Verhuurvergunning opkoopbescherming

In Amersfoort geldt een opkoopbescherming voor woningen met een maximale WOZ-waarde van € 343.000,-. Dit betekent dat deze woningen niet mogen worden gekocht om te verhuren, maar dat de koper er zelf moet gaan wonen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u de woning toch (tijdelijk) verhuren. Hiervoor vraagt u als eigenaar en verhuurvergunning opkoopbescherming aan.

VERGUNNING AANVRAGEN

Voorwaarden

De vergunningplicht geldt voor alle woningen die op het moment van inschrijving in het Kadaster een WOZ-waarde van € 343.000,- of lager hebben. Weet u de WOZ-waarde niet, zoek deze dan op op de website WOZ-waardeloket.

U kunt een verhuurvergunning opkoopbescherming aanvragen als van een van de onderstaande punten sprake is.

 • Als u de woning gaat verhuren aan een bloed- en aanverwant uit de eerste of tweede graad (verwantschap door adoptie valt hier ook onder).

 • Als u de woning voor maximaal 12 maanden wilt verhuren, nadat u zelf al minimaal 12 maanden in de woning heeft gewoond. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk naar het buitenland vertrekt.

 • Als de woning is verbonden met een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte. Dit is het geval als de woning geen eigen toegang heeft, maar alleen toegankelijk is via de genoemde ruimten.

 • Als de woonruimte in opdracht van Gemeente Amersfoort door een marktpartij is aangekocht.
 • Als de woonruimte door een gecertificeerde dan wel door de gemeente of rijksoverheid gecontracteerde zorgaanbieder is aangekocht om te worden verhuurd aan cliënten met een zorgindicatie.

Meesturen met de aanvraag

Een verhuurvergunning opkoopbescherming vraagt u digitaal aan met een e-formulier. Hierin vermeldt u de naam (of namen) van de eigenaar(s) en het adres van de woonruimte. Daarnaast stuurt u de volgende documenten mee.

 • Een bewijs van inschrijving van de akte van levering bij het Kadaster.

 • Als u een verhuurvergunning aanvraagt op basis van bloed- en aanverwantschap: bewijs waaruit het bloed- of aanverwantschap in de eerste of tweede graad van de woningzoekende met de eigenaar blijkt.

 • Als u een verhuurvergunning aanvraagt voor tijdelijke verhuur voor maximaal 12 maanden: een schriftelijke gebruiksovereenkomst. Hierin staat aan wie de woning wordt verhuurd, voorzien van volledige voor- en achternamen en geboortedatum. Het document is door beide partijen ondertekend.

 • Als u een verhuurvergunning aanvraagt op basis van winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte: een document waaruit blijkt dat de woonruimte onlosmakelijk deel uitmaakt van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.

 • Als u een verhuurvergunning aanvraagt omdat u de woonruimte in opdracht van Gemeente Amersfoort heeft aangekocht: een bewijs van aankoop in opdracht van de gemeente.

Als het nodig is vraagt Gemeente Amersfoort meer gegevens op. U krijgt dan hiervan bericht.

Dit kost een aanvraag

De aanvraag verhuurvergunning opkoopbescherming kost € 260,-.

Afhandelingstermijn

U hoort binnen 8 weken of u een vergunning krijgt. Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u tijd om deze compleet te maken. De extra tijd wordt bij de termijn van 8 weken opgeteld. Bij complexe aanvragen kan Gemeente Amersfoort de afhandelingstermijn eenmalig met 6 weken verlengen. Hierover wordt u dan schriftelijk geïnformeerd.

Meer over de opkoopbescherming

De opkoopbescherming is onderdeel van de huisvestingsverordening. Deze is op 1 april 2022 aangepast, na een besluit van de gemeenteraad op 25 februari 2022.

Veelgestelde vragen

Wat houdt opkoopbescherming in?

Dit betekent dat woningen met een WOZ-waarde van € 343.000,- of lager niet vanzelfsprekend verhuurd mogen worden. Het gaat dan om woonruimten die tijdens de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering aan de nieuwe eigenaar:

 • vrij waren van huur en gebruik, of;

 • in verhuurde staat waren voor een periode van minder dan 6 maanden, of;

 • al werden verhuurd met een vergunning opkoopbescherming.

Sinds wanneer geldt de opkoopbescherming?

De opkoopbescherming gaat in per 1 april 2022. Dit betekent dat voor inschrijvingen in het Kadaster (akte van levering) vanaf 1 april 2022 de regels van opkoopbescherming gelden.

Hoe weet ik wat de WOZ-waarde is van de woning die ik wil kopen?

De WOZ-waarde vindt u terug op de website WOZ-waardeloket.

Waarom voert Gemeente Amersfoort deze regels in?

De opkoopbescherming houdt in dat woningen met een WOZ-waarde tot en met € 343.000,- niet mogen worden opgekocht om te verhuren aan anderen, zoals beleggers vaak doen. We zien dat vooral starters op de koopmarkt hierdoor woningen mislopen. Met de opkoopbescherming houden we meer woningen beschikbaar voor mensen die graag in deze prijsklasse willen kopen en er zelf willen wonen.

Waarom ligt de grens op € 343.000,-?

In dit prijssegment kopen veel starters een woning, terwijl deze woningen ook aantrekkelijk zijn voor investeerders om aan te kopen voor de verhuur. Na een jaar wordt bekeken of de grens aangepast moet worden.

Wat is een eerste- of tweedegraads bloed- of aanverwante?

Bloed- en aanverwanten in de eerste graad zijn:

 • ouders en kinderen;

 • Dde partners van kinderen;

 • de ouders én kinderen van de partner.

Bloed- en aanverwanten in de tweede graad zijn:

 • grootouders en kleinkinderen;

 • broers en zussen;

 • partners van broers en zussen;

 • grootouders én kleinkinderen én broers en zussen van de partner.

Hoe gaat de gemeente de opkoopbescherming toezien en handhaven?

De gemeente ziet datagestuurd toe op de uitvoering van de opkoopbescherming. Bijvoorbeeld bij een signaal dat een woning die onder de bescherming valt zonder vergunning verhuurd wordt (of gaat worden). Bij constatering van een overtreding, kan de gemeente een proces van handhaving starten. Hierbij kan de gemeente werken met een last onder dwangsom.

Waar lees ik meer over de regels rondom de opkoopbescherming?

De opkoopbescherming is onderdeel van de huisvestingsverordening 2022. De opkoopbescherming geldt voor woningen die op of na 1 april 2022 worden ingeschreven bij het kadaster (akte van levering).

   Heeft u een vraag?

   Stuur dan een mail naar opkoopbescherming@amersfoort.nl of bel naar 14 033.