Kop van Isselt

Algemeen

Gemeente Amersfoort wil het deel van industrie- en bedrijvengebied Isselt tussen de Eem, Industrieweg en Amsterdamseweg geleidelijk veranderen in Kop van Isselt: een nieuwe, duurzame stadswijk om in te wonen, werken, recreëren, spelen en ontmoeten.

Ontwikkelkader

In Kop van Isselt komen 2.000 tot 3.000 woningen voor verschillende doelgroepen; van starters tot en met senioren. De wijk biedt ook ruimte voor kleinschalige creatieve en ambachtelijke bedrijven. Kop van Isselt is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Langs Eem en Spoor. 

Ambities 

Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelkader Kop van Isselt vastgesteld. Het ontwikkelkader beschrijft de ambities voor de ontwikkeling van het gebied: 

  • de verbindende stadsbuurt
  • vitaal stadsleven met oog op de toekomst
  • slim verplaatsen in de loopstad
  • rust en reuring rond het Eempark
  • inclusief wonen en nieuwe nijverheid

De punten zijn deels gebaseerd op gesprekken met belanghebbenden en deels vanuit de opgave van de stad. 

Bekijk ook de video Toekomstplannen Kop van Isselt om een idee te krijgen hoe Kop van Isselt er ongeveer uit komt te zien. 

Planning

De ontwikkeling van Kop van Isselt gaat zeker 10 tot 15 jaar duren. Een eerste stap daarin is de bouw van het project Nijver 33. Daarover lees je meer verderop deze pagina. In 2024 willen we samen met de grondeigenaren het Ontwikkelkader verder uitwerken naar een stedenbouwkundig plan en een Uitwerkingsvoorstel. 

De gemeenteraad beslist over het Uitwerkingsvoorstel. Daarna start het opstellen van het Omgevingsplan en de procedure die daar bij hoort. We vinden het belangrijk om omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden bij elke stap te betrekken. We zoeken daar iedere keer een passende manier voor.

Nijver 33

Op de hoek van de Geldersestraat en de Nijverheidsweg-Noord, direct naast het project Eemfront Aan de Nijverheidsweg-Noord 33, ontwikkelt Rovase ‘Nijver 33’. Dit is een klein project met circa 20 tot 25 woningen en een hoogte van 5 bouwlagen. Het is de bedoeling om in 2024 met de bouw te starten.

Nijver 33 past binnen het Ontwikkelkader voor Kop van Isselt en loopt vooruit op het nog op te stellen Uitwerkingsvoorstel en omgevingsplan voor geheel Kop van Isselt. Het plan is positief ontvangen door de buurt tijdens een informatiebijeenkomst op 5 oktober 2023 van Rovase en Gemeente Amersfoort.

Gemeente Amersfoort heeft met het Rijk afspraken gemaakt over het bouwen van woningen in onder andere Kop van Isselt. Eén van de voorwaarden om subsidie vanuit het Rijk te krijgen is dat de bouw in Kop van Isselt in 2024 moet starten.

Een ontwerp van Nijver 33
Een ontwerp van Nijver 33

Mede op basis van reacties tijdens de bijeenkomst op 5 oktober is het plan voor Nijver 33 uitgewerkt door ZEEP Architecten tot een aanvraag omgevingsvergunning.

Het ontwerpbesluit op deze aanvraag omgevingsvergunning (en een zogeheten verklaring van geen bedenkingen) leggen we ter inzage na besluitvorming door het college en de gemeenteraad. Het college heeft hierover inmiddels positief besloten. 

De volgende stap is de behandeling in de raadscommissie Omgeving op 2 april 2024. Daarna neemt de gemeenteraad op 23 april 2024 een besluit over het afgeven van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Als je wilt kunt je tijdens de commissievergadering inspreken. Aanmelden bij de raadsgriffie kan via telefoonnummer 033 469 43 79 of door een e-mail te sturen naar gemeenteraad@amersfoort.nl.

Contact

Heb je vragen over Kop van Isselt? Heb je behoefte aan meer informatie, ideeën of wil je meer weten? Neem contact op met projectmanager Jochem Huijsmans via e-mailadres kopvanisselt@amersfoort.nl of telefoonnummer 14033

Planning

Commissie Omgeving

2 april 2024

Geagendeerd als hamerstuk Bijeenkomst/1162896 Gemeente Amersfoort (notubiz.nl), zie agendapunt 11.a.

Besluitvormende raad over ontwerpverklaring van geen bedenkingen

23 april 2024

Agenda nog niet beschikbaar

Publicatie in Gemeenteblad

1 mei 2025

Publicatie volgt als de raad de ontwerpverklaring op 23 april 2024 afgeeft: officiële bekendmakingen

Inzagetermijn ontwerp

2 mei tot en met 12 juni 2024

6 weken.

Nieuwsbrief

Zodra wij nieuws te melden hebben over Kop van Isselt verspreiden we onze nieuwsbrief. Afmelden kan op ieder moment.

Aanmelden