Recreatiegebied Over de Laak

Inwoners van Vathorst, grondeigenaren en andere belanghebbenden hebben al weer enige jaren geleden meegedacht over de inrichting van Over de Laak. Dit gebied net boven het riviertje de Laak verandert de komende jaren in een groen recreatiegebied. De gemeentelijke ontwikkelingsvisie beschrijft de mogelijke toekomstige invulling van 3 gebieden: ’t Hammetje, Speelpolder en Waterrijk.

Omgevingsvisie

De visie Over de Laak gaat over de groen recreatieve inrichting van Vathorst Noord. En dan met name over de inrichting van de gebieden die in eigendom van de gemeente zijn. Het vertrekpunt was een totaalvisie voor het hele gebied. Dit bleek uiteindelijk niet uitvoerbaar voor de gebiedseigenaren. Toen is besloten om alleen het gemeentelijke deel verder uit te werken. Dat zijn Waterrijk, Speelpolder en ’t Hammetje. In deze visie zijn de ideeën uit het participatietraject verwerkt die passen bij de door de raad gekozen richting voor Over de Laak.

Over de Laak - plankaart

Waterrijk

De aanleg van Waterrijk is klaar. Langs het gebied ligt een wandelroute met plekken waar je naar de vogels kunt kijken zonder hen te storen en er zijn er vlonders waarop je kunt genieten van het uitzicht. En er is een aparte hondenuitlaatplek aangelegd. Dit fraaie poldergebied is een broedplaats voor allerlei soorten vogels.

Tuinpark

Een onderdeel binnen Waterrijk is het Tuinpark Laakzijde en Hoeve Laakzijde. Dit is een gezamenlijk initiatief van Tuinpark moestuinen, Zorgboerderij en werkleerbedrijf Land in Zicht en Voedselbos Amersfoort. In dit deel is er onder andere plek voor inwoners om te tuinieren. En er is een openbaar toegankelijk voedselbos met pluktuin.

Land in Zicht krijgt, na het tijdelijk onderkomen in 't Hammetje, een vaste plek in dit gebied. Het gezamenlijke initiatief Tuinpark Laakzijde speelt in op de behoefte in de wijk Vathorst om te recreëren in de buitenlucht, gezamenlijk te tuinieren en gezonde groenten lokaal te kweken, elkaar spontaan te ontmoeten en culturele activiteiten te organiseren zoals oogstfeesten.

Mensen met een beperking en achterstand tot de arbeidsmarkt zijn betrokken en vinden er een zinvolle tijdsbesteding. Kinderen en scholen bezoeken dan het Tuinpark om natuur educatieve redenen. In de komende periode wordt dit terrein verder ontwikkeld. Zo wordt er onder andere een kapschuur gerealiseerd.

Herontwikkeling erven Achterhoekerweg

Langs de Achterhoekerweg staat een aantal voormalige agrarische erven. Deze erven zijn jarenlang matig onderhouden. Ook staan er naast de woningen veel bijgebouwen die niet bijdragen aan de kwaliteit van het gebied. Een herontwikkeling van deze erven is dan ook zeker gewenst. De Achterhoekerweg 1A en 6 worden herontwikkeld. 

Een plattegrond met daarop aangegeven de Achterhoekerweg 1A en 6

Nummer 1A

De woning en de bijgebouwen op dit erf worden gesloopt. Het erf wordt vervolgens in 2 kavels gesplitst. Op elke kavel mag 1 woning en een kapschuur worden ontwikkeld.

Nummer 6

Dit erf ter hoogte van de Laak wordt opgeschoond. De bijgebouwen worden gesloopt. De boerderij blijft staan en wordt verkocht. Aan de rechterzijde van de boerderij is ruimte voor de bouw van 2 woningen en 1 kapschuur.

Aan de linkerzijde van de bestaande boerderij, waar nu de logeertuin voor de Voedselbosbomen is gevestigd, wordt 1 woning en 1 kapschuur gebouwd.

Speelpolder

In Speelpolder bieden we straks ruimte om te spelen, te wandelen en te verblijven. Paden en bankjes geven de inwoners van Vathorst de ruimte om van de polder te genieten. Ook is er ruimte voor 3 bouwkavels. Zo combineert Speelpolder 3 functies; wonen, spelen en wandelen.

We willen er een fijne speelplek maken. Voordat we daarmee starten hebben we ideeën opgehaald. Ook heeft er in juni een bijeenkomst met de Kinderwijkraad plaatsgevonden. De opgehaalde ideeën zijn uitgewerkt in een paar ontwerpvarianten. De ontwerpvarianten zijn begin september aan de buurt voorgelegd.

Tijdens een inloopbijeenkomst konden de bezoekers hun voorkeur uitspreken. Ook hebben we de Kinderwijkraad om hun mening gevraagd. Het ontwerp dat is gekozen (Kinderland) wordt nu uitgewerkt tot een ontwerp. Dit uitgewerkte plan wordt weer aan belangstellenden en belanghebbenden voorgelegd. De verwachting is dat dit eind 2022 of begin 2023 is.

’t Hammetje

Na een uitgebreid participatietraject en jaren van planvorming en onderzoek zijn we nu zover dat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Dat is nodig om straks uitvoering aan het plan te kunnen geven en het gebied in te richten als recreatieve plek. Een plek om te wandelen, sporten en spelen in een natuurlijke omgeving rond de bestaande waterplas.

Op het ontwerpbestemmingsplan ’t Hammetje kon je een reactie (zienswijze) geven. De reactietermijn is inmiddels gesloten. De binnengekomen opmerkingen worden nu beoordeeld en waar mogelijk of nodig verwerkt in het ontwerp en in een zienswijzenota. Op dit moment voeren we nog aanvullende onderzoeken uit. Deze wordt samen met het bestemmingsplan voorgelegd aan de raad. Dat zal na het zomerreces zijn, waarna het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Hierna kan het bestemmingsplan worden vastgesteld.

 

Voormalig wethouder Roald van der Linde nam in 2021 een kijkje in het gebied:

Roald van der Linde over 't Hammetje

Recreatiepark

’t Hammetje wordt een plek voor de inwoners van Vathorst waar je kunt recreëren, wandelen, sporten en spelen in een natuurlijke omgeving rond de waterplas. Ook willen we kleinschalig ruimte bieden aan horeca en eventueel de scouting. Het wordt een recreatieplek die voor iedereen toegankelijk is met een divers landschap en veel natuur. We bewaren de geschiedenis van ‘t Hammetje en maken een fijne speelplek voor de kinderen.

Het voorlopig ontwerp sluit aan bij de ontwikkelingsvisie Over de Laak die destijds tot stand is gekomen via participatie met bewoners en andere belanghebbenden. Het voorlopig ontwerp is nog niet definitief en de inrichting kan op onderdelen afwijken.

Voorlopig ontwerp t Hammetje - maart 2020

Brug over de Laak

In de ontwikkelingsvisie Over de Laak (2016) staat een nieuwe brugverbinding beschreven. Daarmee komt er een extra verbinding naar het toekomstige natuur- en recreatiegebied:

Ontwikkelingsvisie Over de Laak

In mei 2021 zijn de plannen aan de bewoners gepresenteerd:

Op 9 december 2021 was er opnieuw een presentatie aan omwonenden en geïnteresseerden met verschillende alternatieve ontwerpen voor een brug over de Laak. De aanwezigen konden via Mentimeter aangeven wat zij van de ontwerpen vonden.

Hieronder vind je de presentatie die is gegeven en de reacties op de ontwerpen:

De opgehaalde informatie is voor het gemeentebestuur aanleiding om de opgave verder te bestuderen. Zodra hier meer over bekend is, plaatsen we op deze pagina een update.

Een plattegrond met daarop aangegeven de brugverbindingen

Zonnevelden

In het coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W staat expliciet vermeld dat het project zonnevelden Over de Laak wordt stilgelegd. Er komt nu eerst een inventarisatie naar de potentie voor zonne-energie in heel Amersfoort. In afwachting van de resultaten daarvan ligt 'zonnevelden op Over de Laak' in elk geval stil.

Skaeve Huse

In Amersfoort willen we dat er voor iedereen een menswaardig thuis is. Ook voor mensen die niet gemakkelijk in een woonwijk of maatschappelijke opvang kunnen wonen. Daarom is Gemeente Amersfoort op zoek naar een geschikte locatie voor 8 tot 10 mensen die een woonplek met begeleiding nodig hebben.

Hun woonplek moet op enige afstand van een woonwijk liggen, omdat een prikkelarme manier van wonen, met duidelijke regels en de juiste begeleiding, hen helpt. Het woonconcept Skaeve Huse is een manier van wonen die tot nu toe ontbreekt in Gemeente Amersfoort. 

Nieuwsbrief

Wilt je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied? Meld je aan voor de nieuwsbrief Over de Laak.

Aanmelden

Contact

Projectmanager Maurice Reinink

overdelaak@amersfoort.nl