Recreatiegebied Over de Laak

Algemeen

Inwoners van Vathorst, grondeigenaren en andere belanghebbenden hebben al weer enige jaren geleden meegedacht over de inrichting van Over de Laak. Dit gebied net boven het riviertje de Laak verandert de komende jaren in een groen recreatiegebied. De gemeentelijke ontwikkelingsvisie beschrijft de mogelijke toekomstige invulling van 3 gebieden: ’t Hammetje, Speelpolder en Waterrijk.

Omgevingsvisie

De visie Over de Laak gaat over de groen recreatieve inrichting van Vathorst Noord. En dan met name over de inrichting van de gebieden die in eigendom van de gemeente zijn. Het vertrekpunt was een totaalvisie voor het hele gebied. Dit bleek uiteindelijk niet uitvoerbaar voor de gebiedseigenaren. Toen is besloten om alleen het gemeentelijke deel verder uit te werken. Dat zijn Waterrijk, Speelpolder en ’t Hammetje. In deze visie zijn de ideeën uit het participatietraject verwerkt die passen bij de door de raad gekozen richting voor Over de Laak.

Over de Laak - plankaart

Waterrijk

De aanleg van Waterrijk is klaar. Langs het gebied ligt een wandelroute met plekken waar je naar de vogels kunt kijken zonder hen te storen en er zijn er vlonders waarop je kunt genieten van het uitzicht. En er is een aparte hondenuitlaatplek aangelegd. Dit fraaie poldergebied is een broedplaats voor allerlei soorten vogels.

Tuinpark

Een onderdeel binnen Waterrijk is het Tuinpark Laakzijde en Hoeve Laakzijde. Dit is een gezamenlijk initiatief van Tuinpark moestuinen, Zorgboerderij en werkleerbedrijf Land in Zicht en Voedselbos Amersfoort. In dit deel is er onder andere plek voor inwoners om te tuinieren. En er is een openbaar toegankelijk voedselbos met pluktuin.

Land in Zicht krijgt, na het tijdelijk onderkomen in 't Hammetje, een vaste plek in dit gebied. Het gezamenlijke initiatief Tuinpark Laakzijde speelt in op de behoefte in de wijk Vathorst om te recreëren in de buitenlucht, gezamenlijk te tuinieren en gezonde groenten lokaal te kweken, elkaar spontaan te ontmoeten en culturele activiteiten te organiseren zoals oogstfeesten.

Mensen met een beperking en achterstand tot de arbeidsmarkt zijn betrokken en vinden er een zinvolle tijdsbesteding. Kinderen en scholen bezoeken dan het Tuinpark om natuur educatieve redenen. In de komende periode wordt dit terrein verder ontwikkeld. Zo wordt er onder andere een kapschuur gerealiseerd.

Herontwikkeling erven Achterhoekerweg

Langs de Achterhoekerweg staat een aantal voormalige agrarische erven. Deze erven zijn jarenlang matig onderhouden. Ook staan er naast de woningen veel bijgebouwen die niet bijdragen aan de kwaliteit van het gebied. Een herontwikkeling van deze erven is dan ook zeker gewenst. De Achterhoekerweg 1A en 6 worden herontwikkeld. 

Een plattegrond met daarop aangegeven de Achterhoekerweg 1A en 6

Nummer 1A

De woning en de bijgebouwen op dit erf worden gesloopt. Het erf wordt vervolgens in 2 kavels gesplitst. Op elke kavel mag 1 woning en een kapschuur worden ontwikkeld.

Nummer 6

Dit erf ter hoogte van de Laak wordt opgeschoond. De bijgebouwen worden gesloopt. De boerderij blijft staan en wordt verkocht. Aan de rechterzijde van de boerderij is ruimte voor de bouw van 2 woningen en 1 kapschuur.

Aan de linkerzijde van de bestaande boerderij, waar nu de logeertuin voor de Voedselbosbomen is gevestigd, wordt 1 woning en 1 kapschuur gebouwd.

Speelpolder

In Speelpolder bieden we straks ruimte om:

  • te spelen
  • te wandelen
  • te verblijven

Paden en bankjes geven de inwoners van Vathorst de ruimte om van de polder te genieten. Ook is er ruimte voor 3 bouwkavels. Zo combineert Speelpolder 3 functies; wonen, spelen en wandelen.

We willen er een fijne speelplek maken. Voordat we daarmee starten, hebben we ideeën opgehaald en is met de Kinderwijkraad Vathorst gesproken. De opgehaalde ideeën zijn uitgewerkt in een paar ontwerpvarianten. Die zijn in 2022 aan de buurt en de Kinderwijkraad voorgelegd. Er is toen voor een speelontwerp gekozen met water als belangrijk onderdeel. De haalbaarheid van constant water in Speelpolder moest nog wel worden onderzocht.

Waterpeil

Het onderzoek laat zien dat voor een constant waterpeil in de greppels een verbinding vanuit de Laak nodig is. De waterkwaliteit van de Laak was in de afgelopen jaren wisselend. Daarom kiezen we er niet voor water uit de Laak in het gebied te laten. De speelelementen zullen nog steeds deels op een eiland komen. Door regen- en grondwater staat er waarschijnlijk een groot deel van het jaar een klein laagje water in de greppels.

In de zomer kan het voorkomen dat de greppels een tijdje droogstaan. Dit, in combinatie met de juiste plantensoorten, zorgt ervoor dat het idee van het ontwerp overeind blijft. Namelijk een natuurlijk ontwerp met een uitdagend ‘speeleiland’. Een trekpont kan in dit ontwerp niet, daarvoor in de plaats voegen we een ander speelelement toe.

’t Hammetje

Na een uitgebreid participatietraject en jaren van planvorming en onderzoek zijn we nu zover dat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Dat is nodig om straks uitvoering aan het plan te kunnen geven en het gebied in te richten als recreatieve plek. Een plek om te wandelen, sporten en spelen in een natuurlijke omgeving rond de bestaande waterplas.

Op het ontwerpbestemmingsplan 7 zienswijzen ingediend. Eén van de zienswijzen heeft tot een aanvullend onderzoek geleid naar de veiligheid van de waterbodem. Dit onderzoek is afgerond. Het bestemmingsplan en de zienswijzennota wordt binnenkort ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Aanvullend onderzoek waterbodem

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de waterbodem is besloten een deel van het aangetroffen puin op de waterbodem te herschikken. Puin in de ondiepere zones wordt deels naar de diepere delen verplaatst, en vervolgens deels met zandige grond afgedekt tot een waterdiepte van ongeveer 4 meter. Dit wordt gedaan op die delen van de waterbodem waar recreanten aan het water kunnen komen en waar puin is aangetroffen.

De westelijke oever van de waterplas wordt verbreed om daar een wandelpad op aan te kunnen leggen. Dit wandelpad vervangt het vlonderpad over het water dat in het ontwerp was opgenomen. De zandarena wordt meer naar het noorden verplaatst zodat deze niet meer aan het water grenst. En de kanosteiger is uit het plan verwijderd.

Bekijk ook:  

Gewijzigde vaststelling chw bestemmingsplan Over de Laak, ’t Hammetje, vaststelling beeldkwaliteitseisen Over de Laak – ‘t Hammetje en gewijzigde vaststelling grondexploitatie Kavels Over de Laak

Voormalig wethouder Roald van der Linde nam in 2021 een kijkje in het gebied:

Roald van der Linde over 't Hammetje

Voorlopig ontwerp t Hammetje - maart 2020

Brug over de Laak

In de ontwikkelingsvisie Over de Laak (2016) staat een nieuwe brugverbinding beschreven. Daarmee komt er een extra verbinding naar het toekomstige natuur- en recreatiegebied.

Met de direct aanwonenden van de Markenhaven en daarna met Onbeperkt Amersfoort en de fractie van Amersfoort 2014 zijn gesprekken geweest over de aanleg van een brug over de Laak ter hoogte van de Markenhaven in het verlengde van rotonde 7. Uit de gesprekken kwam naar voren dat een rechte brug, die niet toegankelijk is voor kinderwagens en/of rolstoelen, door onbeperkt Amersfoort als ongewenst wordt ervaren.

De aanwonenden vinden een brug die een lange aanloop nodig heeft juist ongewenst. Mede omdat de ruimtelijke impact van een zo’n brug veel groter is. Elke brugvariant heeft een prijskaartje en het beschikbare budget is voor geen enkel ontwerp toereikend. 

Keuzes

Het college van B&W legt aan de raad in een peiling een aantal keuzes voor, inclusief een globaal kostenoverzicht per variant:

  • Rechte brug, met traptreden
  • Brug met Z-vorm, met hellingbanen
  • Brug met V-vorm, met hellingbanen
  • Brug met schuine oversteek, met hellingbanen
  • Aansluiten ter hoogte van de Lemmerbrug, met hellingbanen
  • Geen brug

De peiling in de gemeenteraad vindt binnenkort plaats. Houd de publicaties over de vergaderingen van de raad in de gaten voor de exacte datum via www.amersfoort.nl/gemeenteraad

Zonnevelden

In het coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W staat expliciet vermeld dat het project zonnevelden Over de Laak wordt stilgelegd. Er komt nu eerst een inventarisatie naar de potentie voor zonne-energie in heel Amersfoort. In afwachting van de resultaten daarvan ligt 'zonnevelden op Over de Laak' in elk geval stil.

Skaeve Huse

In Amersfoort willen we dat er voor iedereen een menswaardig thuis is. Ook voor mensen die niet gemakkelijk in een woonwijk of maatschappelijke opvang kunnen wonen. Daarom is Gemeente Amersfoort op zoek naar een geschikte locatie voor 8 tot 10 mensen die een woonplek met begeleiding nodig hebben.

Hun woonplek moet op enige afstand van een woonwijk liggen, omdat een prikkelarme manier van wonen, met duidelijke regels en de juiste begeleiding, hen helpt. Het woonconcept Skaeve Huse is een manier van wonen die tot nu toe ontbreekt in Gemeente Amersfoort. 

Nieuwsbrief

Wilt je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied? Meld je aan voor de nieuwsbrief Over de Laak.

Aanmelden

Contact

Projectmanager Maurice Reinink

overdelaak@amersfoort.nl