Omgevingsvisie Amersfoort

Amersfoort is volop in ontwikkeling. Zo worden er per jaar rond de 1.000 woningen gebouwd, waarvan ongeveer een derde deel sociale woningbouw. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie. In de Omgevingsvisie komen deze doelstellingen en ontwikkelingen bij elkaar in één visie voor de ontwikkeling van de stad.

De vraagstukken waar de Omgevingsvisie antwoord op moet geven, zijn in 2019 in beeld gebracht en opgeschreven in de bouwstenennotitie.

Input van Amersfoorters

In 2020 hebben we inbreng gevraagd van inwoners en andere betrokkenen voor de antwoorden op de vragen. Dat heeft veel reacties opgeleverd.

Met antwoorden op vragen op Met Amersfoort en in gesprekken op de markt en het Eemplein hebben honderden Amersfoorters input geleverd voor de Omgevingsvisie. Deze opbrengst is samengevat in dit document:

Daarnaast vinden gesprekken plaats met belanghebbenden en experts rond de zeven thema’s. De terugkoppeling daarvan volgt begin 2021.

Dat er woningen moeten worden gebouwd, staat wat het college betreft niet ter discussie en ook de gemeenteraad heeft zich daarover uitgesproken. Onder meer door het Deltaplan Wonen vast te stellen. In de Omgevingsvisie gaat het dus niet over de vraag óf er woningen bij komen. Wel over de vraag hoe de groei moet plaatsvinden, samen met alle andere vragen over hoe de ruimte in de stad is ingedeeld. Het college stelt als hoofdrichting voor de Omgevingsvisie voor om te kiezen voor ‘gezond, groen en slim groeien’. Amersfoort sluit daarmee aan bij de koers die ook de provincie, de regio Utrecht en andere gemeenten in de omgeving kiezen.

Het voorstel dat het college aan de gemeenteraad doet, heeft als titel ‘Bouwstenennotitie Omgevingsvisie’. Deze bouwstenennotitie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Uitgangspunten zoals startnotitie en Omgevingsvisies Rijk, provincie en regio
 • Identiteit van Amersfoort van vroeger tot nu
 • Trends en ontwikkelingen
 • Voorstel leidraad: gezond, groen en slim groeien
 • Vraagstukken rond zeven thema’s
 • Voorstel voor uitwerking op vier niveaus: nationaal, regionaal, stedelijk en gebieden in de stad
 • Vervolg: hoe vormen we bouwstenen om tot een Omgevingsvisie voor Amersfoort?

Via onderstaande links kunt u de Bouwstenennotitie Omgevingsvisie en de infographic over de Bouwstenennotitie bekijken:

 1. Gesprekken met belanghebbenden en experts rond de zeven thema’s afronden en uitkomsten delen
 2. Opstarten OmgevingsEffectrapportage (OER) voor de Omgevingsvisie. Zo’n omgevingseffectrapportage is een methode die helpt om keuzes te maken voor de gewenste ontwikkeling van de stad, op basis van de ingeschatte effecten van een aantal uiteenlopende ontwikkelingsrichtingen. De eerste stap is het benoemen van drie varianten voor de ontwikkeling van de stad en criteria om die aan te toetsen. Deze varianten en de criteria komen in een nota te staan die begin 2021 ter inzage komt te liggen. Wil je weten wanneer dat precies is? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Omgevingsvisie.
 3. Alle uitkomsten uit de participatie, de beoordeling van de varianten uit de Omgevingseffectrapportage en een analyse van het huidige beleid worden verwerkt tot een voorstel voor een richting voor de Omgevingsvisie en een voorkeursalternatief voor de ontwikkeling van de stad.
 4. Richting voor Omgevingsvisie en Voorkeursalternatief uit Omgevingseffectrapportage voorleggen aan college en gemeenteraad.
 5. Participatie rond en over uitwerking richting in Concept Ontwerp Omgevingsvisie. Wil je daarvoor worden uitgenodigd? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Omgevingsvisie.
 6. Ontwerp Omgevingsvisie voorleggen aan college en gemeenteraad en formele inspraak

Iedere gemeente in Nederland moet een Omgevingsvisie maken. Een Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Het is één van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande wetten vervangt, die allemaal gaan over hoe we de ruimte in Nederland inrichten en gebruiken. Doel van deze nieuwe wet is dan ook om de wet- en regelgeving te vereenvoudigen.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte worden gehouden over het vervolg? Meld je aan voor de nieuwsbrief:

Step 1