Parkeernormen

Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen voor een functie nodig zijn. Voor woningen bijvoorbeeld kan een norm 1,7 parkeerplaats per woning zijn.

Parkeernormen worden gebruikt om te berekenen hoeveel parkeerruimte nodig is. De normen zijn alleen van toepassing op (nieuwe) ontwikkelingen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Denk aan nieuwbouwprojecten, uitbreidingen van bestaande bebouwing en functiewijzigingen waarvoor ook een omgevingsvergunning nodig is. Het aantal aan te leggen plaatsen is afhankelijk van de grootte van de voorziening en de parkeernorm die bij die ontwikkeling hoort. Parkeerplaatsen worden in beginsel aangelegd op eigen terrein.

Het gebruik van juiste parkeernormen draagt bij aan een fijn leef- en woonklimaat. Voldoende parkeerplaatsen voorkomt parkeeroverlast. En sturing in het aanbod van parkeerplaatsen kan bijvoorbeeld ook bewuster mobiliteitsgedrag stimuleren.

Hoe we met parkeernormen omgaan, staat omschreven in de Beleidsregel Toepassing Parkeernormen 2020.