College legt omgevingsvisie voor aan gemeenteraad

Hoe ziet Amersfoort er in 2030 uit, hoeveel woningen komen erbij en waar zijn plannen voor windmolens? Waar kunnen we straks werken, winkelen en sporten? Hoe bewegen we ons door de stad en hoe groen is en blijft Amersfoort? De omgevingsvisie geeft een beeld van hoe de stad er straks uitziet, in 2030 en verder. In de visie staan ook de belangrijkste doelen voor wonen, werken, groen, mobiliteit, duurzaamheid en ruimte voor cultuur, sport en onderwijs.

In februari en maart 2023 reageerden 55 inwoners en organisaties op de ontwerp-omgevingsvisie. Die reacties zijn in de afgelopen periode verwerkt en beantwoord. Het college van burgemeester en wethouders vraagt nu aan de gemeenteraad om de aangepaste omgevingsvisie vast te stellen.

Amersfoort is voor veel mensen een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te recreëren. Om een stad en een thuis voor iedereen te blijven zijn er meer woningen nodig, vooral betaalbare woningen. Met meer woningen en meer mensen is er ook meer werkgelegenheid nodig. En meer scholen en mogelijkheden voor sport en cultuur. Daarnaast is er ruimte nodig voor het opwekken van duurzame energie en voor het voorkomen van overlast door water of hitte vanwege de klimaatverandering. Bij al deze uitdagingen is het heel belangrijk dat er ook voldoende openbare ruimte en groen is. Zowel voor de mensen als voor de natuur.

De visie voor Amersfoort: gezond samenleven in een compactere stad 

Om de groei van de stad op een goede manier vorm te geven, is Gezond Samenleven de leidraad. Gezond Samenleven staat voor een gezonde leefomgeving in een compacte, inclusieve stad. Een stad waarin iedereen zich thuis voelt en dezelfde kansen krijgt. Een stad waarin je vooral lopend of op de fiets naar de winkel, school, sport of werk gaat. Langs routes die aantrekkelijk zijn om te wandelen of fietsen. Die routes worden levensaders genoemd. 

Een compacte stad betekent ook meer hoge gebouwen. Dat is nodig om zowel binnen de stad als daar omheen voldoende en aantrekkelijke ruimte te hebben voor groen en natuur. Ruimte om te bewegen en elkaar te ontmoeten.  

De 6 belangrijkste ontwikkelopgaven voor Amersfoort

De omgevingsvisie is uitgewerkt in 6 ontwikkelopgaven: 

  1. Een groene stad in een groene omgeving die water omarmt
  2. Een duurzame en CO₂-neutrale stad
  3. Een stad met duurzame mobiliteit
  4. Een inclusieve en aantrekkelijke stad om in te wonen
  5. Een stad met een veelzijdige en veerkrachtige economie
  6. Een stad waarin voorzieningen meegroeien

Iedere opgave bestaat uit ambities en opgaven en een kaart van Amersfoort waarop de opgaven staan aangegeven.

Veel inbreng uit de stad

In de afgelopen jaren droegen honderden inwoners, ondernemers en organisaties op allerlei manieren bij aan de omgevingsvisie. Op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie staat een overzicht van alle participatiemomenten, de opbrengst daarvan en wat daarmee is gedaan. 

De laatste stap was het ter inzage leggen van de visie. Dat was in februari en maart en leverde 55 reacties op. Naast complimenten over de voorgestelde koers waren er ook vragen en opmerkingen over een breed scala aan onderwerpen. In een aantal gevallen leidden de reacties tot aanpassing van de omgevingsvisie. In de reactienota zijn alle zienswijzen beantwoord en is aangegeven of de visie is aangepast op basis van de reactie. De reactienota is onderdeel van het besluit dat van de raad wordt gevraagd.

Vervolg

De commissie Omgeving van de gemeenteraad bespreekt de omgevingsvisie in de commissievergaderingen op 3 en 24 oktober. Afhankelijk van de uitkomst van deze bespreking kan de gemeenteraad op 7 november een besluit nemen. Aan het begin van commissievergaderingen is het mogelijk om in te spreken. Meer informatie daarover staat op Inspreken tijdens een raadscommissie | Gemeente Amersfoort. Ook is het mogelijk een email naar de gemeenteraad te sturen: gemeenteraad@amersfoort.nl

Als de omgevingsvisie is vastgesteld, geeft de visie richting aan alle keuzes over de inrichting van de stad in de komende periode. Het is de basis voor een besluit als een initiatief niet in een bestemmingsplan past. De ambities uit de omgevingsvisie worden verder uitgewerkt in omgevingsprogramma’s. Daarin staat hoe de gemeente de ambities wil waarmaken. 

Luchtfoto van verschillende huizen in Amersfoort