Omgevingsvisie Amersfoort

Amersfoort is volop in ontwikkeling. Zo worden er per jaar rond de 1.000 woningen gebouwd, waarvan ongeveer een derde deel sociale woningbouw. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie. In de Omgevingsvisie komen deze doelstellingen en ontwikkelingen bij elkaar in één visie voor de ontwikkeling van de stad. In de Omgevingsvisie komt te staan hoe Amersfoort zich de komende jaren moet gaan ontwikkelen. Tot 2030 en verder. Behalve over ruimte voor wonen en duurzame energie gaat de Omgevingsvisie ook over ruimte voor werken, onderwijs, welzijn, cultuur, verkeer, groen, water en recreëren. De vraagstukken waar de Omgevingsvisie antwoord op gaat geven zijn het afgelopen jaar in beeld gebracht.

Omgevingsvisie Amersfoort

Nu vragen we je mee te denken over de antwoorden. Op Met Amersfoort vind je vragen over zeven verschillende onderwerpen. Kies de onderwerpen die jij belangrijk vindt en laat ons weten hoe jij erover denkt. We horen het graag!

Input van honderden Amersfoorters

Het afgelopen jaar zijn de vraagstukken waar de Omgevingsvisie antwoord op gaat geven, in beeld gebracht. Daarvoor zijn er interviews gehouden, meerdere bijeenkomsten en stadsgesprekken in de stad georganiseerd en is er een online raadpleging gehouden. Honderden Amersfoorters leverden op deze manier input. De vraagstukken voor de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving zijn daarnaast gebaseerd op bestaand beleid en trends en ontwikkelingen.

Waarom groeien?

Een regelmatig terugkerende vraag is waarom Amersfoort moet groeien, waarom er woningen bij gebouwd moeten worden. Dat is nodig omdat er een groot tekort aan woningen is en de gemeente de groei van de bevolking niet bij kan houden. Koopwoningen worden daardoor heel duur en voor sociale huurwoningen wordt de wachttijd langer. Starters, groeiende gezinnen, senioren die kleiner willen gaan wonen, Amersfoorters die zorg nodig hebben; voor allemaal is het erg moeilijk een geschikte woning te vinden. En de kinderen van nu hebben straks ook een eigen woning nodig. Daarom moeten er woningen bijgebouwd worden. Van sociale huurwoningen tot middenhuur. Van betaalbare koopwoningen tot zorgwoningen. Alleen dan kan Amersfoort een inclusieve stad blijven waarin er plek is voor alle groepen Amersfoorters.

Omgevingsvisie Amersfoort: Gezond, groen en slim groeien

Dat er woningen moeten worden gebouwd, staat wat het college betreft niet ter discussie en ook de gemeenteraad heeft zich daarover uitgesproken. Onder meer door het Deltaplan Wonen vast te stellen. In de Omgevingsvisie gaat het dus niet over de vraag óf er woningen bij komen. Wel over de vraag hoe de groei moet plaatsvinden, samen met alle andere vragen over hoe de ruimte in de stad is ingedeeld. Het college stelt als hoofdrichting voor de Omgevingsvisie voor om te kiezen voor ‘gezond, groen en slim groeien’. Amersfoort sluit daarmee aan bij de koers die ook de provincie, de regio Utrecht en andere gemeenten in de omgeving kiezen.

Inhoud bouwstenennotitie Omgevingsvisie

Het voorstel dat het college aan de gemeenteraad doet, heeft als titel ‘Bouwstenennotitie Omgevingsvisie’. Deze bouwstenennotitie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Uitgangspunten zoals startnotitie en Omgevingsvisies Rijk, provincie en regio
 • Identiteit van Amersfoort van vroeger tot nu
 • Trends en ontwikkelingen
 • Voorstel leidraad: gezond, groen en slim groeien
 • Vraagstukken rond zeven thema’s
 • Voorstel voor uitwerking op vier niveaus: nationaal, regionaal, stedelijk en gebieden in de stad
 • Vervolg: hoe vormen we bouwstenen om tot een Omgevingsvisie voor Amersfoort?

Via onderstaande links kunt u de Bouwstenennotitie Omgevingsvisie en de infographic over de Bouwstenennotitie bekijken:

En nu: van vraagstukken naar Omgevingsvisie

De bouwstenennotitie bevat ook een voorstel voor de stappen in de komende periode, om te komen tot de daadwerkelijke invulling van de Omgevingsvisie. Het college wil daarbij in gesprek met inwoners, andere belanghebbenden en andere overheden over de vraagstukken. De planning is vanzelfsprekend afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus.

De voorgestelde stappen zijn:

 1. Online en in gesprekken per thema antwoorden op de vragen verzamelen
 2. Raadplegen gemeenteraad over de opbrengst en een voorstel voor hoe hiermee verder te gaan; welke ontwikkelrichtingen worden zichtbaar en met welke voorstellen of vragen gaat het college de volgende stap in?
 3. Breed in gesprek over keuzes en gebiedsgerichte uitwerking
 4. Concept-Omgevingsvisie voorleggen aan de gemeenteraad.
 5. Wettelijke inspraakprocedure.
Omgevingswet

Iedere gemeente in Nederland moet een Omgevingsvisie maken. Een Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Het is één van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande wetten vervangt, die allemaal gaan over hoe we de ruimte in Nederland inrichten en gebruiken. Doel van deze nieuwe wet is dan ook om de wet- en regelgeving te vereenvoudigen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden over het vervolg? Meld je aan voor de nieuwsbrief:

project.general_error_message