Omgevingsvisie Amersfoort

Amersfoort is volop in ontwikkeling. Zo worden er per jaar rond de 1.000 woningen gebouwd, waarvan ongeveer een derde deel sociale woningbouw. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie.

In de Omgevingsvisie komen deze doelstellingen en ontwikkelingen bij elkaar in één visie voor de ontwikkeling van de stad.

Tussenstap: richting en zes ontwikkelopgaven

Als tussenstap op weg naar de Omgevingsvisie heeft de gemeente zes ontwikkelopgaven benoemd en gekozen voor ‘gezond centraal’ als leidend principe.

De zes ontwikkelopgaven zijn:

  1. Een stad die stromend water en de Eem omarmt
  2. Een groene, gezonde stad in een groene omgeving
  3. Een duurzame CO2 neutrale stad
  4. Een stad met duurzame mobiliteit
  5. Een inclusieve en aantrekkelijke stad om te wonen
  6. Een stad met een wendbare en weerbare economie

In onderstaand document leest u wat deze opgaven inhouden en welke ambities erbij horen.

Uw reacties op deze richting

Tot en met 21 november 2021 kon iedereen reageren op de richting voor de omgevingsvisie. Er zijn 240 vragenlijsten ingevuld en vier reacties per e-mail binnengekomen. Op 8 plekken in de stad hebben we vele tientallen mensen gesproken. Op 1 december 2021 vindt nog een online bijeenkomst plaats met stakeholders.

Daarna informeren we u via de nieuwsbrief over alle opbrengst. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de rode knop aan de rechterkant van deze pagina.

Het voorstel dat het college aan de gemeenteraad doet, heeft als titel ‘Bouwstenennotitie Omgevingsvisie’. Deze bouwstenennotitie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Uitgangspunten zoals startnotitie en Omgevingsvisies Rijk, provincie en regio
 • Identiteit van Amersfoort van vroeger tot nu
 • Trends en ontwikkelingen
 • Voorstel leidraad: gezond, groen en slim groeien
 • Vraagstukken rond zeven thema’s
 • Voorstel voor uitwerking op vier niveaus: nationaal, regionaal, stedelijk en gebieden in de stad
 • Vervolg: hoe vormen we bouwstenen om tot een Omgevingsvisie voor Amersfoort?

Via onderstaande links kunt u de Bouwstenennotitie Omgevingsvisie en de infographic over de Bouwstenennotitie bekijken:

 1. Gesprekken met belanghebbenden en experts rond de zeven thema’s afronden en uitkomsten delen
 2. Opstarten OmgevingsEffectrapportage (OER) voor de Omgevingsvisie. Zo’n omgevingseffectrapportage is een methode die helpt om keuzes te maken voor de gewenste ontwikkeling van de stad, op basis van de ingeschatte effecten van een aantal uiteenlopende ontwikkelingsrichtingen. De eerste stap is het benoemen van drie varianten voor de ontwikkeling van de stad en criteria om die aan te toetsen. Deze varianten en de criteria komen in een nota te staan die begin 2021 ter inzage komt te liggen. Wil je weten wanneer dat precies is? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Omgevingsvisie.
 3. Alle uitkomsten uit de participatie, de beoordeling van de varianten uit de Omgevingseffectrapportage en een analyse van het huidige beleid worden verwerkt tot een voorstel voor een richting voor de Omgevingsvisie en een voorkeursalternatief voor de ontwikkeling van de stad.
 4. Richting voor Omgevingsvisie en Voorkeursalternatief uit Omgevingseffectrapportage voorleggen aan college en gemeenteraad.
 5. Participatie rond en over uitwerking richting in Concept Ontwerp Omgevingsvisie. Wil je daarvoor worden uitgenodigd? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Omgevingsvisie.
 6. Ontwerp Omgevingsvisie voorleggen aan college en gemeenteraad en formele inspraak

Iedere gemeente in Nederland moet een Omgevingsvisie maken. Een Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Het is één van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande wetten vervangt, die allemaal gaan over hoe we de ruimte in Nederland inrichten en gebruiken. Doel van deze nieuwe wet is dan ook om de wet- en regelgeving te vereenvoudigen.

De ontwikkeling van de stad kan belangrijke nadelige effecten hebben voor het milieu en andere onderdelen van de fysieke leefomgeving. Om die mogelijke effecten in beeld te krijgen en mee te kunnen wegen in de keuzes, stelt de gemeente een Omgevingseffectrapportage op. Zo’n onderzoek kent een aantal vaste stappen:

 1. Beschrijven wat je precies onderzoekt en hoe. De periode om te reageren op dit startdocument is eind maart afgelopen. Er zijn 15 reacties gekomen. De inhoud van deze reacties zetten we op een rij en nemen we waar mogelijk mee in het vervolg van de Omgevingseffectrapportage. Iedereen die heeft gereageerd krijgt een antwoord.

 2. In beeld brengen van de omgevingseffecten van drie denkbeeldige varianten voor de ontwikkeling van de stad. Hier staan we nu.

 3. Uit alle onderdelen van de drie varianten één voorkeursvariant samenstellen.

 4. In beeld brengen van de omgevingseffecten van de voorkeursvariant.

 5. De uitkomsten van deze Omgevingseffectrapportage bepalen mede de keuzes die de gemeente in de Omgevingsvisie maakt voor de ontwikkeling van de stad voor de komende 10-15 jaar

De vraagstukken waar de Omgevingsvisie antwoord op moet geven, zijn in 2019 in beeld gebracht en opgeschreven in de bouwstenennotitie.

In 2020 hebben we inbreng gevraagd van inwoners en andere betrokkenen voor de antwoorden op de vragen. Dat heeft veel reacties opgeleverd.

Met antwoorden op vragen op Met Amersfoort en in gesprekken op de markt en het Eemplein hebben honderden Amersfoorters input geleverd voor de Omgevingsvisie. Deze opbrengst is samengevat in dit document:

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met belangengroepen en experts rond de zeven thema’s. Hiervan is dit verslag samengesteld.

Alle uitkomsten uit de participatie, de beoordeling van de varianten uit de Omgevingseffectrapportage en een analyse van het huidige beleid worden verwerkt tot een voorstel voor een richting voor de Omgevingsvisie en een voorkeursalternatief voor de ontwikkeling van de stad.

Contact

Heidy Smit, projectleider Omgevingsvisie

omgevingswet@amersfoort.nl

14 033

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte worden gehouden over het vervolg? Meld je aan voor de nieuwsbrief:

Aanmelden