direct naar inhoud van 3.3 Beleid Waterschap Vallei & Veluwe
Plan: Maatweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0307.BP00018-0301

3.3 Beleid Waterschap Vallei & Veluwe

Waterbeheersplan 2010-2015

Het waterbeheerplan van het Waterschap Vallei & Veluwe geeft het beleidskader voor het watersysteem in het stedelijk gebied. Het doel in dit gebied is het voorkomen van wateroverlast en watertekort en het behouden en versterken van de belevingswaarde, de recreatieve waarde en de ecologische waarde van het water. Daarnaast wordt het beleid gericht op het voorkomen van wateroverlast in omliggende gebieden en het verminderen van lozingen van verontreinigende stoffen. Doelen zijn:

• Het zo goed mogelijk vasthouden van water.

• Het behouden en ontwikkelen van waardevolle water- en oevervegetaties en het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit laatste bereiken we door het verminderen van (diffuse) lozingen en het verbeteren van het beheer.

Veiligheid

In verband met de wettelijke veiligheidseisen is een verbetering van de dijken langs de Eem noodzakelijk. In paragraaf 4.2.6 van deze toelichting zijn die plannen voor de dijkverbetering verder toegelicht.


Op basis van de Keur (een verordening) van het waterschap heeft de Grebbeliniedijk een kernzone en aan beide zijden een beschermingszone. In deze zone is voor alle werken en werkzaamheden die de waterkering aan kunnen tasten vooraf een schriftelijke vergunning van het waterschap nodig. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om graafwerkzaamheden, bouwen, maar ook de soort beplanting. De beschermingszone heeft een breedte van 50 meter.

afbeelding "i_NL.IMRO.0307.BP00018-0301_0036.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0307.BP00018-0301_0037.jpg"

Figuur: Overzichtskaarten huidige keurzones waterkeringen In de plannen van het waterschap wordt het gedeelte van de waterkering tussen de Stuw Balladelaan en het spoor verlegd langs de Eem tot aan de Koppelpoort.

afbeelding "i_NL.IMRO.0307.BP00018-0301_0038.jpg"

Figuur: Beschermingszones rond de Grebbeliniedijk.

Verder moet er waterberging worden gerealiseerd voor het vasthouden van hemelwater op het eigen terrein. Deze bepaling geldt met name voor het ziekenhuisterrein. De hoeveelheid water die moet worden aangebracht is ongeveer 10% van de oppervlakte van het toegenomen hard oppervlak.


Het functioneren van de huidige waterstructuur dient intact te blijven. Vergunningen voor wijzigingen aan de bestaande waterstructuur en waterkering moet worden aangevraagd bij het waterschap.