Vrijstelling van de leerplicht

Algemeen

Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een erkende school. In een aantal gevallen worden ouders vrijgesteld van deze plicht.

Wanneer vrijstelling

In artikel 5 lid a, b en c van de Leerplichtwet is aangegeven voor welke situaties vrijstelling van de leerplicht geldt:

  • Artikel 5 lid a: als je kind door lichamelijke of psychische gronden niet naar school kan
  • Artikel 5 lid b: als je bedenkingen hebt tegen de richting van het onderwijs
  • Artikel 5 lid c: als je kind op een school in het buitenland wordt ingeschreven

Is een van deze situaties voor jouw kind van toepassing? Dan kun je bij leerplicht een beroep op vrijstelling doen. Hieronder lees je wat je in dat geval moet regelen en meesturen.

Lichamelijke of psychische gronden (5 lid a)

Sinds de invoering van passend onderwijs is het in sommige gevallen ook voor kinderen met specifieke zorg en/of onderwijsbehoeften mogelijk om naar school te gaan. Scholen spannen zich in om ieder kind een passende onderwijsplek te geven. Waar nodig met extra zorg en ondersteuning. Bij een aanvraag voor vrijstelling van de leerplicht wordt daarom vanuit sociaal medisch oogpunt en vanuit passend onderwijs gekeken.

Een aanvraag voor een vrijstelling artikel 5 onder a wordt in de meeste gevallen eerst beoordeeld door de Beoordelingstafel. Dit team van experts bestaat uit een onafhankelijk aangestelde GGD jeugdarts, iemand van het Samenwerkingsverband en bijvoorbeeld de betrokken wijkteammedewerker. Samen kijken zij of er mogelijkheden zijn voor je kind om naar een school te gaan. Of dat er toch een vrijstelling nodig is.

Beoordeelt de Beoordelingstafel dat jouw kind naar school kan? Dan vraagt zij Samenwerkingsverband De Eem (voor kinderen tot 12 jaar) of Eemland (voor kinderen vanaf 12 jaar) ervoor te zorgen dat je kind kan worden toegelaten tot een passende school. Heeft de Beoordelingstafel beoordeeld dat je kind (nog) niet naar school kan? Dan ontvang je van de jeugdarts van de Beoordelingstafel een ‘sociaal medisch advies’ (SMA). Hiermee kun je bij leerplicht beroep op vrijstelling doen.

Met de beslisboom kun je nagaan of jouw aanvraag bij de Beoordelingstafel hoort. De beslisboom kun je hieronder downloaden. 

Ga naar de website van samenwerkingsverband De Eem of Eemland voor meer informatie en de benodigde formulieren:

Vragen of hulp nodig bij deze procedure? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar of met het Samenwerkingsverband (SWV):

Contactgegevens SWV De Eem (basisonderwijs)
033 760 91 11
vrijstellingen@swvdeeem.nl

SWV Eemland (voortgezet onderwijs)
033 448 0304
info@swveemland.nl

Leerplicht gemeente Amersfoort
leerplicht@amersfoort.nl
14 033

Heb je bovenstaande procedure doorlopen? En heb je het formulier Aanvraag beoordeling vrijstelling leerplicht met een sociaal medisch advies retour ontvangen van het samenwerkingsverband? Dan kun je bij leerplicht een beroep op vrijstelling doen.

Bedenkingen tegen richting van het onderwijs (5 lid b)

Stel een verklaring op waarin je toelicht welke bedenkingen je hebt tegen de levensbeschouwelijke of godsdienstige (dus niet pedagogische) richting van alle scholen of onderwijsinstellingen binnen redelijke afstand van uw woning, waarop uw kind(eren) geplaatst zou(den) kunnen worden. Let op: je kunt geen bedenkingen uiten tegen de richting van een school waarop je kind het jaar voorafgaand aan je beroep op vrijstelling ingeschreven is geweest.

Is je verklaring klaar? Dan kun je een beroep op vrijstelling doen. Stuur je verklaring met je bedenkingen mee.

Inschrijving op school in het buitenland (5 lid c)

Vraag de directeur van de school in het buitenland om een bewijs/verklaring dat je kind daar onderwijs gaat volgen. In de verklaring moet in elk geval het volgende staan:

  • naam en contactgegevens van de school in het buitenland
  • naam en geboortedatum van je zoon/dochter
  • datum van inschrijving op de school in het buitenland
  • startdatum
  • klas en type onderwijs
  • een stempel van de school
  • een handtekening van de directeur

Is de verklaring in een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan moet je een vertaling door een erkend vertaalbureau toevoegen.

Heb je de verklaring van de buitenlandse school ontvangen? Dan kun je bij leerplicht een beroep op vrijstelling doen. Stuur de verklaring van de buitenlandse school mee.

Online aanvragen

Je kunt online een beroep op vrijstelling doen. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Aanvragen

Wil je graag dat iemand anders je zaken met de overheid regelt? Of wil je voor een ander een zaak met de overheid regelen? Dan kun je hiervoor iemand machtigen. Meer informatie vind je op de website DigiD Machtigen.

Per e-mail of post aanvragen

Wil je je aanvraag liever per e-mail of post versturen? Maak dan gebruik van het formulier Beroep op vrijstelling inschrijvingsplicht 5 b of c. Dat formulier kun je hieronder downloaden. Stuur het formulier en de bijlage(n) die voor voor jouw situatie gelden naar:

Leerplicht Gemeente Amersfoort
Antwoordnummer 972
3800 VB Amersfoort
leerplicht@amersfoort.nl

Formulier Beroep op vrijstelling inschrijvingsplicht 5 b en c

Contact

Heb je vragen? Of heb je hulp nodig bij het doen van beroep op vrijstelling en/of het invullen en insturen van de formulieren? Neem contact op met de afdeling Leerplicht. Bel met 14 033 of stuur een e-mail naar leerplicht@amersfoort.nl.