Regenboogstad Amersfoort

Algemeen

De gemeente Amersfoort werkt samen met inwoners, professionals en organisaties aan een inclusieve stad. Een stad waarin iedere inwoner zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en op een eigen manier mee kan doen.

Regenboogagenda

Met dat uitgangspunt stelde het college van B & W in juni 2023 de Regenboogagenda 2023-2026 vast. Hierin staan acties om de komende vier jaar inclusie en acceptatie te vergroten, met in het bijzonder aandacht voor de Amersfoortse LHBTIQA+ gemeenschap. 

Foto van het regenboog zebrapad

Ieder mens mag er zijn en moet zich welkom en veilig voelen in Amersfoort. Ondanks alle inzet, worden mensen uit de regenbooggemeenschap op veel terreinen nog altijd sneller buitengesloten dan anderen. Zij krijgen vaak ook te maken met onveilige situaties of geweld. Dat kan en mag niet. Daarom moeten we met elkaar blijven werken aan een veilige stad voor iedereen en optreden tegen uitsluiting en discriminatie. Met de Regenboogagenda maken we daar werk van, samen met stad en inwoners.

Micheline Paffen-Zeenni, wethouder Diversiteit en inclusie

Speerpunten 2023-2026

De komende vier jaar richt de gemeente zich op drie speerpunten:

  • Veiligheid bevorderen van de openbare ruimte, gebouwen, leef- en woonomgeving door het versterken van de samenwerking met o.a. politie, BOA’s en het promoten van het platform ‘We blijven onszelf’ van Art.1 Midden Nederland en COC Midden Nederland voor het melden van incidenten. 
  • Jezelf kunnen zijn op school, stage, werk, sport en recreatieve plekken. We kijken wat hiervoor nodig is en gaan met betrokken organisaties aan de slag.
  • Meer sensitieve en persoonsgerichte zorg, hulp en ondersteuning voor LHBTIQA+’ers door bijvoorbeeld training van professionals. Totdat de nieuwe Transgenderwet van kracht is, vergoedt de gemeente voor Amersfoortse transgender personen de kosten van deskundigenoordeel en -verklaring (totaal circa 400 euro) voor een wijziging van geslachtsregistratie. En in bepaalde gevallen is een eenmalige vergoeding mogelijk voor het wijzigen van een identiteitsbewijs.

Gezamenlijke agenda

Mensen uit de LHBTIQA+ gemeenschap, andere inwoners en organisaties in het Regenboogplatform werkten mee aan het vaststellen van de Regenboogagenda. Uit hun bijdrage blijkt dat er weliswaar meer acceptatie en openheid in de samenleving is gekomen. Maar actief beleid lijkt nog steeds nodig omdat Amersfoortse LHBTIQA+’ers op verschillende levensterreinen nog steeds uitsluiting en discriminatie ervaren. 

Regenboogplatform

Sinds 2019 brengt het Regenboogplatform belangrijke LHBTQIA+ onderwerpen onder de aandacht en voorziet het platform het college van B&W en de gemeenteraad van gevraagd en ongevraagd advies.
De volgende organisaties vormen samen het Regenboogplatform:

Regenboogstad

Sinds 2008 is Amersfoort al een Regenboogstad. De afgelopen jaren zette de gemeente al in op het ondersteunen van LHBTIQA+-jongeren, informatie over LHBTIQA+ beter beschikbaar te maken voor inwoners en professionals, mensen te wijzen op het belang van het melden van misstanden en er is gestart met activiteiten om zorg meer gender- en LHBTIQA+-sensitief te maken. 

Regenboogagenda

Wil je de Regenboogagenda in zijn geheel ontvangen? Stuur dan een mail naar regenboogstad@amersfoort.nl. Dan krijg je de agenda digitaal toegestuurd.

Gemeente Amersfoort tekent regenboogconvenant met OCW

De gemeente Amersfoort blijft zich de komende jaren gericht inzetten voor de emancipatie en acceptatie van lhbtiq+- inwoners. Op 29 september ondertekende wethouder Micheline Paffen op een bijeenkomst in Ede hierover een intentieverklaring met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Net als 54 andere Regenboogsteden krijgt Amersfoort een financiële bijdrage van dit ministerie om het lokale lhbtiq+ emancipatiebeleid te versterken.

De emancipatie en acceptatie van lhbtiq+-personen in Nederland vertoonde de afgelopen decennia een positieve ontwikkeling. Helaas heeft deze tendens de laatste jaren niet krachtig doorgezet, blijkt uit Nederlands en Europees onderzoek. Zo stagneert het aantal Nederlanders dat positief staat tegenover lhbtiq+ personen en ligt - bijvoorbeeld - zichtbare intimiteit tussen mensen van gelijk geslacht nog uiterst gevoelig.

Geld voor emancipatiebeleid

Beleid om de emancipatie van lhbtiq+-personen te versterken blijft hard nodig, vindt minister Dijkgraaf van OCW, die verantwoordelijk is voor emancipatiebeleid. Hij zet daarom voor de periode van 2023-2026 de aanpak Regenboogprogramma voort met de zogeheten Regenboogsteden, waaronder Amersfoort.

De gezamenlijke ambitie is om de acceptatie van lhbtiq+-personen te laten toenemen onder de gehele bevolking. Volgens OCW is daarbij extra aandacht nodig voor jongeren, ouderen en in kringen waar lhbtiq+ zijn nog een taboe is. Vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbtiq+-personen moeten afnemen. Lhbtiq+-personen moeten zich meer gesteund voelen, veilig en weerbaar op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring, zei Dijkgraaf vorig jaar op een congres in Utrecht. Wethouder Micheline Paffen uit Amersfoort onderschrijft dit volledig. 'Het is mijn opdracht als bestuurder om te werken aan een stad die inclusief is. Dat doe ik met veel plezier en betrokkenheid, samen met partijen uit de lokale samenleving en regionale organisaties zoals COC’s en welzijnsorganisaties.'

Foto van Wethouder Micheline Paffen-Zeenni bij een kaart van Nederland met daarop aangegeven de regenboogsteden
Wethouder Micheline Paffen-Zeenni