Verhuurvergunning opkoopbescherming

Algemeen

In Amersfoort geldt een opkoopbescherming voor woningen met een maximale WOZ-waarde van € 377.303,- (vanaf 1 april 2024 € 391.782,-). Dit betekent dat deze woningen niet mogen worden gekocht om te verhuren. De koper moet er zelf gaan wonen. Onder bepaalde voorwaarden kun je de woning toch (tijdelijk) verhuren. Hiervoor vraag je als eigenaar een verhuurvergunning opkoopbescherming aan.

Voorwaarden

De vergunningplicht geldt voor alle woningen die op het moment van inschrijving in het Kadaster een WOZ-waarde van € 377.303,- (vanaf 1 april 2024 € 391.782,-) of lager hebben. Weet je de WOZ-waarde niet, zoek die dan op de website WOZ-waardeloket.

Je kunt een verhuurvergunning opkoopbescherming aanvragen als er sprake is van 1 van de onderstaande punten:

 • Je gaat de woning verhuren aan een bloed- en aanverwant uit de eerste of tweede graad. Verwantschap door adoptie valt hier ook onder.
 • Je wilt de woning voor maximaal 12 maanden verhuren, nadat je zelf al minimaal 12 maanden in de woning hebt gewoond. Bijvoorbeeld omdat je tijdelijk naar het buitenland vertrekt.
 • De woonruimte maakt onlosmakelijk deel uit van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte. Bij de aanvraag moet je aantonen dat de woonruimte kadastraal een eenheid vormt met een bedrijfsruimte. Dit kan bijvoorbeeld met een kadastrale aanduiding van de woning en de bedrijfsruimte (via Kadaster.nl). Als de bedrijfsruimte en de woonruimte in appartementsrechten zijn gesplitst (niet onlosmakelijk verbonden), dan wordt de aanvraag voor een verhuurvergunning afgewezen.
 • De woonruimte is in opdracht van Gemeente Amersfoort door een marktpartij aangekocht.
 • De woonruimte is door een gecertificeerde of door de gemeente of rijksoverheid gecontracteerde zorgaanbieder aangekocht om te worden verhuurd aan cliënten met een zorgindicatie.

Aanvragen

Vraag de vergunning online aan. Vermeld in het formulier de naam (of namen) van de eigenaar(s) en het adres van de woonruimte.

Aanvragen

Meesturen met je aanvraag

Stuur de volgende documenten met je aanvraag mee:

 • Een bewijs van inschrijving van de akte van levering bij het Kadaster.
 • Als je een verhuurvergunning aanvraagt op basis van bloed- en aanverwantschap: bewijs waaruit het bloed- of aanverwantschap in de eerste of tweede graad van de woningzoekende met de eigenaar blijkt.
 • Als je een verhuurvergunning aanvraagt voor tijdelijke verhuur voor maximaal 12 maanden: een schriftelijke gebruiksovereenkomst. Hierin staat aan wie de woning wordt verhuurd, voorzien van volledige voor- en achternamen en geboortedatum. Het document is door beide partijen ondertekend.
 • Als je een verhuurvergunning aanvraagt op basis van winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte: een document waaruit blijkt dat de woonruimte onlosmakelijk deel uitmaakt van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.
 • Als je een verhuurvergunning aanvraagt omdat je de woonruimte in opdracht van Gemeente Amersfoort hebt aangekocht: een bewijs van aankoop in opdracht van de gemeente.

Als het nodig is vraagt Gemeente Amersfoort meer gegevens op. Je krijgt hiervan dan bericht.

Kosten aanvraag

De aanvraag verhuurvergunning opkoopbescherming kost € 260,-.

Na je aanvraag

Je hoort binnen 8 weken of je een vergunning krijgt. Als je aanvraag niet compleet is, krijg je tijd om deze compleet te maken. De extra tijd wordt bij de termijn van 8 weken opgeteld.

Bij complexe aanvragen kan Gemeente Amersfoort de afhandelingstermijn eenmalig met 6 weken verlengen. Hierover krijg je dan schriftelijk bericht.

Meer over de opkoopbescherming

De opkoopbescherming is onderdeel van de huisvestingsverordening. Die is terug te vinden op de website Overheid.nl. Deze is op 1 april 2022 aangepast, na een besluit van de gemeenteraad op 25 februari 2022. De opkoopbescherming geldt voor woningen die op of na 1 april 2022 zijn ingeschreven bij het kadaster (akte van levering).

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Dit betekent dat woningen met een WOZ-waarde van € 377.303,- of lager niet vanzelfsprekend verhuurd mogen worden. Het gaat dan om woonruimten die tijdens de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering aan de nieuwe eigenaar:

 • vrij waren van huur en gebruik.

 • in verhuurde staat waren voor een periode van minder dan 6 maanden.

 • al werden verhuurd met een vergunning opkoopbescherming.

Met de opkoopbescherming voorkomen we dat woningen worden opgekocht om te verhuren aan anderen, zoals beleggers vaak doen. We zien dat vooral starters op de koopmarkt hierdoor woningen mislopen. Met de opkoopbescherming houden we meer woningen beschikbaar voor mensen die graag in deze prijsklasse willen kopen en er zelf willen wonen.

In dit prijssegment kopen veel starters een woning, terwijl deze woningen ook aantrekkelijk zijn voor investeerders om aan te kopen voor de verhuur. Ieder jaar wordt bekeken of de grens aangepast moet worden. Per 1 april 2023 is het startbedrag van € 343.000 volgens de prijsindex verhoogd naar € 377.303.

Bloed- en aanverwanten in de eerste graad zijn:

 • ouders en kinderen

 • de partners van kinderen

 • de ouders én kinderen van de partner

Bloed- en aanverwanten in de tweede graad zijn:

 • grootouders en kleinkinderen

 • broers en zussen

 • partners van broers en zussen

 • grootouders én kleinkinderen én broers en zussen van de partner

De gemeente gaat in 2024 strikter toezien op de regels en deze ook strenger handhaven. Bij overtreding start een proces van handhaving. Bijvoorbeeld als we signalen ontvangen dat een woning in strijd met de opkoopbescherming wordt verhuurd.