Duurzame maatregelen nodig door klimaatverandering

Algemeen

Het klimaat verandert. Droge zomers vragen om oplossingen waarbij we water beter en langer kunnen vasthouden. Hete zomers, met meer tropische dagen, vragen om maatregelen om hittestress tegen te gaan. Terwijl hevige tropische regenbuien oplossingen vragen om heel veel water snel af te kunnen voeren en om gebouwen tegen hoogwater te beschermen.

Samen met inwoners en ondernemers

Als gemeente nemen we maatregelen om hier mee om te gaan, maar we hebben onze inwoners en ondernemers nodig voor de uitvoering. De duurzame maatregelen die we voor het veranderende klimaat nemen onderscheiden we in klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Meer daarover lees je in het Deelprogramma Klimaatbestendige Stad en de bijbehorende raadsinformatiebrief.

Auto rijdt door hoog water

Klimaatmitigatie

Bij klimaatmitigatie nemen we maatregelen om de verandering van het klimaat te beperken of tegen te gaan. Dat kan door de uitstoot van CO₂ te verminderen. Bijvoorbeeld door geen of minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Huizen zonder gasaansluiting en het gebruik van elektrische auto’s in plaats van brandstofmotoren zijn hiervan voorbeelden. In plaats daarvan moet meer gebruik worden gemaakt van zonnepanelen en windenergie. Hiervoor heeft Nederland ook het klimaatakkoord van Parijs getekend.

Klimaatadaptatie

De klimaatverandering kunnen we niet meer tegenhouden, hooguit beperken. Bij klimaatadaptatie passen we ons hierop aan. We moeten ons onder meer voorbereiden op droogte, wateroverlast en hittestress.

Steenbreek openbare ruimte

Het project Steenbreek openbare ruimte biedt meer ruimte voor groen in jouw buurt.

Amersfoort Klimaatbestendig

Belangrijk daarvoor is dat we de stad en de straat zoveel mogelijk vergroenen. Groen geeft verkoeling en voelt prettig om in te verblijven. In groenvakken zit (meestal) geen verharding en dus kan het regenwater daar in de bodem infiltreren. Groen is ook nodig voor de natuur, voor meer diversiteit in flora en fauna. Ook zijn maatregelen nodig om regenwateroverlast tegen te gaan. Dat doen wij door zoveel mogelijk plekken te maken waar het regenwater naar toe kan stromen, bijvoorbeeld in groenvakken, greppels, wadi’s en open bestrating. Meer informatie op de webpagina Steenbreek openbare ruimte.

Samenwerking

We doen dit niet alleen als gemeente. We werken samen in het netwerk Operatie Steenbreek Amersfoort met het waterschap, bedrijven, maatschappelijke organisaties, groen ondernemers en vrijwilligersorganisaties. 

Weten hoe je je tuin zelf kunt vergroenen? Kijk op www.amersfoortrainproof.nl.

Biodiversiteit

Het vergroenen van tuinen en de stad is ook belangrijk voor de biodiversiteit in Amersfoort. Bij biodiversiteit gaat het erom dat er voldoende ruimte overblijft voor de natuur. Diversiteit van flora en fauna is van groot belang voor het voortbestaan van de natuur. Door de klimaatverandering schuift elk jaar de ‘temperatuurgrens’ enkele kilometers naar het noorden op. Planten en dieren die dat niet kunnen volgen, sterven af. Door te zorgen voor voldoende natuur, is dit te verbeteren.

Meer informatie over wat je zelf kunt doen en wat er allemaal al wordt gedaan aan biodiversiteit is te vinden op de website van Het Groene Huis Amersfoort.

Meer informatie

Over de gevolgen van de klimaatverandering in onze regio is een ‘Klimaateffectatlas Vallei en Veluwe' gemaakt. Kijk op www.klimaatvalleienveluwe.nl.