Recreatiegebied Over de Laak

Inwoners van Vathorst, grondeigenaren en andere belanghebbenden hebben al weer enige jaren geleden meegedacht over de inrichting van Over de Laak. Dit gebied net boven het riviertje de Laak verandert de komende jaren in een groen recreatiegebied. De gemeentelijke ontwikkelingsvisie beschrijft de mogelijke toekomstige invulling van drie gebieden: ’t Hammetje, Speelpolder en Waterrijk.

Ga direct naar:

Omgevingsvisie

De visie Over de Laak gaat over de groen recreatieve inrichting van Vathorst Noord en dan met name over de inrichting van de gebieden die in eigendom van de gemeente zijn. Het vertrekpunt was een totaalvisie voor het hele gebied. Dit bleek uiteindelijk niet uitvoerbaar voor de gebiedseigenaren. Toen is besloten om alleen het gemeentelijke deel verder uit te werken. Dat zijn Waterrijk, Speelpolder en ’t Hammetje. In deze visie zijn de ideeën uit het participatietraject verwerkt die passen bij de door de raad gekozen richting voor Over de Laak.

   Waterrijk

   Dit is het meest westelijk gelegen gebied in Over de Laak. Dit gebied wordt geschikt gemaakt voor weidevogels. Daarnaast voegen we recreatiemogelijkheden toe in de vorm van een wandelpad, een vogeluitkijk punt, verblijfsvlonders en een honden uitlaatplek. Het tracé van de dijk passen we aan waardoor het mogelijk is voor bootjes en kano’s om aan te meren.

   De realisatie van dit gebied is inmiddels van start gegaan. In de aankomende weken wordt de topgrondlaag afgegraven, om de natuurontwikkeling mogelijk te maken, en worden de wandelpaden en verblijfsvlonders aangelegd. De grond die wordt afgegraven wordt gedeeltelijk hergebruikt in ’t Hammetje. De tijdelijke vrij liggende transportroute gaat over de agrarische percelen en niet over het Laakpad, via een vrij liggende rijplatenbaan. De direct aanwonenden/perceeleigenaren zijn geïnformeerd en betrokken.

   Tuinpark

   Een onderdeel binnen Waterrijk is het Tuinpark. Het Tuinpark is een gezamenlijk initiatief van Tuinpark Laakzijde moestuinen, Zorgboerderij en werkleerbedrijf Land in Zicht, Eemstadboerderij stadslandbouw en Voedselbos Amersfoort. In het Tuinpark wordt een plek gecreëerd voor inwoners om te tuinieren. En zal er een openbaar toegankelijk voedselbos met pluktuin worden gerealiseerd.

   Land in Zicht krijgt, na het tijdelijk onderkomen in 't Hammetje, een vaste plek in het Tuinpark. Het gezamenlijke initiatief Tuinpark Laakzijde speelt in op de behoefte in de wijk Vathorst om te recreëren in de buitenlucht, gezamenlijk te tuinieren en gezonde groenten lokaal te kweken, elkaar spontaan te ontmoeten en culturele activiteiten te organiseren zoals oogstfeesten. Mensen met een beperking en achterstand tot de arbeidsmarkt zijn betrokken en vinden er een zinvolle tijdsbesteding. Kinderen en scholen bezoeken dan het Tuinpark om natuur educatieve redenen.

   Speelpolder

   Speelpolder combineert drie verschillende functies. Een deel richten we speciaal in voor kinderen. We maken daarbij vooral gebruik van de al aanwezig natuurlijke materialen, om te klimmen, klauteren en te ontdekken. Daarnaast realiseren we, als wens van de bewoners van Vathorst, een hondenlosloopgebied.

   Langs het gehele gebied komt een verhard fietspad waarmee we een verbinding maken tussen de wijk Vathorst en de al aanwezige fietsroutes in de Arkenheempolder. Aan de noordkant van het gebied staat een te slopen boerenschuur met boerderij. Een deel hiervan wordt benut voor het speelgebied.

   ’t Hammetje

   We maken een plek voor de inwoners van Vathorst waar je kunt recreëren, wandelen, fietsen, sporten en spelen in een natuurlijke omgeving rond de waterplas. Ook willen we kleinschalig ruimte bieden aan andere functies, eventueel de scouting. Het wordt een recreatieplek die voor iedereen toegankelijk is met een divers landschap en veel natuur. We bewaren de geschiedenis van ‘t Hammetje en maken een fijne natuurlijke speelplek voor de kinderen. Het voorlopig ontwerp sluit aan bij de ontwikkelingsvisie Over de Laak die destijds tot stand is gekomen via participatie met bewoners en andere belanghebbenden.

   Woensdag 11 maart 2020 konden belangstellenden dit voorlopige ontwerp voor ’t Hammetje komen bekijken. De avoend werd door ruim 100 mensen bezocht en op een enkeling na, was iedereen enthousiast over de inrichting van het gebied.

   Brug over de Laak

   In de ontwikkelingsvisie Over de Laak (2016) staat een nieuwe brugverbinding beschreven. Met de nieuwe brugverbinding komt er een extra verbinding naar het toekomstige natuur- en recreatiegebied. Door deze brug kunt u straks binnen een mum van tijd in het natuur- en recreatiegebied over de Laak staan. De plek waar de burg komt is de Markenhaven, zie blauwe cirkel in de afbeelding. Een nieuwe brug daar geeft een evenwichtige verdeling van de plekken waar u het gebied in kunt.

   In mei 2021 zijn de plannen aan de bewoners gepresenteerd:

   Zonnevelden

   Waarom wordt er gepraat over zonnevelden?

   De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 een CO2 neutrale stad te zijn. In het coalitieakkoord staat:

   In Vathorst Noord willen we een aantrekkelijk groen recreatief gebied combineren met goed ingepaste zonnevelden.

   Om ervoor te zorgen dat Amersfoort een leefbare, aantrekkelijke stad blijft - met name ook voor toekomstige generaties - moeten we keuzes maken en zorgen voor een duurzame versnelling. Als gemeente hebben we laten onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om een CO2 neutrale stad te worden. Dat gaat niet uitsluitend over het nemen van één maatregel maar over een pakket aan maatregelen.

   Om hoeveel hectare zonnevelden gaat het in Over de Laak?

   Voor de gehele stad Amersfoort gaat het om 50 hectare zonnevelden. Voor Over de Laak is tot nu toe gesproken over 10 hectare waarbij de voorwaarde is dat deze ruimtelijk goed kunnen worden ingepast.

   Nieuwsbrief Over de Laak

   Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied? Meld u aan voor de nieuwsbrief Over de Laak.

   AANMELDEN