Nijkerkerstraat Oost en West Ruimtelijk Ontwikkelkader

Algemeen

Het gebied rondom de Nijkerkerstaat gaat de komende jaren veranderen door de aanpassing en uitbreiding van knooppunt Hoevelaken door Rijkswaterstaat. Ook is er een toenemende druk op het Hoevelakense Bos. De gemeenten Amersfoort en Nijkerk kijken daarom hoe zij dit gebied op een andere manier kunnen inrichten.

Tijdelijke woningen aan de Nijkerkerstraat

In de gemeente Amersfoort is grote vraag naar betaalbare woningen. Vooral voor jongeren en statushouders zijn er dringend woningen nodig. Daarom is er een plan ontwikkeld voor tijdelijke flexwoningen aan de Nijkerkerstraat tussen huisnummer 31 en 33. Lees meer over dit project op de pagina Betaalbare woningen aan de Nijkerkerstraat.

Ruimtelijk Ontwikkelkader

Gemeente Nijkerk heeft in 2019 samen met Gemeente Amersfoort een toekomstvisie voor ‘Ons Hoevelakense Bos en Omgeving’ opgesteld. Dit omdat er steeds meer druk is op dit monumentale bos. Om het Hoevelakense Bos te ontlasten, meer ruimte te geven aan nieuwe groene recreatie, te zorgen voor een aantrekkelijke woon-werkomgeving en een verbeterde en veiliger verkeersinfrastructuur heeft Amersfoort als vervolg op de Nijkerkse toekomstvisie een Ruimtelijk ontwikkelkader Nijkerkerstraat Oost en West opgesteld.

Het ontwikkelkader geeft richting en kaders waarbinnen het gebied zich de komende 10 tot 15 jaar kan ontwikkelen. Het plan, zoals dat er nu in concept ligt, is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Gemeente Nijkerk en in overleg met meerdere grondeigenaren en betrokken partijen. Bijvoorbeeld het Geldersch Landschap en Kastelen en Rijkswaterstaat.

Belangrijkste uitgangspunten

Gebied Nijkerkerstraat West

  • Aan de ‘kopse kanten' (noord en zuid) van de Nijkerkerstraat is op termijn ruimte voor 2 gebouwen van maximaal 4 bouwlagen met bedrijfsruimte en/of woonappartementen.
  • De zone aan de westkant van de Nijkerkerstraat kenmerkt zich door een aantal woningen met diepe achtertuinen. Het plan biedt de mogelijkheid om in die tuinen (extra) bedrijfsruimte te bouwen. Dit zorgt voor een aantrekkelijke combinatie van wonen en werken voor kleine zelfstandigen met bedrijf aan huis.

Gebied Nijkerkerstraat Oost

  • Het realiseren van een openbaar toegankelijke, groen recreatieve zone die aansluit op het Hoevelakense Bos, met wandel- en ruiterpaden, hondenuitrenveldjes, natuurspeelplekken en fietsroutes.
  • Herstel van houtwallen en aanleg van nieuwe bos- en houtopstanden.
  • Ruimte voor de ontwikkeling van een aantal landhuizen.
  • Een extra kavel voor een vorm van sociaal wonen en midden huur, met ongeveer 10 wooneenheden. Dit biedt de mogelijkheid voor een wooncluster voor specifieke doelgroepen in het sociale domein.

Verkeer en mobiliteit

  • Verbeteren van de verkeersafwikkeling van en naar de A1. Dit is onderdeel van de aanpak van knooppunt Hoevelaken en gaat met name om de Amerfoortsestraat, de Nijkerkerstraat en het kruispunt met de Westerdorpsstraat/aansluiting A1-Hoevelaken.
  • Verbeteren van de parallelweg aan de westzijde van de Nijkerkerstraat.
  • Het oude (doodlopende) deel van de Nijkerkerstraat inrichten als een 30-km zone met verkeersremmende maatregelen.
  • Verbeteren van de fietsroute langs de Nijkerkerstraat in combinatie met het verplaatsen van de in- en uitrit van de coffeeshop.

Participatie

In september 2020 zijn er 2 informatiebijeenkomsten geweest voor bewoners en omwonenden van de Nijkerkerstraat Oost en West. Op deze bijeenkomsten hebben wij, wat toen nog Ruimtelijk Ontwikkelingsplan heette, toegelicht en was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast hebben we via het platform Met Amersfoort gevraagd om te reageren op een aantal open vragen en stellingen. Alle reacties worden meegenomen naar de gemeenteraad als het Ontwikkelkader ter bespreking wordt voorgelegd. De raad neemt uiteindelijk het besluit over het Ruimtelijk Ontwikkelkader.

Proces en planning

Veranderingen kunnen niet allemaal in een keer worden uitgevoerd. Ze zijn in grote mate afhankelijk van het initiatief van particulieren grondeigenaren in het gebied en van de uitvoering van de aanpassingen aan het Knooppunt Hoevelaken door Rijkswaterstaat.

Het college heeft op 11 oktober j.l. besloten de gemeenteraad voor te stellen om het Ruimtelijk Ontwikkelkader vast te stellen. De gemeenteraad bespreekt het Ontwikkelkader op 6 december in de raadscommissie. Op 20 december stelt de gemeenteraad het Ontwikkelkader vast.

Contact

Vragen? Neem contact op met Wim Bos door te bellen naar 14 033 of een e-mail te sturen naar nijkerkerstraat@amersfoort.nl.