Omgevingsvisie Amersfoort

Amersfoort is volop in ontwikkeling. Zo worden er per jaar rond de 1.000 woningen gebouwd, waarvan ongeveer een derde deel sociale woningbouw. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie.

In de Omgevingsvisie komen deze doelstellingen en ontwikkelingen bij elkaar in één visie voor de ontwikkeling van de stad.

Omgevingseffectrapportage

De ontwikkeling van de stad kan belangrijke nadelige effecten hebben voor het milieu en andere onderdelen van de fysieke leefomgeving. Om die mogelijke effecten in beeld te krijgen en mee te kunnen wegen in de keuzes, stelt de gemeente een Omgevingseffectrapportage op. Zo’n onderzoek kent een aantal vaste stappen:

 1. Beschrijven wat je precies onderzoekt en hoe. Daar staan we nu.

 2. In beeld brengen van de omgevingseffecten van drie denkbeeldige varianten voor de ontwikkeling van de stad.

 3. Uit alle onderdelen van de drie varianten één voorkeursvariant samenstellen.

 4. In beeld brengen van de omgevingseffecten van de voorkeursvariant.

De uitkomsten van deze Omgevingseffectrapportage bepalen mede de keuzes die de gemeente in de Omgevingsvisie maakt voor de ontwikkeling van de stad voor de komende 10-15 jaar.

Reageren op de Notitie over stap 1 van de Omgevingseffectrapportage

Van 25 februari tot en met 24 maart kun je de notitie reikwijdte en detailniveau (pdf) lezen en erop reageren door een e-mail te sturen aan omgevingswet@amersfoort.nl.

In deze notitie staat welke drie varianten worden onderzocht. Ook staat erin aan de hand van welke criteria de varianten worden onderzocht. Belangrijk om te weten is dat de varianten zo zijn gekozen dat alle mogelijke ontwikkelingen erin staan. Het gaat daarbij om ontwikkelingen op hoofdlijnen, op het abstractieniveau van de Omgevingsvisie. Op die manier komen van al deze mogelijkheden de effecten in beeld. Het is niet de bedoeling uiteindelijk één van deze drie varianten te kiezen. Het is de bedoeling om uit de onderdelen van de drie varianten een voorkeursvariant samen te stellen.

De belangrijkste twee vragen rond de notitie reikwijdte en detailniveau zijn:

 • Hebben de belangrijkste mogelijke ontwikkelingen ergens een plek gekregen in de varianten?

 • Hebben we de goede criteria benoemd om de varianten mee te beoordelen?

Let op: reageren op de notitie door een voorkeur voor één van de varianten aan te geven, heeft geen zin en geen betekenis in dit onderzoek. De reacties op de notitie reikwijdte en detailniveau worden betrokken bij de vervolgstappen van het OER. De reacties leiden niet tot een gewijzigde vaststelling van de notitie reikwijdte en detailniveau.

Inbreng van Amersfoorters

De vraagstukken waar de Omgevingsvisie antwoord op moet geven, zijn in 2019 in beeld gebracht en opgeschreven in de bouwstenennotitie.

In 2020 hebben we inbreng gevraagd van inwoners en andere betrokkenen voor de antwoorden op de vragen. Dat heeft veel reacties opgeleverd.

Met antwoorden op vragen op Met Amersfoort en in gesprekken op de markt en het Eemplein hebben honderden Amersfoorters input geleverd voor de Omgevingsvisie. Deze opbrengst is samengevat in dit document:

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met belangengroepen en experts rond de zeven thema’s. Hiervan is dit verslag samengesteld.

Dat er woningen moeten worden gebouwd, staat wat het college betreft niet ter discussie en ook de gemeenteraad heeft zich daarover uitgesproken. Onder meer door het Deltaplan Wonen vast te stellen. In de Omgevingsvisie gaat het dus niet over de vraag óf er woningen bij komen. Wel over de vraag hoe de groei moet plaatsvinden, samen met alle andere vragen over hoe de ruimte in de stad is ingedeeld. Het college stelt als hoofdrichting voor de Omgevingsvisie voor om te kiezen voor ‘gezond, groen en slim groeien’. Amersfoort sluit daarmee aan bij de koers die ook de provincie, de regio Utrecht en andere gemeenten in de omgeving kiezen.

Het voorstel dat het college aan de gemeenteraad doet, heeft als titel ‘Bouwstenennotitie Omgevingsvisie’. Deze bouwstenennotitie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Uitgangspunten zoals startnotitie en Omgevingsvisies Rijk, provincie en regio
 • Identiteit van Amersfoort van vroeger tot nu
 • Trends en ontwikkelingen
 • Voorstel leidraad: gezond, groen en slim groeien
 • Vraagstukken rond zeven thema’s
 • Voorstel voor uitwerking op vier niveaus: nationaal, regionaal, stedelijk en gebieden in de stad
 • Vervolg: hoe vormen we bouwstenen om tot een Omgevingsvisie voor Amersfoort?

Via onderstaande links kunt u de Bouwstenennotitie Omgevingsvisie en de infographic over de Bouwstenennotitie bekijken:

 1. Gesprekken met belanghebbenden en experts rond de zeven thema’s afronden en uitkomsten delen
 2. Opstarten OmgevingsEffectrapportage (OER) voor de Omgevingsvisie. Zo’n omgevingseffectrapportage is een methode die helpt om keuzes te maken voor de gewenste ontwikkeling van de stad, op basis van de ingeschatte effecten van een aantal uiteenlopende ontwikkelingsrichtingen. De eerste stap is het benoemen van drie varianten voor de ontwikkeling van de stad en criteria om die aan te toetsen. Deze varianten en de criteria komen in een nota te staan die begin 2021 ter inzage komt te liggen. Wil je weten wanneer dat precies is? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Omgevingsvisie.
 3. Alle uitkomsten uit de participatie, de beoordeling van de varianten uit de Omgevingseffectrapportage en een analyse van het huidige beleid worden verwerkt tot een voorstel voor een richting voor de Omgevingsvisie en een voorkeursalternatief voor de ontwikkeling van de stad.
 4. Richting voor Omgevingsvisie en Voorkeursalternatief uit Omgevingseffectrapportage voorleggen aan college en gemeenteraad.
 5. Participatie rond en over uitwerking richting in Concept Ontwerp Omgevingsvisie. Wil je daarvoor worden uitgenodigd? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Omgevingsvisie.
 6. Ontwerp Omgevingsvisie voorleggen aan college en gemeenteraad en formele inspraak

Iedere gemeente in Nederland moet een Omgevingsvisie maken. Een Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Het is één van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande wetten vervangt, die allemaal gaan over hoe we de ruimte in Nederland inrichten en gebruiken. Doel van deze nieuwe wet is dan ook om de wet- en regelgeving te vereenvoudigen.

Contact

Heidy Smit, projectleider Omgevingsvisie

omgevingswet@amersfoort.nl

14 033

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte worden gehouden over het vervolg? Meld je aan voor de nieuwsbrief:

Aanmelden