Recreatiegebied Over de Laak

Inwoners van Vathorst, grondeigenaren en andere belanghebbenden hebben al weer enige jaren geleden meegedacht over de inrichting van Over de Laak. Dit gebied net boven het riviertje de Laak verandert de komende jaren in een groen recreatiegebied. De gemeentelijke ontwikkelingsvisie beschrijft de mogelijke toekomstige invulling van drie gebieden: ’t Hammetje, Speelpolder en Waterrijk.

Ga direct naar:

Omgevingsvisie

De visie Over de Laak gaat over de groen recreatieve inrichting van Vathorst Noord en dan met name over de inrichting van de gebieden die in eigendom van de gemeente zijn. Het vertrekpunt was een totaalvisie voor het hele gebied. Dit bleek uiteindelijk niet uitvoerbaar voor de gebiedseigenaren. Toen is besloten om alleen het gemeentelijke deel verder uit te werken. Dat zijn Waterrijk, Speelpolder en ’t Hammetje. In deze visie zijn de ideeën uit het participatietraject verwerkt die passen bij de door de raad gekozen richting voor Over de Laak.

   Waterrijk

   Het grondwerk in Waterrijk is bijna klaar. De houten bruggetjes hebben een langere levertijd, waardoor het gebied nog niet kan worden afgerond. Daarnaast is de grond nu te nat om te kunnen inzaaien. Begin 2022 ronden we de resterende werkzaamheden af en kan het gebied opengesteld worden voor het publiek. Langs het gebied ligt een wandelroute met plekken waar u naar de vogels kunt kijken zonder hen te storen en er zijn er vlonders waarop u kunt genieten van het uitzicht. En er is een aparte honden uitlaatplek aangelegd. Dit fraaie poldergebied, een broedplaats voor allerlei soorten vogels, wordt in het voorjaar officieel geopend.

   Tuinpark

   Een onderdeel binnen Waterrijk is het Tuinpark. Het Tuinpark is een gezamenlijk initiatief van Tuinpark Laakzijde moestuinen, Zorgboerderij en werkleerbedrijf Land in Zicht en Voedselbos Amersfoort. In het Tuinpark is een plek voor inwoners om te tuinieren. En zal er een openbaar toegankelijk voedselbos met pluktuin worden gerealiseerd.

   Land in Zicht krijgt, na het tijdelijk onderkomen in 't Hammetje, een vaste plek in het Tuinpark. Het gezamenlijke initiatief Tuinpark Laakzijde speelt in op de behoefte in de wijk Vathorst om te recreëren in de buitenlucht, gezamenlijk te tuinieren en gezonde groenten lokaal te kweken, elkaar spontaan te ontmoeten en culturele activiteiten te organiseren zoals oogstfeesten. Mensen met een beperking en achterstand tot de arbeidsmarkt zijn betrokken en vinden er een zinvolle tijdsbesteding. Kinderen en scholen bezoeken dan het Tuinpark om natuur educatieve redenen.

   Speelpolder

   In Speelpolder wordt een bloemrijk grasland ontwikkeld. Enkele polderbosjes bieden ruimte om te recreëren en te spelen. Paden en bankjes geven de inwoners van Vathorst de ruimte om van de polder te genieten. Ook komen er 3 bouwkavels. Zo combineert Speelpolder 3 functies; wonen, spelen en wandelen.

   We willen er een fijne speelplek maken. Voordat we daarmee starten halen we in de buurt op wat de wensen zijn voor het gebruik van Speelpolder. Op de pagina www.amersfoort.nl/speelpolder kun je een idee delen en/of een ontwerp indienen voor Speelpolder. Doe dat voor 23 mei 2022.

   ’t Hammetje

   Na een uitgebreid participatietraject en jaren van planvorming en onderzoek zijn we nu zover dat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Dat is nodig om straks uitvoering aan het plan te kunnen geven en het gebied in te richten als recreatieve plek. Een plek om te wandelen, fietsen, sporten en spelen in een natuurlijke omgeving rond de bestaande waterplas.

   Op het ontwerpbestemmingsplan ’t Hammetje kon u een reactie (zienswijze) geven. De reactietermijn is gesloten. De binnengekomen opmerkingen worden nu beoordeeld en waar mogelijk of nodig verwerkt in een zienswijzenota. Deze wordt samen met het bestemmingsplan voorgelegd aan de raad. Dat zal of vlak voor of vlak na het zomerreces zijn, waarna het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

   De per 1 mei 2022 vertrekkende wethouder Roald van der Linde nam in 2021 een kijkje in het gebied:

   Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

   Recreatiepark

   ’t Hammetje wordt een plek voor de inwoners van Vathorst waar je kunt recreëren, wandelen, fietsen, sporten en spelen in een natuurlijke omgeving rond de waterplas. Ook willen we kleinschalig ruimte bieden aan horeca en eventueel de scouting. Het wordt een recreatieplek die voor iedereen toegankelijk is met een divers landschap en veel natuur. We bewaren de geschiedenis van ‘t Hammetje en maken een fijne natuurlijke speelplek voor de kinderen. Het voorlopig ontwerp sluit aan bij de ontwikkelingsvisie Over de Laak die destijds tot stand is gekomen via participatie met bewoners en andere belanghebbenden.

   Brug over de Laak

   In de ontwikkelingsvisie Over de Laak (2016) staat een nieuwe brugverbinding beschreven. Met de nieuwe brugverbinding komt er een extra verbinding naar het toekomstige natuur- en recreatiegebied.

   In mei 2021 zijn de plannen aan de bewoners gepresenteerd:

   Op 9 december 2021 was er een presentatie aan omwonenden en geïnteresseerden met diverse ontwerpen voor een brug over de Laak. De aanwezigen konden via Mentimeter aangeven wat zij van de diverse ontwerpen vonden.

   Hieronder vindt u de presentatie die is gegeven en de reacties op de diverse ontwerpen:

   De opgehaalde informatie is voor het gemeentebestuur aanleiding om de opgave verder te bestuderen. Zodra hier meer over bekend is, plaatsen we op deze pagina een update.

   Zonnevelden

   Waarom wordt er gepraat over zonnevelden?

   Amersfoort is op weg naar een CO2 neutrale stad waarbij we onze energie zo veel mogelijke zelf duurzaam opwekken en zo min mogelijk fossiele brandstof gebruiken. Ook al liggen zoveel mogelijk daken vol met zonnepanelen, opwek via zonnevelden is nog altijd nodig. De gemeente heeft hiervoor in 2020 een beleidskader vastgesteld. Voor de gehele stad Amersfoort gaat het om 50 hectare aan zonnevelden.

   Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om Over de Laak (140 hectare groot) te zien als gebied waar het overgrote deel groen-recreatief blijft of wordt heringericht en een klein deel ingezet kan worden voor zonnevelden (10 hectare netto). Daarnaast is afgesproken dat hiervoor een zorgvuldig participatieproces wordt gelopen.

   We gaan nu onderzoeken welke voorwaarden moeten gelden voor partijen die de aanleg van zonnevelden daadwerkelijk willen realiseren.

   Hoe verder?

   Begin 2022 is een procesmanager aangetrokken. Met als opdracht te komen tot een zorgvuldige inpassing van zonnevelden in het gebied, waarmee het groen-recreatieve karakter behouden blijft én tegelijkertijd een haalbare ontwikkeling van zonnevelden mogelijk is. Een proces waarbij belanghebbenden en geïnteresseerden zorgvuldig worden betrokken.

   Een interessant vraagstuk; waar liggen kansen voor zon en een verfraaiing van het landschap, betere toegankelijkheid van het buitengebied en zelfs ruimte voor meer natuur? Om dit helder te krijgen zijn er twee stappen:

   1. Vaststellen van de kaders voor inpassing van zonnevelden.
   2. Kijken naar mogelijke locaties en de vraag hoe deze locaties aan de vastgestelde  kaders kunnen voldoen.

   Het gaat dus niet om de vraag óf er wel zonnevelden kunnen komen, maar onder welke voorwaarden, hoe en waar. Iedere stap wordt afgesloten met besluitvorming door de gemeenteraad.

   Ondertussen hebben ruim 70 mensen zich aangemeld om mee te denken.

   Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar samenduurzaam@amersfoort.nl.

   Besluiten

   In de afgelopen jaren hebben het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad meerdere besluiten genomen over zonnevelden in het gebied Over de Laak:

   1. Bestuursopdracht participatieproces zonnevelden Over de Laak (collegebesluit 2 november 2021): ‘Samen met belanghebbenden gaan we locaties bepalen en uitgangspunten opstellen die recht doen aan het groen-recreatieve karakter en tegelijkertijd een haalbare financiële business case voor het realiseren van zonnevelden opleveren.’

   2. Besluit over Vathorst - Bovenduist (raadsbesluit 13 juli 2021):

   ‘In Over de Laak geven we invulling aan onze ambitie om 10 hectare zonnevelden te realiseren als bijdrage aan de noodzakelijke stadsbrede opwek van duurzame energie. Met bewoners en andere belanghebbenden gaan we de in 2016 vastgestelde Visie Over de Laak aanvullen met locaties waarbinnen de realisatie van zonnevelden, onder voorwaarden, mogelijk wordt.’

   3. Beleidskader zonnevelden (collegebesluit 16/6/2020): college stelt werkwijze vast voor toetsen initiatieven zonnevelden in Amersfoort

   4. Coalitieakkoord 2018-2022: ‘In Vathorst Noord willen we een aantrekkelijk groen-recreatief gebied combineren met goed ingepaste zonnevelden.’

   5. Haalbaarheidsonderzoek energielandschappen - onderdeel zonnevelden (raadsbesluit 23-5-2017), bijlage 1 en 4: ‘De zonnelocatie Over de Laak biedt ruimte voor circa 10 hectare zonnepark opgesplitst in meerdere groen omzoomde percelen.’

   Advies Terra Incognita over zonnevelden in Over de Laak

   Brieven en uitnodigingen

   Contact

   Projectmanager Over de Laak:

   Maurice Reinink

   overdelaak@amersfoort.nl

   Procesmanager Zonnevelden Over de Laak:

   Hans Olsthoorn

   samenduurzaam@amersfoort.nl

   Nieuwsbrief Over de Laak

   Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied? Meld u aan voor de nieuwsbrief Over de Laak.

   AANMELDEN