Ontheffing Wet natuurbescherming

Algemeen

Vaak worden bij verbouwings- of isolatiewerkzaamheden kieren en openingen dichtgemaakt. Dat kan leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb). Want mogelijk verdwijnen dan nestel- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Om hiermee om te gaan, is het Soortenmanagementplan Gebouwbewonende soorten Amersfoort (SMP) opgesteld.

Het SMP

Huismussen, de gierzwaluw en vleermuizen nestelen en verblijven in onze gebouwen. Bijvoorbeeld in kleine ruimtes in muren of onder daken. In het SMP staat hoe we woningen en bedrijfspanden kunnen verduurzamen én deze diersoorten kunnen beschermen. 

Aan de hand van het SMP (zie download) heeft de gemeente een ontheffing van de Wet natuurbescherming gekregen van Provincie Utrecht. Ook woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bedrijven en particulieren die willen slopen, verbouwen en verduurzamen kunnen deze ontheffing gebruiken.

Foto's van een gierzwaluw en een huismus

Voorwaarden om de ontheffing te gebruiken

Om de ontheffing van de Wnb te mogen gebruiken, gelden er voorwaarden. De belangrijkste regels:

  • Voer de werkzaamheden buiten kwetsbare periodes van het jaar uit. Welke periodes dat zijn, staat in het stroomschema (zie download).
  • Zorg voor alternatieve nest- en verblijfplaatsen. Dat kan bijvoorbeeld door 2 kasten op te hangen. Op de website van de Vogelbescherming staat meer informatie over verschillende soorten kasten en welke geschikt zijn.
  • In enkele gevallen is er aanvullend onderzoek nodig.

Uitzonderingen

Het is niet altijd mogelijk om gebruik te kunnen maken van de ontheffing. De ontheffing geldt alleen in de bebouwde kom. De exacte voorwaarden en uitzonderingen zijn terug te vinden in het SMP. Met het stroomschema bepaal je of gebruik gemaakt kan worden van de ontheffing.

Online kaart

Op de online kaart op de website Amersfoort in Beeld is te zien welke soorten (waarschijnlijk) aanwezig zijn op een specifieke plek.