Nieuwbouw aan de Zwaluwenstraat

Algemeen

Op de plek van De Liendert aan de Zwaluwenstraat heeft woningcorporatie Portaal plannen voor nieuwbouw. Voordat de plannen helemaal worden uitgewerkt, moet duidelijk zijn aan welke uitgangspunten en kaders het plan moet voldoen. Daarom is er een kaderstellende notitie opgesteld.

Plannen woonzorgcentrum De Liendert

Woonzorgcentrum De Liendert aan de Zwaluwenstraat is in 2018 gesloten. Sinds 2020 wonen in het gebouw ongeveer 70 bewoners in een gemengd wonen concept. Starters, studenten en mensen uit de maatschappelijke opvang/zorginstellingen kiezen er bewust voor om samen te wonen, met elkaar activiteiten te organiseren voor elkaar en de buurt en elkaar te ontmoeten en te helpen.

Woningcorporatie Portaal is eigenaar van de locatie en heeft plannen om het voormalige woon-zorgcomplex te slopen en te vervangen voor nieuwbouwappartementen voor sociale huur en middenhuur.

Participatiegids

Om de plannen mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt volgens een aantal vaste stappen, die zijn omschreven in de participatiegids.

De eerste stap in het proces is dat we een kaderstellende notitie opstellen. Hierin staat aan welke voorwaarden het plan én het proces om tot het plan te komen, moeten voldoen.

In september 2020 heeft Portaal een bijeenkomst voor de buurt en andere betrokkenen georganiseerd (starten voor de start). Portaal heeft hier de eerste ideeën toegelicht en aandachtspunten uit de buurt opgehaald. Deze aandachtspunten zijn meegenomen in de kaderstellende notitie.

Er is een verslag van deze ‘Starten voor de Start’-bijeenkomst.

Kaderstellende notitie

In de kaderstellende notitie staan de gemeentelijke kaders die voor de verdere uitwerking van het plan gelden. De belangrijkste kaders zijn:

  • De herontwikkeling van de Zwaluwenstraat 1 gebeurt met respect van het bestaande woon- en leefklimaat.

  • In het nieuwbouwprogramma komen ongeveer 200 tot 230 appartementen, waarvan 80% sociale huurwoningen en 20% voor de middeninkomens.

  • Hoogbouw is mogelijk, mits goed onderbouwd. De bouw wordt lager dan de naastgelegen toren van het Hogekwartier.

  • De parkeerplaatsen voor de bewoners van de nieuwbouw komen uit het zicht en onder de grond.

  • Waardevolle bomen blijven behouden en de groenkwaliteit wordt versterkt.

  • Omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming. In alle fases moet er aandacht zijn voor participatie en communicatie.

Reactienota

Op de concept kaderstellende notitie kon een reactie worden gegeven. Alle binnengekomen zijn opgenomen in de reactienota. Daarin is per reactie aangegeven op welke manier deze is meegenomen in de kaders.

Behandeling in de Ronde

De concept kaderstellende notitie is in de gemeenteraad van 28 oktober 2021 besproken. In de raadsvergadering van 25 januari 2022 is de concept kaderstellende notitie vastgesteld.

Tijdens het besluit heeft de raad 2 amendementen vastgesteld:

Vervolg

Nu de gemeenteraad de kaders heeft vastgesteld, werkt Portaal de ideeën verder uit. In dit uitwerkingsvoorstel wordt onder meer het stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Vervolgens wordt het uitwerkingsvoorstel vertaald in een bestemmingsplan. Ook in deze fasen worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken bij de planvorming.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van de stappen, de besluiten en de mogelijkheden om mee te denken? Je kunt je als geïnteresseerde aanmelden per e-mail op zwaluwenstraat@portaal.nl.  

Planning

Planning

Voltooid

Participatie conceptkaders

Voltooid

2e kwartaal 2021

Voltooid

Behandeling kaders door gemeenteraad

Voltooid

3e kwartaal 2021

Voltooid

Vaststelling kaders door gemeenteraad

Voltooid

1e kwartaal 2022

Actief

Opstellen uitwerkingsvoorstel

Actief

2024

Todo

Besluitvorming uitwerkingsvoorstel

Todo

nog niet bekend

Todo

Bestemmingsplanprocedure

Todo

nog niet bekend