Nieuw parkeerbeleid

Algemeen

Eind 2023 heeft de gemeenteraad een nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Wij zijn nu samen met inwoners, organisaties en bedrijven in gesprek om te kijken hoe we het parkeerbeleid gaan uitwerken.

Geef je mening

We zijn benieuwd naar wat jij belangrijk vindt als het gaat over parkeren in Amersfoort en in jouw wijk. Je kunt daarom tot en met 31 juli 2024 deze online vragenlijst invullen. De reacties uit de online vragenlijst en van de inloopbijeenkomsten worden gebruikt voor het schrijven van de uitwerking van het parkeerbeleid.

Inloopbijeenkomsten

In de periode van eind juni tot half juli 2024 vonden inloopbijeenkomsten plaats, onder de naam Praten over Parkeren. Tijdens deze bijeenkomsten ging de gemeente met haar inwoners in gesprek over de invulling van het betaald parkeren en vergunningparkeren. De volgende onderwerpen zijn toen besproken:

 • Wat zijn logische stappen om het betaald parkeren uit te breiden?
 • Wat zijn logische wijken of gebieden om vergunningen uit te geven? 
 • Wanneer moet je betalen voor parkeren en op welke tijden kun je gratis parkeren?
 • Aan welke soorten parkeervergunningen is behoefte?
 • Met welke bijzonderheden in jouw wijk moeten we rekening houden bij het uitbreiden van betaald parkeren met vergunningen?

We spraken ook over de wijk- en stadsrandhubs: 

 • Wat is ervoor nodig om jou te verleiden je auto hier te parkeren? 
 • Wat zijn goede plaatsen voor een hub? 
 • Welke wensen zijn er voor vergroening in de wijk?

Geen gesprekken in Amersfoort Noord

In de noordelijke wijken en dorpen gaat de gemeente voorlopig niet in gesprek over de invulling van het parkeerbeleid, omdat daar tot 2035 niets verandert. Dat zijn het huidige Vathorst, Hooglanderveen, Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek. Behalve als inwoners zelf aangeven behoefte te hebben aan betaald parkeren. 

Na de zomer

Ook na de zomer blijven we in gesprek met inwoners, organisaties en bedrijven. We houden je op deze pagina hiervan op de hoogte.

We verwachten dat de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2025 een besluit neemt over de Uitwerking Parkeerbeleid. Na de zomer van 2025 kunnen we dan de eerste stap zetten met het uitbreiden van het vergunningparkeren en betaald parkeren. 

Uitgangspunten nieuw parkeerbeleid

Amersfoort is een fijne stad om te wonen en te verblijven. We willen dat dat in de toekomst ook zo blijft. Daarom willen we onze stad leefbaarder maken en voorbereiden op klimaatveranderingen. Om dit te bereiken gaan we aan de slag met:

 • Vergroening in de straten
 • Verkeersveiligheid
 • Meer plek om te spelen
 • Minder geluidshinder 
 • Een gezondere lucht 

Tegelijkertijd zien we dat onze stad groeit: er zijn meer huizen, scholen, winkels en culturele of sportvoorzieningen nodig. Die bouwen we zoveel mogelijk binnen de grenzen van de bestaande stad, zodat het buitengebied groen kan blijven. Dit alles betekent dat we slim moeten omgaan met de ruimte die we hebben. Daarom willen we lopen, fietsen, deelvervoer en openbaar vervoer voorrang geven, zodat we in de toekomst ons autogebruik en autobezit kunnen verminderen. Met nieuw parkeerbeleid dragen we hieraan bij.

In december 2023 heeft de gemeenteraad de volgende uitgangspunten voor het nieuwe parkeerbeleid bepaald:

1. Uitbreiden vergunning parkeren en betaald parkeren

We gaan in stappen vergunning parkeren en betaald parkeren invoeren in Amersfoort. De volgorde van deze stappen staat niet vast. Alleen dat de noordelijke wijken pas vanaf 2035 op de planning staan. Dat zijn het huidige Vathorst, Hooglanderveen, Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek. Tenzij inwoners zelf aangeven eerder behoefte te hebben aan parkeerregulering. Komende tijd bepalen we in afstemming met inwoners wat voor de rest van de stad een logische volgorde is en wat logische gebieden zijn. 

De gemeenteraad heeft besloten dat de 1e vergunning voor inwoners € 30,- gaat kosten (prijspeil 2024). De 2e en volgende vergunningen zullen duurder zijn: die prijs staat nog niet vast. Dit moedigt iedereen aan om bewuster om te gaan met autogebruik. Ook zorgt het ervoor dat bestaande parkeerruimte beter wordt benut. We zijn ons bewust dat sommige inwoners afhankelijk zijn van de auto. Daarom zal het bezit van een 1e auto altijd mogelijk en betaalbaar blijven. Inwoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen. Hiermee betaalt hun bezoek een lager parkeertarief. Inwoners die mantelzorg ontvangen kunnen voor hun mantelzorger een vergunning aanvragen. 

Ook bedrijven, organisaties en instellingen kunnen een parkeervergunning aanvragen. Op de website ParkeerService Amersfoort vind je de soorten vergunningen die we nu al in Amersfoort kennen. Samen met organisaties, bedrijven en instellingen bepalen we de komende tijd wat zij nog meer nodig hebben. 

Parkeren voor bezoekers

Bezoekers aan de stad gaan betalen voor het parkeren van hun auto. In overleg met winkeliers bepalen we hoe we dit doen bij winkelcentra. In en rond de binnenstad maken we betaald parkeren in een parkeergarage goedkoper dan op straat. Zo zorgen we dat de ruimte op straat beschikbaar is voor mensen met een vergunning. Met betaald parkeren moedigen we bezoekers aan om lopend, fietsend of met het openbaar vervoer te komen. Bezoekers van de stad die met de auto komen, moedigen we aan om aan de rand van de stad te parkeren in nog te bouwen stadsrandhubs. 

De tijden waarop betaald moet worden voor parkeren, staan nog niet vast. Komende tijd bepalen we in afstemming met inwoners, ondernemers en instellingen wat nodig is. Dit kan per gebied anders zijn. Het is in elk geval niet nodig om in alle wijken op alle dagen van de week en de hele dag te betalen voor parkeren.

2. Parkeren in wijk- of stadsrandhubs

We willen slim omgaan met de ruimte die we hebben in de stad. Ook willen we dat er meer ruimte beschikbaar komt om straten leefbaar en groen in te richten. De gemeenteraad heeft daarom besloten om wijk- en stadsrandhubs te bouwen. Dat zijn plekken aan de rand van de wijk of stad waar je kan parkeren en overstapt op de fiets, het openbaar vervoer of lopend verder gaat. Met wijk- en stadsrandhubs willen we inwoners, bezoekers en werknemers goede alternatieven bieden voor rijden met de eigen auto en voor parkeren.

Als inwoners hun auto parkeren in een wijkhub, komt er meer ruimte vrij op straat. Ook visite en werknemers van een wijk kunnen in een wijkhub parkeren als de ruimte op straat om te parkeren beperkt is. Waar deze hubs komen en hoeveel hubs er komen, staat nog niet vast. In gesprek met inwoners halen we op waar dit zou kunnen en in welke situatie zij gebruik willen maken van een hub.

Stadsrandhubs zijn bedoeld voor werknemers en bezoekers die met de auto naar de stad komen. Wij willen hen verleiden om de auto aan de randen van de stad te parkeren en met de fiets of het openbaar vervoer verder te gaan naar de binnenstad of de bedrijventerreinen. Komende tijd onderzoeken we waar de wijk- en stadsrandhubs zouden kunnen komen.

3. Beperken uitgifte vergunningen

Bij het uitbreiden van betaald parkeren kunnen inwoners voor al hun auto’s een parkeervergunning aanvragen. 3 jaar na invoering van betaald parkeren geven we nog maximaal 3 vergunningen per huishouden uit. Zijn er in een wijk goede voetpaden, fietspaden, openbaar vervoer, deelmobiliteit en hubs? Dan geven we nog maar 1 parkeervergunning per adres om op straat te kunnen parkeren. Inwoners hebben dan andere manieren om snel en prettig van A naar B te gaan dan met de eigen auto. De ruimte die hierdoor vrijkomt, kunnen we gebruiken om te vergroenen. Of om er speel- en ontmoetingsplaatsen van te maken. Heeft een inwoners een 2e en volgende auto? Dan kan die op afstand in een wijkhub geparkeerd worden. Het blijft dus mogelijk om meerdere auto's te bezitten. 

Wanneer de uitgifte van vergunningen wordt beperkt, hangt vooral af van het moment dat de hubs beschikbaar komen als alternatief voor het parkeren van de 2e en 3e auto op straat. Waar de hubs komen hangt af van de wijk. Samen met inwoners bespreken we wat de wensen voor het parkeren in een hub zijn en wat mogelijke plekken zijn. Ook bespreken we wensen voor vergroening in de wijk.

 4. Lage parkeernorm bij nieuwbouw

Ook in Amersfoort hebben we behoefte aan nieuwe woningen. Hierdoor wordt de druk op de ruimte groter. De gemeenteraad heeft besloten dat bij grote nieuwbouwprojecten wordt geprobeerd het autobezit en gebruik te beperken. Zeker in de buurt van goed openbaar vervoer. Daarom gaan hier lage parkeernormen gelden. Daarnaast worden ontwikkelaars verplicht om deelmobiliteit aan te bieden aan hun bewoners. Ook in andere delen van de stad maken we het aantrekkelijk om deelmobiliteit in te zetten. Samen met ontwikkelaars gaan we in gesprek over de uitwerking van deze uitgangspunten. 

Achtergrond

In de Omgevingsvisie is bepaald hoe we ervoor zorgen dat Amersfoort een fijne stad blijft om te wonen en te verblijven. De stad moet plek bieden aan iedereen en voorzieningen moeten dichtbij en toegankelijk zijn. Het parkeerbeleid kan een bijdragen leveren aan de keuze om duurzaam en actief vervoer zoals fietsen en lopen aan te moedigen. In het Deelomgevingsprogramma Parkeren (deel 1) zijn hiervoor de uitgangspunten vastgelegd. 

In 2023 werd het raadsbesluit over het nieuwe parkeerbeleid aangekondigd. Sommige inwoners waren tegen dit voorstel. Daarom haalden zij handtekeningen op om een referendum te houden. De gemeente organiseert pas een referendum vanaf een bepaald aantal handtekeningen. Dat aantal werd gehaald.

Amersfoort werkt met een ‘raadgevend referendum’. Dat betekent dat de uitslag van het referendum niet bindend is. Dat de gemeente dit referendum heeft georganiseerd, betekent niet dat de gemeenteraad de uitslag van dit referendum moet volgen. Het is een advies is aan de gemeenteraad. 

Op 19 december 2023 stemde een meerderheid van de gemeenteraad om door te gaan met nieuwe parkeerbeleid, maar met aanpassingen. Zo besloot zij om in de noordelijke wijken pas na 2035 betaald parkeren en vergunningparkeren in te voeren. En dat het parkeerbeleid samen met bewoners, bedrijven en instellingen moet worden uitgewerkt.

Het parkeerreferendum en het besluit van de gemeenteraad over het parkeerbeleid heeft tot veel onbegrip en emotie in de stad geleid. De burgemeester en wethouders zijn in april in gesprek gegaan met inwoners van de verschillende wijken en dorpen. Uit deze gesprekken bleek dat inwoners behoefte hebben aan duidelijkheid: wat staat er al vast en waarover kan je meepraten? Veel mensen vinden ook dat elke wijk anders is en dat het parkeerbeleid daarop moet worden aangepast. Daarom gaat de gemeente per wijk of gebied kijken naar wat er nodig is en welke zorgen inwoners en ondernemers hebben. We gaan niet meer overal in Amersfoort hetzelfde parkeerbeleid uitrollen. Dat betekent ook dat de gemeenteraad heeft besloten dat er in de noordelijke wijken en dorpen tot 2035 niets verandert. Dat zijn het huidige Vathorst, Kattenbroek, Hoogland en Hooglanderveen en Nieuwland. Behalve als inwoners zelf aangeven behoefte te hebben aan parkeerregulering.

Contact

Heb je een vraag? Misschien beantwoorden we deze al op de pagina met Veelgestelde vragen. Voor andere vragen kan je terecht bij parkeerbeleid@amersfoort.nl.