Omgevingsplan Energietransitie

Algemeen

Gemeente Amersfoort heeft op 22 februari 2022 energietransitieregels vastgesteld voor het omgevingsplan. Wat houdt dit en wat betekent dat voor jou?

Wat is een omgevingsplan

De Wet ruimtelijke ordening wordt naar verwachting op 1 januari 2023 vervangen door de Omgevingswet. Dit is een enorme operatie omdat de Omgevingswet 26 wetten, 117 Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en honderden ministeriële regelingen bundelt in 1 nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet bepaalt dat de gemeente 1 omgevingsplan vaststelt voor de hele gemeente. Hierin komen alle regels voor de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving.

Het omgevingsplan wordt nu stap voor stap opgebouwd volgens het Transitieplan omgevingsplan Amersfoort. Dat heeft de raad op 12 oktober 2021 vastgesteld. Via de website met bestuurlijke stukken kun je de raadsvergadering terugkijken. Naast het traject voor een aantal gebieden, starten we ook met een thema: energietransitie.

Doel omgevingsplan Energietransitie

De energietransitie is een belangrijke maatschappelijke opgave voor Nederland, met veel uitdagingen. Het doel is dat we volledig overstappen naar duurzame energiebronnen en geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. De gemeente heeft in 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. In deze visie staat hoe Amersfoort van aardgas overschakelt naar duurzame warmte. En hoe in de nieuwbouw energieneutraal en op termijn energieleverend wordt gebouwd.

De visie geeft ook richting aan het opwekken van duurzame energie met zon en wind en met warmte uit de aarde. Deze grootschalige opwek van duurzame energie met zonneweides en windturbines heeft gevolgen voor ons landschap en de leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet biedt de gemeenteraad en het college handvatten om de opgaven in de energietransitie aan te pakken.

Waar gaat het over

Hoe kun je regels maken van bestaand beleid om met de nieuwe Omgevingswet doelen voor een gezonde stad te realiseren met zo min mogelijke uitstoot van fossiele brandstof? En wat kun je dan voor de hele gemeente regelen en wat voor specifieke gebieden? Met deze vragen is de gemeente met partners en bewoners en bedrijven uit de stad aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot een set aan regels voor de energietransitie. Die kunnen thematisch worden opgenomen in het  omgevingsplan.

Na opname en vaststelling van deze regels in het omgevingsplan kan de gemeente binnen bestaand beleid (meer) verplichten wat uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar is. Zoals duurzaam energie opwekken bij bedrijven en energieneutrale nieuwbouw. De regels zijn niet nieuw, maar komen voort uit bestaand beleid. De raad heeft de regels op 22 februari 2022 vastgesteld, via de link kun je de door de raad vastgestelde regels bekijken.

Op de oorspronkelijke regels is nog een aanvulling vastgesteld voor houtstook. Houtstook voor de verwarming van ruimtes is verboden als de stookwijzer code niet alleen code rood, maar ook code oranje aangeeft.

De regels treden in werking als de nieuwe Omgevingswet in werking treedt en de regels in het omgevingsplan zijn opgenomen en vastgesteld.

In de online nieuwsbrief op de website van Binnenlands Bestuur vind je een kort interview over het omgevingsplan Energietransitie.

Verdere procedure omgevingsplan

In de voorbereiding zijn we in gesprek geweest met actieve bewoners, ondernemers, woningcorporaties en belangenorganisaties. Dit gesprek ging vooral over de rol van de gemeente en op welke onderwerpen de gemeente een regierol moet pakken en regels moet stellen. De resultaten van het al doorlopen participatietraject is input voor het ontwerp-omgevingsplan.   

De thematische energietransitieregels treden pas in werking als de regels zijn opgenomen in het (totale) omgevingsplan, de raad het omgevingsplan heeft vastgesteld en de Omgevingswet in werking is getreden. De nieuwe datum van inwerkingtreding is gepland op 1 januari 2023. Voordat de raad een besluit neemt over de regels in het omgevingsplan energietransitie heb je de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Formele procedure

De formele procedure ziet er als volgt uit. De gemeente (college) legt het ontwerp-omgevingsplan 6 weken ter inzage.

  • Iedereen kan een zienswijze indienen. Het ontwerp bestemmingsplan ligt te zijner tijd ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het ontwerp bestemmingsplan is dan ook digitaal te raadplegen via deze website en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

  • Eventuele zienswijzen worden in een zienswijzennota samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien. De zienswijzennota wordt samen met het omgevingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. De raad besluit over de vaststelling van het omgevingsplan. De zienswijzen worden daarbij meegewogen.

  • Het omgevingsplan treedt in werking 4 weken na bekendmaking, tenzij in het omgevingsplan een andere datum is bepaald (artikel 16.78 Ow). Bekendmaking gebeurt 2 weken na vaststelling (tenzij zie artikel 16.77b Ow).

  • Hierna kunnen belanghebbenden binnen 6 weken in beroep gaan tegen het vastgestelde omgevingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  • Als er geen beroep is ingediend, of als de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het beroep, is het omgevingsplan onherroepelijk.

De regels

Download de regels en 2 toelichtingen op de regels via deze links: