Parkeernormen

Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn. Bijvoorbeeld 1,7 parkeerplaats per woning.

Wat zijn parkeernormen

Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn. Het wordt alleen gebruikt bij ontwikkelingen waarbij een omgevingsvergunning nodig is. Denk aan nieuwbouwprojecten, uitbreidingen van bestaande bebouwing en functiewijzigingen. Het aantal toekomstige parkeerplaatsen hangt af van de grootte van de voorziening en de parkeernorm die bij de ontwikkeling hoort. Parkeerplaatsen worden in beginsel aangelegd op eigen terrein.

Lees hoe we omgaan met parkeernormen in de Beleidsregel Toepassing Parkeernormen 2024.

Waarom parkeernormen

Een parkeernorm helpt bij een fijn leef- en woonklimaat. Met parkeernormen moedigt de gemeente bewust mobiliteitsgedrag aan. Voldoende parkeerplaatsen voorkomt parkeeroverlast.