Nieuw Parkeerbeleid

Algemeen

Amersfoort is nu een fijne stad om te wonen en te verblijven en we willen dat dat in de toekomst ook zo blijft. Daarom willen we onze stad leefbaarder maken en voorbereiden op het veranderende klimaat door groenere straten. Verkeersveiligheid, meer plek om te spelen, minder geluidshinder, gezondere lucht en meer groen. Tegelijkertijd zien we dat onze stad groeit: er zijn meer huizen, scholen, winkels en culturele of sportvoorzieningen nodig. Die bouwen we zoveel mogelijk binnen de grenzen van de bestaande stad, zodat het buitengebied groen kan blijven.

We moeten slim omgaan met de ruimte die we hebben. Daarom willen we lopen, fietsen, deelvervoer en openbaar vervoer voorrang geven, zodat we in de toekomst ons autogebruik kunnen verminderen. Hierbij houden we rekening met bepaalde groepen mensen, organisaties en bedrijven die goed vervoer nodig hebben.

Hiervoor is nieuw parkeerbeleid nodig, beleid dat we samen met de inwoners en andere stakeholders in de wijken verder gaan uitwerken.

Raadgevend referendum

Op 22 november is er een raadgevend referendum over het voorgenomen parkeerbeleid. Je leest daar alles over op de raadgevend referendum pagina

Uitgangspunten nieuw parkeerbeleid

Het college van B&W van Amersfoort heeft vier belangrijke punten voorgesteld voor het nieuwe parkeerbeleid. Hierin staan de afspraken over parkeren beschreven. We houden rekening met groepen mensen, organisaties en bedrijven die een auto nodig hebben.

1. Uitbreiden betaald parkeren

We willen in stappen betaald parkeren invoeren in heel Amersfoort. Ook in wijken waar nu geen parkeerproblemen zijn. Bewoners en medewerkers kunnen een vergunning aanvragen. De eerste vergunning zal goedkoper zijn (maximaal 110 euro) dan de tweede en volgende vergunningen. Dit moedigt iedereen aan om bewuster om te gaan met autogebruik en zorgt ervoor dat bestaande parkeerruimte beter wordt benut. Wel zijn we ons ervan bewust dat sommige bewoners afhankelijk zijn van de auto. Daarom zal het bezit van een eerste auto altijd mogelijk en betaalbaar blijven.

2. Parkeren in wijk- of stadsrandhubs

We willen goede alternatieven bieden voor verplaatsingen met de eigen auto en voor het parkeren aan zowel inwoners als bezoekers. Hiervoor realiseren we parkeerhubs aan de rand van de stad of wijk met goede OV verbindingen, deelmobiliteit en voet- en fietspaden.

3. Beperken uitgifte vergunningen

Als we goede voetpaden, fietspaden, openbaar vervoer, deelmobiliteit en hubs gerealiseerd hebben, dan geven we nog maar 1 parkeervergunning per adres uit. Er is dan dus nog maar ruimte voor 1 auto in de directe omgeving van de woning. Er zijn dan namelijk goede alternatieven beschikbaar voor verplaatsingen met de eigen auto. De ruimte die hierdoor vrij komt kunnen we dan gebruiken om te vergroenen, fiets- en voetpaden of fietsparkeerplaatsen aan te leggen of er speel- en ontmoetingsplaatsen van te maken. Een eventuele tweede en volgende auto kan op afstand in een hub geparkeerd worden. 

4. Lage parkeernorm bij nieuwbouw

We streven naar een verlaging van de parkeernorm bij grote nieuwbouwprojecten in de buurt van het openbaar vervoer met een verplichte inzet van deelmobiliteit. We gaan er vanuit dat hierdoor het autogebruik zal verminderen.

Nieuw parkeerbeleid voor een leefbare stad

Voorstellen bij uitgangspunten

Uitbreiden betaald parkeren

We willen betaald parkeren met vergunningen in heel Amersfoort stapsgewijs uitbreiden. Dit betekent dat we veranderingen willen doorvoeren in hoe we met parkeren omgaan in de stad. Hier zijn de belangrijkste punten:

 • We willen betaald parkeren met vergunningen introduceren, zelfs in gebieden waar geen parkeerproblemen zijn. Dit gaat om het efficiënter gebruiken van de beschikbare ruimte.
 • We zullen de uitbreiding geleidelijk aanpakken, beginnend in logische gebieden. Tijdens dit proces zullen we in gesprek gaan met bewoners om de snelheid en fasering te bespreken.
 • In woonwijken zullen bewoners een vergunning krijgen voor het parkeren van hun auto's, tenzij ze beschikken over parkeren op eigen terrein (POET). We streven ernaar om de eerste vergunning goedkoper te maken dan de tweede en volgende vergunningen. Dit zorgt ervoor dat bewoners in de buurt van hun woning kunnen blijven parkeren. Ook zal er een regeling zijn voor bezoekers. We zullen maatregelen nemen om langparkeerders te ontmoedigen, zoals het hanteren van toenemende tarieven. We houden ook rekening met mensen die afhankelijk zijn van hun auto.
 • In de binnenstad willen we de resterende parkeergarageruimte beter benutten door bewoners. Werknemers zullen parkeren in parkeergarages of aangewezen terreinen, terwijl bezoekers van de binnenstad hun auto in parkeergarages kunnen plaatsen.
 • Voor winkelgebieden streven we naar passende parkeertarieven om kort parkeren aan te moedigen. Werknemers van winkels krijgen parkeervergunningen.
 • Op bedrijventerreinen willen we specifieke terreinen aanwijzen voor werknemers en grote voertuigen, parkeerverbodzones instellen en 's nachts betaald parkeren invoeren waar nodig.

Waarom betaald parkeren in de hele stad?

Omdat onze ambitie zich niet beperkt tot de oude wijken. We streven ernaar het autogebruik in de hele stad te verminderen, omdat openbare ruimte overal schaars is. Het beter benutten van privé parkeerplaatsen en het bewuster omgaan met autogebruik passen bij onze visie op een duurzame stad. We willen ook voorkomen dat nieuwe gebieden overbelast raken met parkeerproblemen en we weten dat er ook parkeeruitdagingen zijn in wijken zoals Zielhorst en Nieuwland.

Parkeren in wijk- of stadsrandhubs

Ons voorstel voor het tweede uitgangspunt is om te zorgen voor parkeren in wijk- of stadsrandhubs, wat de tweede stap is in ons plan. We willen alternatieven voor privéauto's beschikbaar maken en hebben daarom de volgende voorstellen:

 • We willen de mogelijkheden voor openbaar vervoer, fietsen en lopen verbeteren (dit maakt deel uit van een ander programma)
 • We streven naar de oprichting van een uitgebreid netwerk van wijkhubs waar deelmobiliteit beschikbaar is.
 • We willen stadsrandhubs realiseren, wat betekent dat er centrale punten aan de rand van de stad zullen zijn waar mensen kunnen parkeren en overstappen op andere vervoersmiddelen. Dit maakt reizen zonder privéauto gemakkelijker en toegankelijker voor iedereen.

Beperken uitgifte vergunningen

Ons voorstel voor het derde uitgangspunt is om de uitgifte van parkeervergunningen te beperken, wat de derde stap is naar een meer sturend parkeerbeleid. Hier zijn onze voorstellen:

 • Op plaatsen waar alternatieve vervoersmogelijkheden beschikbaar zijn, willen we het aantal parkeervergunningen beperken tot maximaal één per woning. Dit zal worden geregeld via een afbouwregeling. Dit betekent dat nieuwe bewoners of verhuizers nog maar één vergunning kunnen krijgen. De eerste auto kan dichtbij worden geparkeerd, terwijl de tweede auto op enige afstand moet worden geparkeerd.
 • De regeling voor bezoekers blijft ongewijzigd.
 • Indien nodig zullen we een vergunningenplafond instellen.
 • Werknemers worden aangemoedigd om op eigen terrein of in hubs te parkeren.
 • Op bedrijventerreinen wordt betaald parkeren geïntroduceerd.

Lage parkeernorm bij nieuwbouw

Ons voorstel voor het vierde uitgangspunt is gericht op het verminderen van het autobezit in nieuwbouwgebieden door het gebruiken van een lage parkeernorm en het bieden van goede alternatieven. Hier zijn onze voorstellen:

 • We zullen een parkeernorm voor mobiliteit opstellen, waarin wordt vastgelegd dat op locaties met hoogwaardig openbaar vervoer de parkeernorm laag zal zijn en het gebruik van deelmobiliteit verplicht zal zijn. Voor andere locaties die niet in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer liggen, wordt een lagere parkeernorm als optioneel beschouwd, met de mogelijkheid om deelmobiliteit in te zetten. We zullen ook parkeernormen en eisen voor fietsenstallingen vaststellen.
 • We moedigen aan om auto's op eigen terrein te parkeren, uit het zicht en waar mogelijk centraal gelegen.
 • We zullen speciale aandacht besteden aan mindervaliden om ervoor te zorgen dat hun behoeften worden vervuld.

Dit plan heeft als doel om het gebruik van auto's in nieuwe gebieden te verminderen en om betere alternatieven voor vervoer aan te bieden. Het draagt bij aan de totstandkoming van meer milieuvriendelijke en doelmatige stedelijke groei, met speciale aandacht voor toegankelijkheid voor alle inwoners, inclusief mensen met beperkingen.

Overzicht planning

Overzicht planning

Raadgevend referendum over parkeren

22 November 2023

Besluit over Deelomgevingsprogramma parkeren Deel 1

19 December 2023

Uitwerking van het parkeerbeleid zoals de fasering, tarieven en de locaties van wijkhubs met bewoners, bedrijven en voorzieningen

1e en 2e kwartaal 2024

Besluit over Deelomgevingsprogramma parkeren Deel 2

3e kwartaal 2024

Omvormen huidige vergunning-gebieden naar betaald parkeren

4e kwartaal 2024

Eerste uitbreiding betaald parkeren

1e kwartaal 2025

Verslag gespreksavonden over Parkeerbeleid

Tijdens de gespreksavonden zijn alle vragen genoteerd en deze zijn opgenomen in een verslag, samen met de bijbehorende antwoorden. Het verslag, de presentatie van die avond en het concept beleidsdocument zijn openbaar en je kunt ze opvragen via parkeerbeleid@amersfoort.nl.

Tijdens deze avonden hebben deelnemers diverse inzichten gedeeld over wat het nieuwe parkeerbeleid zou betekenen voor de stad en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Er was veel twijfel bij bewoners van wijken waar nu geen parkeerproblemen zijn en met veel groen. Zij vragen zich af of de voorgestelde maatregelen passen bij hun wijken. Anderen vinden dat de maatregelen juist voor de hele stad hetzelfde zouden moeten zijn, omdat iedereen recht heeft op het gebruik van openbare ruimte en niet alleen geparkeerde auto’s. Voordelen worden ook gezien in het verbeteren van veiligheid en gezondheid. Anderen maken zich zorgen over de kosten van de vergunning, zeker voor mensen met een kleine portemonnee. Bereikbaarheid is ook een zorg. De meningen over het parkeerbeleid zijn duidelijk verdeeld.