Recreatiegebied Over de Laak

Inwoners van Vathorst, grondeigenaren en andere belanghebbenden hebben meegedacht over de inrichting van Over de Laak. Dit gebied net boven het riviertje de Laak gaat de komende jaren veranderen in een groen recreatiegebied. De gemeentelijke ontwikkelingsvisie beschrijft de mogelijke toekomstige invulling van drie gebieden: ’t Hammetje, Speelpolder en Waterrijk.

  De visie Over de Laak gaat over de groen recreatieve inrichting van Vathorst Noord en dan met name over de inrichting van de gebieden die in eigendom van de gemeente zijn. Het vertrekpunt was een totaalvisie voor het hele gebied. Dit bleek uiteindelijk niet uitvoerbaar voor de gebiedseigenaren. Toen is alleen het gemeentelijke deel verder uitgewerkt. Dat zijn Waterrijk, Speelpolder en ’t Hammetje. In deze visie zijn de ideeën uit het participatietraject verwerkt die passen bij de door de raad gekozen richting voor Over de Laak.

  Stand van zaken?

  In juli 2016 lag er een beeld van de functies en grove inrichtingsplannen van de drie gemeentelijke grondeigendommen. Om hier definitieve plannen van te maken moest er veel onderzoek gedaan worden in het gebied (o.a. bodemgesteldheid, waterpeil, flora en fauna, aanwezigheid fosfaat) en was het nodig om met partijen als het waterschap te overleggen. De uitkomsten van deze overleggen en onderzoeken hebben geleid tot aanpassingen. Op deze wijze is er toegewerkt naar een voorlopig ontwerp voor Waterrijk. Momenteel werken we aan een definitief ontwerp, wat het uitgangspunt zal zijn voor het nog vast te stellen bestemmingsplan. Deze komt in de eerste helft van 2019 in de gemeenteraad ter besluitvorming. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan gestart worden met de realisatie van Waterrijk. Wij verwachten dat dit na de zomer zal zijn.

  Ook zijn we gestart met de uitwerking van de plannen rondom ‘t Hammetje. Hiervoor verwachten we eind 2019 te kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure, om dan in 2020 met de uitvoering te kunnen starten. Speelpolder realiseren we als laatste.

  Er zijn drie deelgebieden; Waterrijk, 't Hammetje en Speelpolder.

  Wat is Waterrijk?

  Dit is het meest westelijk gelegen gebied in Over de Laak. Dit gebied wordt geschikt gemaakt voor weidevogels. Daarnaast voegen we recreatiemogelijkheden toe in de vorm van een wandelpad, een vogeluitkijk en een honden uitlaatplek. Ook komt er een kleine parkeerplaats voor mindervaliden en een pad met wildroosters om de weidevogels voldoende rust te gunnen. De ligging van de dijk passen we hier aan waardoor het mogelijk is voor bootjes en kano’s om aan te meren.

  Een onderdeel binnen Waterrijk is het Tuinpark. Het Tuinpark is een gezamenlijk initiatief van Tuinpark Laakzijde moestuinen, Zorgboerderij en werkleerbedrijf Land in Zicht, Eemstadboerderij stadslandbouw en Voedselbos Amersfoort. In het Tuinpark wordt een plek gecreëerd voor inwoners om te tuinieren. En zal er een openbaar toegankelijk voedselbos met pluktuin worden gerealiseerd. Land in Zicht krijgt, na het tijdelijk onderkomen in Het Hammetje, een vaste plek in het Tuinpark. Het gezamenlijke initiatief Tuinpark Laakzijde speelt in op de behoefte in de wijk Vathorst om te recreëren in de buitenlucht, gezamenlijk te tuinieren en gezonde groenten lokaal te kweken, elkaar spontaan te ontmoeten en culturele activiteiten te organiseren zoals oogstfeesten. Mensen met een beperking en achterstand tot de arbeidsmarkt zijn betrokken en vinden er een zinvolle tijdsbesteding. Kinderen en scholen bezoeken dan het Tuinpark om natuur educatieve redenen.

  Wat is ’t Hammetje?

  Voor de invulling van ‘t Hammetje bestaan veruit de meeste ideeën en wensen vanuit bewoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers. Het gebied is niet groot genoeg om aan al deze wensen tegemoet te kunnen komen. Zo zijn er onder andere wensen om te wandelen, voor zwemwater met een strand, visvijver, bootcamp, trimparcours, trapveldje, basketbal, fietscross, yoga, horeca, theetuin, klimbos, paintball, urban sports, scouting, varen en vissen. Sommige functies laten zich onvoldoende combineren met de natuurwaarden, het water blijkt van onvoldoende kwaliteit om als zwemwater te kunnen dienen en de beschermde vissoort Kleine Modderkruiper is er aangetroffen.

  Wat is het plan voor 't Hammetje? We maken een plek voor de inwoners van Vathorst waar je kunt recreëren, wandelen, fietsen, sporten en spelen in een natuurlijke omgeving rond de waterplas. Ook willen we kleinschalig ruimte bieden aan andere functies, onder andere de scouting. Het wordt een recreatieplek die voor iedereen toegankelijk is met een divers landschap en veel natuur. We bewaren de geschiedenis van ‘t Hammetje en maken een fijne natuurlijke speelplek voor de kinderen. Het voorlopig ontwerp sluit aan bij de ontwikkelingsvisie Over de Laak die destijds tot stand is gekomen via participatie met bewoners en andere belanghebbenden.

  Woensdag 11 maart 2020 konden belangstellenden dit voorlopige ontwerp voor ’t Hammetje komen bekijken. De avond werd door ruim 100 mensen bezocht en op een enkeling na, was iedereen enthousiast over de inrichting van het gebied.

  Wat is Speelpolder?

  Speelpolder combineert drie verschillende functies. Een deel richten we speciaal in voor kinderen. We maken daarbij vooral gebruik van de al aanwezig natuurlijke materialen, om te klimmen, klauteren en te ontdekken. Daarnaast realiseren we, als wens van de bewoners van Vathorst, een hondenlosloopgebied. Langs het gehele gebied komt een verhard fietspad waarmee we een verbinding maken tussen de wijk Vathorst en de al aanwezige fietsroutes in de Arkenheempolder. Aan de noordkant van het gebied staat een te slopen boerenschuur met boerderij. Een deel hiervan wordt benut voor het speelgebied.

  Waarom wordt er gepraat over zonnevelden?

  De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 een CO2 neutrale stad te zijn. In het coalitieakkoord staat:In Vathorst Noord willen we een aantrekkelijk groen recreatief gebied combineren met goed ingepaste zonnevelden.Om ervoor te zorgen dat Amersfoort een leefbare, aantrekkelijke stad blijft - met name ook voor toekomstige generaties - moeten we keuzes maken en zorgen voor een duurzame versnelling. Als gemeente hebben we laten onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om een CO2 neutrale stad te worden. Dat gaat niet uitsluitend over het nemen van één maatregel maar over een pakket aan maatregelen.

  Om hoeveel hectare zonnevelden gaat het in Over de Laak?

  Voor de gehele stad Amersfoort gaat het om 50 hectare zonnevelden. Voor Over de Laak is tot nu toe gesproken over 10 hectare waarbij de voorwaarde is dat deze ruimtelijk goed kunnen worden ingepast.

  Brug over de Laak

  In de ontwikkelingsvisie Over de Laak (2016) staat een nieuwe brugverbinding beschreven. Met de nieuwe brugverbinding komt er een extra verbinding naar het toekomstige natuur- en recreatiegebied. Door deze brug kunt u straks binnen een mum van tijd in het natuur- en recreatiegebied over de Laak staan. De plek waar de burg komt is de Markerhaven, zie blauwe cirkel in de afbeelding. Een nieuwe brug daar geeft een evenwichtige verdeling van de plekken waar u het gebied in kunt.

  In mei 2021 zijn de plannen aan de bewoners gepresenteerd:

  Fietsen in een natuurlijke omgeving

  Het aantal fietsers in het gebied Over de Laak neemt toe. Het gebied is gelegen tussen Bunschoten-Amersfoort-Nijkerk. Het fietspad achter het riviertje de Laak is daarom verhard met zandkleurig asfalt. Hierdoor vloeit het fietspad door in de natuurlijke omgeving. Op wegen waar auto’s komen is de snelheid verlaagd van 80 naar 60km. En is de Domstraat ingericht als een fietsstraat voorzien van rood asfalt en grijze ribbelstroken. Op die manier krijgt de fietser de ruimte in het gebied.

  Nieuwsbrief Over de Laak

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied? Meld u aan voor de nieuwsbrief Over de Laak.

  AANMELDEN