldt. Dan geldt de vergunning- of betaalplicht ook tijdens het opladen van uw elektrische auto.

Aanvragen oplaadpunt openbare weg

Het aanvragen en plaatsen van oplaadpunten aan de openbare weg gebeurt in Amersfoort door marktpartijen. U doet een aanvraag dus niet bij de gemeente, maar bij een marktpartij. Die dient de aanvraag bij de gemeente in, waarop de gemeente de aanvraag toetst en beoordeelt om te bepalen of de laadpaal geplaatst mag of kan worden.

Het realiseren van een oplaadpunt op eigen terrein is de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar van het terrein. In verband met veiligheid en toegankelijkheid is het niet wenselijk om een kabel van een elektrische auto over de stoep te leggen, ook niet als er bijvoorbeeld een afdekmat wordt gebruikt. Op basis van artikel 2:15 in de APV wordt dit dan ook niet toegestaan.

Aanvragen

Marktpartijen bij wie u op dit moment een aanvraag kunt doen, zijn Park 'n Charge en Allego. U vraagt een oplaadpunt aan via www.parkncharge.nl/particulier, of www.openbaarladen.nl (Allego). We zijn niet gebonden aan deze partijen. Als u een eigen marktpartij heeft, kunnen zij contact met de gemeente opnemen.

Kosten

De aanvraag van een oplaadpunt kost u niets. De marktpartij zorgt voor plaatsing. Als u daarna gebruik wilt maken van de laadpaal, betaalt u het markttarief voor opladen.

Criteria beoordeling aanvraag

De gemeente toetst een aanvraag voor een oplaadpunt aan de beleidsregels [pdf]. Daarbij kijkt de gemeente onder meer naar:

  • (mogelijkheden voor) clustering van oplaadpunten
  • vindbaarheid
  • zichtbaarheid
  • doorgang voor ander verkeer en belemmeringen van ander straatmeubilair en (openbaar) groen
  • uiterlijk
  • beheer en aansprakelijkheid

De gemeente verleent medewerking aan de realisatie van een oplaadpunt aan de openbare weg voor alle inwoners van Amersfoort die geen eigen parkeerplaats hebben. Ook verleent de gemeente medewerking als er in uw buurt niet genoeg mogelijkheden zijn voor het opladen bij bestaande openbare oplaadpunten. VvE’s, parkeergarage-exploitanten en bedrijven met parkeerplaatsen worden geacht zelf voorzieningen te treffen.

Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd openbaar toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. U krijgt dus geen eigen oplaadpunt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk e-rijders er gebruik van kunnen maken.

Duur aanvraag

Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. Het aanvragen van een laadpaal neemt dan ook behoorlijk wat tijd in beslag. In het proces zijn we van meerdere factoren afhankelijk, zoals van het vinden van een geschikte locatie die aan alle criteria voldoet, het afwachten van de wettelijke bezwaarperiode van het verkeersbesluit van zes weken, maar ook zijn we afhankelijk van aannemers en de netbeheerder. Gemiddeld duurt de gehele procedure 6 maanden.

Snellaadpalen

Een snellaadpaal kan in korte tijd de accu van een elektrisch voertuig opladen. Dat betekent dat een snellaadpaal een ander doel heeft dan een gewone laadpaal. Een snellaadpaal komt daarom op een andere plek te staan: Niet in een woonwijk, maar juist op plekken waar een auto gemiddeld een half uur staat geparkeerd. Bijvoorbeeld een parkeerterrein bij de supermarkt, een winkelcentrum of bouwmarkt.

Wilt u een snellaadpaal bij u in de buurt? Alleen een exploitant van snellaadpalen kan daarvoor een aanvraag bij de gemeente doen. De gemeente toetst de aanvraag aan een aantal criteria uit de beleidsregel. Vervolgens bepaalt de gemeente de exacte locatie van de snellaadpaal en de aan te wijzen parkeerplekken.

Wilt u als exploitant snellaadpalen plaatsen in de openbare ruimte van Amersfoort? Neem dan contact op via laadpalen@amersfoort.nl.

De procedure wat betreft oplaadpunten

Hieronder vindt u meer informatie over het laden van uw elektrische auto bij oplaadpunten.

Gereserveerde parkeervakken

Elk oplaadpunt heeft twee aansluitpunten en aan beide kanten een parkeervak. In eerste instantie is meestal één van deze parkeervakken gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s. Dit gereserveerde vak is te herkennen doordat het afgekuisd is. De elektrische auto mag alleen in dit afgekruiste vak staan wanneer deze aan het opladen is en met een kabel is verbonden aan de laadpaal. Het is niet toegestaan om uw (elektrische) auto te parkeren bij een oplaadpunt.

In het niet-afgekruiste vak mag vooralsnog geparkeerd worden, door zowel elektrische auto’s als niet-elektrische auto’s. Wanneer het gebruik van de laadpaal boven de 2.500 kWh komt, wordt dit tweede vak ook afgekruist. Ook dan geldt de regel dat deze plek alleen bedoeld is voor het opladen van de elektrische auto.

Bekendmaking aanvraag en bezwaar

Van een goedgekeurde aanvraag voor een oplaadpunt kan de gemeente een verkeersbesluit maken en publiceren. Deze wordt op verschillende manieren bekendgemaakt. Hieronder vindt u waar de bekendmakingen te vinden zijn en hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met een besluit.

Publicatie verkeersbesluit laadpalen

De gemeente verwerkt de aanvraag van een laadpunt in een verkeersbesluit. De verkeersbesluiten worden, net zoals alle andere vergunningen, gepubliceerd in de officiële bekendmakingen van de Gemeente Amersfoort in de Stadsberichten. Daarnaast kunt u ze terugvinden in de Staatscourant.

Bezwaar maken tegen aanvraag laadpaal

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Geef in het bezwaarschrift met redenen aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen 6 weken nadat het besluit is verstuurd. In het overzicht (zie Publicatie verkeersbesluit laadpalen, hierboven) van de verleende vergunningen staat de datum van het versturen van het besluit vermeld.

Versturen bezwaarschrift per post

Richt het bezwaarschrift aan: Burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Versturen bezwaarschrift online

Meer informatie over het maken van bezwaar staat op www.amersfoort.nl/bezwaar. U vindt daar ook een formulier om online een bezwaarschrift in te dienen. Om online bezwaar te maken heeft u een DigiD nodig.

Verzoek tot schorsen bij rechtbank

In principe heeft het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking. Dit betekent dat de houder van een vergunning van zijn vergunning gebruik kan maken, ook al is er een bezwaarschrift ingediend. Wanneer u de werking van een besluit wilt laten schorsen, kunt u de rechtbank Midden-Nederland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Verzoek om voorlopige voorziening per post

Stuur het verzoek om voorlopige voorziening naar: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee naar de rechtbank.

Verzoek om voorlopige voorziening online

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via website van rechtspraak.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Contact over aanvraag

Mail naar: laadpalen@amersfoort.nl


Storing laadpaal melden

Allego laadpaal

0800 3745337

Park 'n Charge laadpaal

0171 5681906Meer weten over elektrisch rijden?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform