Oplaadpunten elektrische auto's

In de gemeente Amersfoort komen steeds meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. De gemeente stimuleert elektrisch rijden; dit is stil, goed voor de luchtkwaliteit (minder fijnstof) en draagt bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Op deze pagina vindt u meer informatie over waar de oplaadpunten te vinden zijn of hoe u een oplaadpunt kunt aanvragen en hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met een aanvraag.

Oplaadpunten elektrische auto's

Overzicht oplaadpunten

Op de website www.oplaadpalen.nl vindt u een actueel overzicht van de (openbare) oplaadpunten voor elektrische auto’s in Amersfoort.

Linksboven kunt u in het zoekveld 'Amersfoort' invullen of beweeg met het pijltje/ cursor van de muis en houd de rechtermuisknop ingedrukt om de kaart naar Amersfoort te verplaatsen. Met het + teken en - teken kunt u de kaart groter of kleiner maken.

Parkeren bij oplaadpunten

Wat mag er wel of niet als u wilt parkeren bij een oplaadpunt. De informatie vindt u hieronder.

Afgekruisde parkeervakken

Elk oplaadpunt heeft 2 aansluitpunten en aan beide kanten een parkeervak. Meestal is één van deze parkeervakken gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s. Op dit vak staat een kruis. De auto mag hier alleen staan als deze aan het opladen is en met een kabel is verbonden aan de laadpaal. In het andere vak mogen ook andere parkeerders staan.

Gebieden met vergunningparkeren of betaald parkeren

Als de oplaadpaal in een gebied staat waar vergunningparkeren of betaald parkeren geldt. Dan geldt de vergunning- of betaalplicht ook tijdens het opladen van uw elektrische auto.

Storing laadpaal melden

Als er onverwachts een storing optreedt, dan belt u met het nummer dat weergegeven wordt op de laadpaal. Zorg ervoor dat u het referentienummer van de laadpaal bij de hand houdt, dit nummer staat op de laadpaal.

Allego laadpaal

Het landelijke storingsnummer: 0800 3745337

Park 'n Charge laadpaal

Het landelijke storingsnummer: 0171 5681906

Aanvragen oplaadpunt openbare weg

Het aanvragen en plaatsen van oplaadpunten aan de openbare weg gebeurt in Amersfoort door marktpartijen. U doet een aanvraag dus niet bij de gemeente, maar bij een marktpartij. Die dient de aanvraag bij de gemeente in, waarop de gemeente de aanvraag toetst en beoordeelt om te bepalen of de laadpaal geplaatst mag of kan worden.

Het realiseren van een oplaadpunt op eigen terrein is de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar van het terrein.

Aanvragen

Marktpartijen bij wie u op dit moment een aanvraag kunt doen, zijn Allego en Park 'n Charge. U vraagt een oplaadpunt aan via openbaarladen.nl/amersfoort of www.parkncharge.nl/particulier.

Kosten

De aanvraag van een oplaadpunt kost u niets. De marktpartij zorgt voor plaatsing. Als u daarna gebruik wilt maken van de laadpaal, betaalt u het markttarief voor opladen.

Criteria beoordeling aanvraag

De gemeente toetst een aanvraag voor een oplaadpunt aan de beleidsregels [pdf]. Daarbij kijkt de gemeente onder meer naar:

  • (mogelijkheden voor) clustering van oplaadpunten
  • vindbaarheid
  • zichtbaarheid
  • parkeerdruk
  • doorgang voor ander verkeer en belemmeringen van ander straatmeubilair en (openbaar) groen
  • uiterlijk
  • beheer en aansprakelijkheid

De gemeente verleent alleen medewerking aan een oplaadpunt aan de openbare weg als u niet op eigen terrein kunt opladen. En als er in uw buurt niet genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande publieke oplaadpunten.

Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd openbaar toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. U krijgt dus geen eigen oplaadpunt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk e-rijders er gebruik van kunnen maken.

Duur aanvraag

Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is 18 weken of langer. Daarin is 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces langer.

Bekendmaking aanvraag en bezwaar

Van een goedgekeurde aanvraag voor een oplaadpunt kan de gemeente een verkeersbesluit maken en publiceren. Deze wordt op verschillende manieren bekendgemaakt. Hieronder vindt u waar de bekendmakingen te vinden zijn en hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met een besluit.

Publicatie verkeersbesluit laadpalen

De gemeente verwerkt de aanvraag van een laadpunt in een verkeersbesluit. De verkeersbesluiten worden, net zoals alle andere vergunningen, gepubliceerd in de officiële bekendmakingen van de Gemeente Amersfoort in de Stadsberichten. Daarnaast kunt u ze terugvinden in de Staatscourant.

Bezwaar maken tegen aanvraag laadpaal

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Geef in het bezwaarschrift met redenen aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen 6 weken nadat het besluit is verstuurd. In het overzicht (zie Publicatie verkeersbesluit laadpalen, hierboven) van de verleende vergunningen staat de datum van het versturen van het besluit vermeld.

Versturen bezwaarschrift per post

Richt het bezwaarschrift aan: Burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Versturen bezwaarschrift online

Meer informatie over het maken van bezwaar staat op www.amersfoort.nl/bezwaar. U vindt daar ook een formulier om online een bezwaarschrift in te dienen. Om online bezwaar te maken heeft u een DigiD nodig.

Verzoek tot schorsen bij rechtbank

In principe heeft het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking. Dit betekent dat de houder van een vergunning van zijn vergunning gebruik kan maken, ook al is er een bezwaarschrift ingediend. Wanneer u de werking van een besluit wilt laten schorsen, kunt u de rechtbank Midden-Nederland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Verzoek om voorlopige voorziening per post

Stuur het verzoek om voorlopige voorziening naar: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee naar de rechtbank.

Verzoek om voorlopige voorziening online

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via website van rechtspraak.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Contact over aanvraag

Mail naar: laadpalen@amersfoort.nl


Storing laadpaal melden

Allego laadpaal

0800 3745337

Park 'n Charge laadpaal

0171 5681906Meer weten over elektrisch rijden?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform