Huren in Amersfoort

Algemeen

Alle informatie over huren in Amersfoort voor jong en oud.

Sociale huurwoningen

Voor sociale huurwoningen geldt een maximale huurprijs. De woningen zijn bedoeld voor woningzoekenden met een lager inkomen. Sociale huurwoningen van de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen worden aangeboden via WoningNet Eemvallei. Op de website van WoningNet Regio Eemvallei staan de huurprijs- en inkomensgrenzen die op dit moment gelden en het woningaanbod.

Voorwaarden

  • Je staat ingeschreven bij WoningNet Regio Eemvallei. De Regio Eemvallei bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.
  • Elk jaar worden de maximale inkomensgrenzen vastgesteld door het ministerie van BZK. Het toetsingsinkomen van jouw huishouden en eventuele kinderen telt niet mee. Als je inkomen hoger is, heb je geen recht op een sociale huurwoning.
  • Woningzoekenden krijgen voorrang als zij economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeenten Amersfoort en Eemnes. Voor de andere gemeenten geldt dit niet.

Inschrijven

Verdere informatie en hoe je je kunt inschrijven staat op de website van Woningnet Eemvallei.

Overheidsinformatie

Op de website van de Rijksoverheid vind je uitgebreide informatie over sociale huurwoningen.

Urgentieverklaring

Veel mensen zoeken een sociale huurwoning in de gemeente Amersfoort. De gemeente heeft regels opgesteld om deze woningen te verdelen. Mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een (andere) woning nodig hebben, krijgen soms voorrang (urgentie). Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die geldproblemen hebben, gescheiden zijn of andere problemen hebben.

Je kunt op urgentie aanvragen via de Urgentiewijzer gemeente Amersfoort.

Sociale Kaart van Amersfoort

Als je geen urgentieverklaring krijgt, bekijk dan de website van de Sociale Kaart van Amersfoort. Hier zie je welke organisaties en hulpverleners je kunnen helpen met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen.

Huurbescherming

Huurbescherming zorgt ervoor dat de verhuurder je niet zomaar op straat kan zetten. Als de verhuurder je de huur opzegt en je gaat daarmee niet akkoord, dan blijft het huurcontract geldig. Je kunt dan in de woning blijven wonen. Alleen de rechter kan in die situatie bepalen dat je de woning moet verlaten. Ook eventuele medehuurders, medebewoners en onderhuurders hebben huurbescherming. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Huisvestingsverordening

Betaalbare woningen (een huur tot € 752,33, prijspeil 2021) moeten beschikbaar zijn voor de mensen met een lager inkomen. De betaalbare woningen moeten daarom eerlijk verdeeld worden. Deze en andere regels voor verdeling staan in de Huisvestingsverordening 2022 op Overheid.nl.

Voor woningen met een huur tot € 752,33, prijspeil 2021) is een huisvestingsvergunning verplicht. Die huisvestingsvergunning is gratis en wordt verzorgd door de woningcorporatie wanneer de sociale huurwoningen voldoen aan de voorwaarden die daarvoor gelden.

Huurwoning kopen

In sommige gevallen kun je je huurwoning kopen. Corporaties De Alliantie en Portaal Eemland bieden een deel van hun huurwoningen te koop aan. De gemeente heeft met de corporaties afspraken gemaakt over welke woningen dat zijn. Neem contact op met je corporatie over jouw woning.

Renoveren of slopen huurwoning - sociaal statuut

Om tot sloop of renovatie over te kunnen gaan, moet een meerderheid van de bewoners daarmee instemmen. Als de meerderheid voor is en het sloopbesluit is genomen, gaat het Sociaal Statuut in.

Sociaal statuut

Het Sociaal Statuut is een overeenkomst tussen huurdersorganisaties, verhuurders en Gemeente Amersfoort. Het geeft bewoners duidelijkheid en maakt duidelijk welke rechten ze hebben. In de overeenkomst staan:

  • afspraken over de inhoud van sociale plannen bij ingrijpende renovatie en sloop-nieuwbouw in Amersfoort.
  • de rechten en plichten van partijen. Belangrijke onderwerpen zijn de manier waarop bewoners een vervangende woning krijgen, de begeleiding en verhuiskosten.

Woningruil

Bij woningruil zoek je zelf iemand met wie je de woning wilt ruilen. Daarvoor heb je toestemming van de verhuurder nodig. Voorkom teleurstellingen en vraag van tevoren naar de mogelijkheden voor woningruil bij je verhuurder.

Jongeren en studenten

Jongeren kunnen zich voor een huurwoning of kamer als woningzoekende inschrijven via de website van Woningnet Eemvallei en de website van Stichting Studentenhuisvesting.

Leeftijd voor inschrijving

  • Inschrijven voor een zelfstandige woning kan vanaf 18 jaar voor wie de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel heeft.

  • Inschrijven voor een onzelfstandige kamer kan vanaf 16 jaar.

Senioren

In de Regio Eemvallei bestaat geen specifieke inschrijving voor senioren. Als je bent ingeschreven als woningzoekende kun je reageren op de reguliere woningen en op seniorenwoningen. Voor een seniorenwoning moet de hoofd- of medeaanvrager 55 jaar of ouder zijn.

Inschrijven

Verdere informatie en hoe je je kunt inschrijven vind je via de website van Woningnet Eemvallei. Of kijk op de website van De Alliantie.

Ouder worden in je eigen huis

Hoe wil je later wonen? Is jouw woning ook geschikt als lopen en bewegen straks minder makkelijk gaat? Je kunt misschien blijven wonen in het huis waar je nu woont, met de nodige aanpassingen. Of misschien ga je liever naar een andere woning. Het is verstandig hier op tijd over na te denken. Lees er meer over op de pagina Langer thuis wonen.

Verzorgings- of verpleeghuis

Voor wonen in een verzorgings- of verpleeghuis is een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Ouderen die intensieve hulp nodig hebben (bijvoorbeeld 24-uurstoezicht), krijgen in ieder geval een indicatie waarmee ze naar een verpleeghuis kunnen.

Een aanvraag voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis loopt meestal via de huisarts, het ziekenhuis, het Riagg of het Algemeen Maatschappelijk Werk. Je kunt ook contact opnemen met het Wijkteam in jouw wijk.

Sociale kaart Amersfoort

De Sociale Kaart van Amersfoort geeft een overzicht van bijna alle organisaties en hulpverlenende diensten voor wonen, welzijn, zorg en inkomen. Hier vind je ook een overzicht van verzorgings- of verpleeghuizen. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Kaart van Amersfoort.

Woonfraude

Woonfraude betekent dat een huurder zonder toestemming van de verhuurder iemand in zijn woning laat wonen. Dit heet ook wel illegale onderverhuur. Heb je het idee dat er geen officiële huurder in een woning woont? Neem dan op met je corporatie.

Neem contact met ons op wanneer je het Convenant Woonfraude Amersfoort wilt ontvangen.

Prestatieafspraken

De gemeente Amersfoort, de Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland, de Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen, Bewonersvereniging Hestia en de Vereniging Huurdersbelangen (VHB) hebben afspraken vastgelegd over onder andere de beschikbaarheid van sociale huurwoningen:

Informatiepunt Wettelijke Aansprakelijkheid

Informatiepunt Wettelijke Aansprakelijkheid is een onafhankelijk informatieplatform over rechtsbijstand en aansprakelijkheid in Nederland. De website biedt onder andere informatie over huurrecht. Denk aan de verplichtingen van de huurder en verhuurder, problemen over huurprijs, onderhoud en verstoring van het woongenot. Ook worden er veel gestelde vragen over huurrecht beantwoord. Kijk op de website WA.nl